en-USro-RO

| Login
7 martie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Ilarie, ep. înv.; Fer. Emil, pr. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA DE DUPĂ 6 IANUARIE

BOTEZUL DOMNULUI

SĂRBĂTOARE

Când Epifania se celebrează duminica, în zilele de 7 sau 8 ianuarie, sărbătoarea Botezul Domnului se celebrează în ziua de luni ce urmează.

Ant. la intrare
După ce a fost botezat Domnul, s-au deschis cerurile
şi Duhul lui Dumnezeu, în chip de porumbel,
s-a oprit deasupra lui, iar glasul Tatălui a răsunat:
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care mi-am găsit mulţumirea”.
Cf. Mt 3,16-17

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care, la Botezul său în Iordan,
l-ai proclamat pe Cristos drept Fiul tău preaiubit,
în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui,
dăruieşte-le fiilor tăi adoptivi, renăscuţi din apă şi Duh Sfânt, harul
să rămână mereu în iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

sau:
Dumnezeule,
al cărui Fiu unul-născut s-a arătat în trup omenesc,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei ce recunoaştem în el chipul firii noastre,
să ne învrednicim a ne reînnoi lăuntric după chipul său.
El, care, fiind Dumnezeu.

Se spune Crezul.

Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1589.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile pe care ţi le oferim
în sărbătoarea arătării lui Cristos ca Fiul tău iubit
şi transformă-le în jertfa
prin care el a binevoit să spele păcatele lumii.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

PREFAŢA: Consacrarea şi misiunea lui Isus

Ant. la Împărtăşanie
Iată-l pe acela despre care spunea Ioan:
„Eu am văzut şi am dat mărturie
că acesta este Fiul lui Dumnezeu”.
In 1,32.34

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi cu darul tău ceresc,
noi implorăm cu umilinţă, Doamne, bunătatea ta:
dă-ne harul să-l ascultămcu credinţă peFiul tău unul-născut,
ca să ne numim şi să fim cu adevărat fiii tăi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Luni după această duminică începe Timpul de peste an, ce se întrerupe la Miercurea Cenuşii.

 

Lectionar

La Botez primim demnitatea de a fi “slujitorii omenirii”. Trebuie să recuperăm demnitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu şi credibilitatea noastră. Lumea de acest lucru are nevoie. Sfântul Petru descrie botezul lui Isus ca o consacrare în Duhul Sfânt. Dacă Botezul este “o a doua naştere”, este necesară din partea noastră o atitudine de convertire care să permită Duhului Sfânt să intre şi în noi. Cristos botezat de Ioan Botezătorul este un Isus pe care trebuie să l redescoperim în fiecare zi. Este un Isus care se amestecă printre penitenţi, este solidar cu oamenii. Nu este o aprobare a păcatului, ci o reînnoire a păcătosului. Portretul lui Isus este acum complet: “Tu eşti Fiul meu preaiubit”.

LECTURA I

Pregătiţi calea Domnului!

Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11

Dumnezeul vostru spune: 1 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 2 Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui a luat sfârşit, că fărădelegea lui a fost ispăşită şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în loc neumblat drumul pentru Dumnezeul nostru. 4 Toată valea să se umple, tot muntele şi dealul să se plece, căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase netede. 5 Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, căci gura Domnului a vorbit”. 9 Suie-te pe un munte înalt, tu care vesteşti Sionului vestea cea bună, ridică-ţi glasul cu putere, tu care binevesteşti Ierusalimului, înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. Iată, preţul biruinţei lui este cu el şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 11 El va paşte turma sa ca un păstor, va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său şi va conduce la odihnă oile care alăptează”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30 (R.: cf. 103,30)

R.: Trimite Doamne Duhul tău ca să reînnoieşti faţa pământului.

1b Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare,

tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie.

2 Tu te îmbraci cu o haină de lumină.

Tu întinzi cerul ca pe un cort. R.

 

3 Tu îţi aşezi în apele de sus lăcaşuri;

din nori îţi faci carul, umbli pe aripile vântului.

4 Tu faci din suflările de vânt mesageri ai tăi

şi din flăcările focului slujitori ai tăi. R.

 

24 Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne.

Toate le-ai făcut cu înţelepciune, pământul este plin de creaturile tale.

25 Iată cât de întinsă şi vastă este marea.

Acolo mişună fiinţe fără număr, vieţuitoare mici şi mari.

 

27 Toate aşteaptă de la tine,

ca să le dai hrană la vreme potrivită.

28 Tu le dai hrană iar ele o adună;

tu îţi deschizi mâna şi ele se satură. R.

 

29 Când le iei suflarea,

ele mor şi se întorc în ţărână.

30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă,

şi tu reînnoieşti faţa pământului. R.

 

LECTURA A II-A

Prin apa botezului el ne-a renăscut şi ne-a reînnoit în Duhul Sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 2,11-14; 3,4-7

11 Harul mântuitor al lui Dumnezeu 12 s-a arătat tuturor oamenilor. El ne învaţă să părăsim păcatul şi poftele lumeşti, pentru ca să trăim în lumea aceasta în cumpătare, în dreptate, şi în pietate, 13 aşteptând fericirea de care sperăm să ne bucurăm, când se va arăta slava marelui nostru Dumnezeu şi mântuitor, Isus Cristos. 14 El s-a dat pe sine pentru noi, ca să ne răscumpere de toate păcatele şi să ne curăţe sufletele, spre a fi poporul lui, popor plin de râvnă pentru fapte bune. 3,4 Dar Dumnezeu, mântuitorul nostru, şi-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni; el ne-a mântuit, 5 nu pentru faptele prin care noi am fi meritat acest lucru, ci din îndurarea lui, prin apa botezului, prin care noi am fost renăscuţi şi reînnoiţi în Duhul Sfânt, 6 pe care Dumnezeu l-a revărsat din belşug asupra noastră, prin Isus Cristos, mântuitorul nostru; 7 astfel, prin harul său, noi am fost îndreptăţiţi şi am devenit prin speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6

(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:

Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 3,15-16.21-22

În acel timp 15 poporul, venit la Ioan, era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Cristos, 16 drept răspuns Ioan a zis tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. 21 După ce s-a botezat tot poporul, s-a botezat şi Isus. Pe când se ruga, s-a deschis cerul, 22 şi Duhul Sfânt a coborât peste el, cu o înfăţişare trupească, sub formă de porumbel, iar din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi găsesc toată bucuria”.

Cuvântul Domnului