en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021
 

Sfintii zilei

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana

 Liturghierul Roman

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Ant. la intrare
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule,
în mijlocul templului tău.
Ca şi numele tău, Dumnezeule,
slava ta se întinde până la marginile pământului,
dreapta ta este plină de dreptate. Cf. Ps 47,10-11

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
noi implorăm cu umilinţă maiestatea ta,
ca, precum Fiul tău unul-născut
a fost prezentat astăzi la templu în trup omenesc,
să ne dai şi nouă harul
de a ne înfăţişa înaintea ta cu suflete curate.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Să-ţi fie bineplăcut, te rugăm, Doamne,
darul pe care ţi-l aduce Biserica în sărbătoare,
căci tu ai voit ca Fiul tău unul-născut
să ţi se ofere ca Miel nepătat pentru viaţa lumii.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie
Ochii mei au văzut mântuirea ta,
pe care ai pregătit-o în faţa tuturor popoarelor. Lc 2,30-31

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
P
rin aceste taine pe care le-am primit, Doamne,
desăvârşeşte în noi lucrarea harului tău;
tu, care ai împlinit aşteptarea lui Simeon,
aşa încât el nu a văzut moartea
mai înainte de a se învrednici să-l primească pe Cristos,
dă-ne şi nouă harul,
ca, ieşind în întâmpinarea Domnului,
să dobândim viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

Binecuvântarea lumânărilor. Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XVII a). Vezi “Note liturgice” la final.
Pentru a împlini Legea lui Moise, Maria şi Iosif vin la templu cu Isus care, fiind primul născut, trebuie să fie prezentat. Evanghelia relatează acest eveniment nu numai ca un detaliu biografic, ci scoate în evidenţă calea pe care trebuie s o urmeze Isus pentru a şi împlini misiunea de Mântuitor. Procesiunea de azi simbolizează calea spre casa lui Dumnezeu, unde are loc întâlnirea Domnului cu poporul său. Purtând lumânările aprinse, credincioşii îşi aduc aminte că pentru a merge spre Tatăl îl au drept ghid pe cel care este “lumina neamurilor”. Mergând în lumina lui pot deveni la rândul lor lumini pentru fraţii. Dar, urmând exemplul învăţătorului lor, ei nu vor mărturisi slava lui Dumnezeu decât acceptând înfruntarea conflictelor.

Când această sărbătoare nu cade în zi de duminică, înainte de Evanghelie se alege una dintre următoarele lecturi:

LECTURA I

Va veni îndată în templul său Domnul pe care îl căutaţi.

Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4

Acestea le spune Domnul Dumnezeu: 1 „Iată, eu trimit pe crainicul meu şi va pregăti calea înaintea mea; şi va veni îndată în templul său «Domnul pe care îl căutaţi, vestitorul legământului, pe care îl doriţi». Iată, vine! zice stăpânul universului. 2 Şi cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el este ca focul topitorului şi ca leşia celui care spală. 3 El se va aşeza să topească şi să curăţe argintul; el va curăţi pe fiii lui Levi, cum se curăţă aurul şi argintul în foc, pentru ca ei să aducă Domnului jertfă întru dreptate. 4 Atunci va plăcea Domnului jertfa lui Iuda şi a Ierusalimului, ca înainte vreme, ca în anii de odinioară.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,7.8.9.10

R.: Vino, Doamne, în sanctuarul tău cel sfânt.

7 Deschideţi-vă, porţilor,

deschideţi-vă, voi porţi veşnice,

ca să intre regele măririi! R.

 

8 Cine este acest rege al măririi?

E Domnul cel tare şi puternic,

Domnul cel viteaz în luptă! R.

 

9 Deschideţi-vă, porţilor,

deschideţi-vă, voi porţi veşnice,

ca să intre stăpânul măririi! R.

 

10 Cine este acest rege al măririi?

E Domnul oştirilor:

el este regele măririi. R.

LECTURA A II-A

A trebuit să se asemene în toate fraţilor săi.

Citire din Scrisoarea către Evrei 2,14-18

Fraţilor, 14 deoarece oamenii au toţi o natură de carne şi sânge, Isus a voit să fie şi el părtaş la această natură omenească: astfel, prin moartea lui, el a putut să-l reducă la neputinţă pe acela care avea puterea asupra morţii, adică pe diavol; 15 şi i-a eliberat pe aceia pe care frica de moarte îi făcea să ducă o viaţă de sclav. 16 Căci cei cărora el le-a venit în ajutor nu sunt îngerii, ci fiii lui Abraham. 17 De aceea, el trebuia să devină asemănător în toate cu fraţii săi, pentru ca, în relaţiile lor cu Dumnezeu, el să fie mare preot, îndurător şi fidel, capabil să ispăşească păcatele poporului. 18 Dat fiind faptul că el însuşi a fost pus la încercare, şi a suferit până la sfârşit, poate să vină în ajutorul acelora care se află în încercare.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Lc 2,30.32

(Aleluia) Ochii mei au văzut mântuirea ta:

lumină spre luminarea neamurilor

şi slava poporului tău Israel. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ochii mei au văzut mântuirea ta.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,22-40

Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului, 23 precum este scris în Legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului, 24 şi să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, precum este poruncit în Legea Domnului. 25 Era în acel timp în Ierusalim un om numit Simeon. Omul acesta era drept şi cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul. 27 Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, după cuvântul tău; 30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32 lumină pentru luminarea neamurilor şi slava poporului tău Israel”. 33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivire, 35 şi prin sufletul tău va trece o sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi”. 36 Mai era acolo şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 37 Fiind văduvă în vârstă de optzeci şi patru de ani, ea nu se îndepărta de templu, slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 38 Venind şi ea în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. 39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 40 Iar copilul creştea şi se întărea, înainta în înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.

Cuvântul Domnului

forma scurtă:

EVANGHELIA

Ochii mei au văzut mântuirea ta.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,22-32

Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului, 23 precum este scris în Legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului, 24 şi să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, precum este poruncit în Legea Domnului. 25 Era în acel timp în Ierusalim un om numit Simeon. Omul acesta era drept şi cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul. 27 Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, după cuvântul tău; 30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32 lumină pentru luminarea neamurilor şi slava poporului tău Israel”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Mal 3,1-4; Ps 23; Evr 2,14-18; Lc 2,22-40

Celebrăm astăzi sărbătoarea oferirii, sărbătoarea luminii, sărbătoarea întâlnirii. Este sărbătoarea luminii tocmai pentru că este sărbătoarea oferirii: Isus este prezentat lui Dumnezeu pentru a fi consumat în flacăra ofertei, pentru a fi lumină în sacrificiul său. Lumânările care se poartă astăzi sunt un simbol foarte frumos al acestei oferiri pentru a fi lumină. Lumânarea este, pentru a spune astfel, cu totul disponibilă pentru flacără, se consumă în flacără şi, astfel, răspândeşte lumina.

În acest sens, viaţa lui Isus este lumină. El este cu totul disponibil focului iubirii care vine de la Tatăl, iubirea Duhului Sfânt: el se oferă acestui foc pentru ca umanitatea pe care el a înălţat-o să aibă această transformare de glorie şi de lumină. Orice moment al vieţii lui Isus este oferit pentru a deveni lumină. Şi el devine cu adevărat lumină a lumii în momentul celui mai mare sacrificiu al său pe cruce: atunci lumina este pusă pe candelabru ca să lumineze tuturor celor din casă, adică întregii lumi; atunci Isus este glorificat, cum spune sfântul Ioan, este înălţat pentru a atrage toate privirile la sine, ca lumină a iubirii ce se dăruieşte.

Sărbătoarea de astăzi este deja prevestire a misterului pascal, procesiunea noastră de astăzi este o anticipare a acelea din Sâmbăta Sfântă, când îl urmăm pe Cristos-Lumina simbolizat prin lumânarea pascală. Cuvintele lui Simeon lasă să se întrevadă pătimirea („Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivireY şi prin sufletul tău va trece o sabie”), misterul lui Cristos care devine lumină prin sacrificiul său, luminând, astfel, naţiunile şi devenind gloria lui Israel, poporul său.

Aceasta este, de asemenea, sărbătoarea întâlnirii. Noi mergem în întâmpinarea luminii pentru a deveni noi înşine „lumină”: suntem, cum spune sfântul Paul, „fii ai luminii”. Isus ne spune: „Voi sunteţi lumina lumii” şi Paul ne îndeamnă să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca ofrandă vie: „Oferiţi trupurile voastre ca o jertfă vie”, pentru ca viaţa noastră să fie consumată în flacăra iubirii şi să devină „lumină” datorită Duhului Sfânt. Isus s-a oferit pe sine Tatălui prin intermediul Duhului, spune Scrisoarea către Evrei; acum, şi noi, pentru a oferi un sacrificiu, avem nevoie de Duhul Sfânt. Să cerem, deci ca Duhul să facă din viaţa noastră o ofrandă sfinţită şi plăcută lui Dumnezeu. Aşa se va realiza adevărata noastră întâlnire cu Cristos: noi luăm de la Cristos lumina, luăm de la Cristos flacăra pentru a fi consumaţi împreună cu el.

Să ne bucurăm în această zi de lumină, gândindu-ne că putem să fim transformaţi de focul divin într-o lumină care bucură şi luminează nu numai casa noastră, ci lumea întreagă.