en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Francisca Romana, cãlug. *; Dominic Savio; 40 de soldați, m.

 Liturghierul Roman

 Vineri din Săptămâna a III-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Doamne, nu este nimeni asemenea ţie între dumnezei,
pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate;
tu singur eşti Dumnezeu!                                                         
Ps 85,8.10  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
revarsă cu bunătate harul tău în inimile noastre,
ca, ţinând în frâu dorinţele pământeşti dezordonate,
să putem fi statornici, prin darul de sus,
în urmarea poruncilor cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunătate, Doamne,
la darurile pe care ţi le consacram,
pentru ca ţie să-ţi fie plăcute, 
iar nouă să ne fie pururi spre mântuire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
A-l iubi pe Dumnezeu din toată inima
şi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate jertfele.     Cf. Mc 12,33       

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca lucrarea puterii tale
să pătrundă cugetele şi trupurile noastre, 
ca să ajungem la plinătatea răscumpărării 
de care ne-ai făcut părtaşi prin sfintele taine. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Cãrturarul care „nu era departe de împãrãția lui Dumnezeu” a vorbit despre o ispitã împotriva cãreia Isus ne pune frecvent în gardã: sã nu credem cã suntem în pace cu Dumnezeu pentru faptul cã am respectat cu scrupulozitate practicile religioase. În schimb, știm deja, ceea ce conteazã mai mult sunt dispozițiile interioare. Pentru a afirma cã-l iubim pe Dumnezeu și pe aproapele ar trebui sã fim atenți la distanța care existã între buzele noastre și inima noastrã.

LECTURA I
Nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre:
„Dumnezeul nostru”.
Citire din cartea profetului Osea 14,2-10

2
 Aşa spune Domnul:
„Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău,
căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta!
3 Aduceţi cu voi cuvinte potrivite şi întoarceţi-vă la Domnul!
Spuneţi-i: „Îndepărtează toată nelegiuirea,
primeşte ceea ce este bun
şi-ţi vom aduce în schimb roadele buzelor noastre!”
4 Asiria nu ne va mântui,
pe cai nu vom mai călări
şi nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre:
„Dumnezeul nostru”.
Căci numai în tine află orfanul îndurare.
5 Le voi vindeca apostazia,
îi voi iubi de bunăvoie,
căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei.
6 Voi fi ca roua pentru Israel;
el va răsări ca un crin şi-şi va întinde rădăcinile ca Libanul.
7 Ramurile lui se vor întinde
şi va fi ca măslinul frumuseţea lui,
iar mireasma lui, ca a Libanului.
8 Se vor întoarce şi vor locui la umbra lui;
vor fi ca grâul şi vor răsări ca viţa-de-vie
şi amintirea lor va fi ca a vinului din Liban.
9 Efraim, ce am eu de a face cu idolii?
Îi voi răspunde şi voi privi la el.
Eu sunt ca un chiparos verde,
datorită mie se găseşte rodul tău.
10 Cine este înţelept să priceapă,
iar cine pricepe să recunoască acestea:
căile Domnului sunt drepte
şi cei drepţi umblă pe ele,
dar cei nelegiuiţi se poticnesc pe ele!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 80(81),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 şi 17 (R.: cf. 11a şi 9a)

R
.: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
ascultă glasul meu!

6c Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoşteam:
7 „I-am descărcat povara de pe umeri
şi mâinile lui au pus coşul jos.
8a În strâmtorarea ta, ai strigat la mine şi eu te-am eliberat. R.

8bc Ţi-am răspuns din locul tainic al tunetului,
te-am pus la încercare la apele de la Meriba.
9 Ascultă, poporul meu, vreau să dau mărturie împotriva ta;
o, de m-ai asculta, Israele! R.

10 Să nu fie în mijlocul tău niciun alt dumnezeu,
să nu te prosterni niciunui dumnezeu străin!
11ab Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te-am făcut să urci din ţara Egiptului! R.

14 O, de m-ar asculta poporul meu,
de-ar umbla Israel pe căile mele!
17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu
şi l-aş sătura cu miere din stâncă”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,17b
„Convertiţi-vă”, spune Domnul,
„pentru că împărăţia cerurilor s-a apropiat!”

EVANGHELIA
Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, pe el să-l iubeşti!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 12,28b-34

28b
 În acel timp, unul dintre cărturari
s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat:
„Care este prima dintre toate poruncile?”
29 Isus i-a răspuns: „Prima este: «Ascultă Israele:
Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
30 Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,
din tot sufletul tău, din tot cugetul tău
şi din toată puterea ta!»
31 A doua este aceasta:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!»
Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea”.
32 Cărturarul i-a zis: „Bine, învăţătorule,
adevărat ai spus că el este unul singur
şi că nu este altul în afară de el
33 şi a-l iubi pe el din toată inima,
din tot cugetul şi din toată puterea
şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult
decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”.
34 Isus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus:
„Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”.
Şi nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Os 14,2-10; Ps 80; Mc 12,28-34

E o mare bucurie să citeşti această evanghelie care ne vorbeşte despre „cea dintâi dintre toate poruncile”, aceea a iubirii. „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta”: este vocaţia oricărui om. Şi e o mare fericire să-l fi găsit pe acela pe care trebuie să-l iubeşti. A şti că Domnul este singurul Domn, Dumnezeul care poate fi adorat, care trebuie să fie adorat, pe care nu-l vom iubi niciodată îndeajuns şi că, de aceea, trebuie să progresăm mereu în iubire, să dezvoltăm în noi toate posibilităţile de a iubi, de a putea să-l iubim mereu mai demn, este un mare dar şi noi îl cerem în rugăciune: „Creează în noi o inimă nouă, cu puterea iubirii tale”. O iubire atât de puternică şi atât de tandră, după expresia Vechiului Testament. „Numai la tine găseşte milă cel orfan”, spune profetul Osea, şi Dumnezeu zice: „Voi vindeca rănile căderii lor, îi voi iubi cu adevărat”. Iubind poporul său, Dumnezeu îl face capabil de iubire, în modul de a fi unit cu Israel într-o comuniune de iubire.

„O, dacă m-ar fi ascultat poporul meu, dacă Israel ar fi mers pe căile mele! L-aş hrăni cu lamura grâuluiY„. Dumnezeu vrea să-i dea poporului său daruri minunate, nu vrea să aştepte pentru a-l umple cu harurile sale, şi nu putem să nu ne gândim la aceasta fără o profundă recunoştinţă. Şi darul cel mai mare pe care Dumnezeu vrea să ni-l facă este harul unei inimi noi, în fiul său Isus. Porunca iubirii ar fi imposibilă pentru noi dacă am fi singuri, numai cu sărmana noastră inimă umană. Dar Dumnezeu ni l-a dat pe Fiul său şi în Fiul ne-a dat o inimă nouă. Ca să-l putem iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul şi să-l iubim pe aproapele în Dumnezeu, avem inima lui Isus, care este comoara noastră cea mai mare.

Să-i mulţumim cu bucurie şi încredere lui Dumnezeu Tatăl, care ne-a iubit cel dintâi şi ne-a dat, în Isus, posibilitatea de a răspunde iubirii sale.