en-USro-RO

| Login
22 iunie 2021
 

Sfintii zilei

MIERCUREA CENUŞII (post şi ab.)
Sf. Martinian, pustnic

 Liturghierul Roman

MIERCUREA CENUŞII


Ant. la intrare
Tu, Doamne, eşti îndurător cu toate cele ce sunt
şi nimic nu dispreţuieşti din cele pe care le-ai făcut;
tu acoperi păcatele oamenilor care fac pocăinţă
şi îi ierţi pentru că tu eşti Domnul Dumnezeul nostru. Înţ 11,24-25.27

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dă-ne, Doamne, harul
să începem printr-un post sfânt lupta vieţii creştine,
pentru ca, în bătălia împotriva duhului rău,
să fim mereu întăriţi prin fapte de pocăinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Îţi aducem, Doamne,
această jertfă prin care începem cu solemnitate
postul de patruzeci de zile, rugându-te să ne dai harul,
ca, prin fapte de pocăinţă şi de iubire, să ne învingem pornirile rele,
şi astfel, curăţaţi fiind de păcate,
să ne învrednicim a celebra cu evlavie misterul pătimirii Fiului tău.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie

Cel ce cugetă la legea Domnului ziua şi noaptea
va aduce rod la timpul potrivit. Cf. Ps 1,2-3

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Tainele primite
să ne întărească, Doamne,
ca să putem trăi aceste zile de post
astfel încât ele să-ţi fie plăcute ţie,
iar nouă să ne fie spre tămăduire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Vezi “Note liturgice” la final.
Ritul impunerii cenuşii, care înseamnă începutul Postului Mare, ne duce cu gândul la convertire: “Convertiţi vă şi credeţi în evanghelie”. Pentru a face aceasta este necesar să privim în noi înşine pentru a descoperi care sunt atitudinile noastre. Lecturile biblice ne propun un program de viaţă bazat pe rugăciune sinceră, solidaritate fraternă şi sobrietate personală.

LECTURA I

 

Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele.

 

Citire din cartea profetului Ioel 2,12-18

 

 

Domnul zice: 12 „Acum întoarceţi-vă la mine din toată inima, cu post, cu plâns şi cu tânguire. 13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci el este milostiv şi îndurător, îndelung răbdător şi plin de bunătate, şi nu se bucură de pedeapsa pe care a trimis-o asupra voastră. 14 Cine ştie? Poate că (Domnul) se va întoarce şi vă va ierta şi va revărsa asupra voastră binecuvântarea sa, aşa încât să puteţi aduce jertfă şi ofrande Domnului Dumnezeului vostru. 15 Sunaţi din trâmbiţă în Sion, rânduiţi un timp de post sfânt, chemaţi pe toţi la adunare! 16 Strângeţi poporul, vestiţi o adunare sfântă; aduceţi-i pe bătrâni, strângeţi copiii, chiar şi pe pruncii de la sân! Să iasă mirele din camera lui şi mireasa din odaia ei. 17 Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între pridvor şi altar şi să zică: «Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul tău! Nu da de ocară moştenirea ta, ca să nu-şi bată joc de ea popoarele păgâne!» Pentru ce să se spună printre neamuri: «Unde este Dumnezeul lor?»” 18 Iar Domnul s-a arătat plin de grijă pentru ţara lui şi s-a îndurat de poporul său.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 50,3-4.5-6a.12-13.14 şi 17 (R.: cf. 3a)

R.: Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,

şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

5 Căci recunosc fărădelegea mea

şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6a Numai împotriva ta am păcătuit

şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R.

 

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.

17 Doamne, deschide-mi buzele

şi gura mea va vesti mărirea ta. R.

 

LECTURA A II-A

Împăcaţi-vă cu Dumnezeu. Iată, acum e timpul potrivit.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,20–6,2

Fraţilor, 20 noi suntem trimişi din partea lui Cristos şi prin noi, de fapt, vă vorbeşte însuşi Dumnezeu. Vă implorăm deci în numele lui Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 21 Căci pe Cristos, care nu a cunoscut păcatul, pentru noi Dumnezeu l-a făcut una cu păcatul oamenilor, pentru ca prin el noi să dobândim dreptatea lui Dumnezeu. 6,1 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu lăsaţi ca harul lui Dumnezeu să fie fără rod în voi; 2 căci el zice: „La timpul potrivit te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat”. Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Ps 94,8ab

Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului.

 

Notă: În locul versetului dinaintea Evangheliei stabilit pentru fiecare zi poate fi ales unul dintre versetele propuse la pag. 266.

 

EVANGHELIA

Tatăl tău, care vede ce faci tu în ascuns, îţi va răsplăti.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,1-6.16-18

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Luaţi aminte să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altfel, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 2 Deci când dai pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; vă spun adevărul: aceştia şi-au primit răsplata. 3 Tu însă când dai pomană, să nu ştie stânga ce face dreapta, 4 pentru ca pomana ta să fie dată în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 5 Când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage prin sinagogi şi la colţurile uliţelor, stând în picioare, ca să fie văzuţi de oameni; adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 6 Tu însă când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 16 Când postiţi să nu vă arătaţi trişti, ca făţarnicii, căci ei îşi schimonosesc feţele, ca să arate oamenilor că postesc. Vă spun adevărul: şi-au luat răsplata. 17 Tu însă când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Il 2,12-18; Ps 50; 2Cor 5,20B6,2; Mt 6,1-6.16-18

 

În această primă zi a Postului Mare, Biserica ne dă o justă orientare. Ne cere, împreună cu sfântul Paul, să primim harul la timpul potrivit, să nu-l lăsăm să treacă în zadar, pentru că acum este timpul mântuirii.

În evanghelie, Domnul ne arată care trebuie să fie atitudinea noastră şi insistă asupra dreptăţii interioare, dându-ne şi mijlocul pentru a creşte în această intenţie curată: intimitatea cu Tatăl său. Această evanghelie este cu adevărat foarte frumoasă şi ar trebui să o citim mai des, pentru că ne spune care a fost însăşi orientarea Mântuitorului, care nu făcea nimic pentru a fi admirat de către oameni, ci trăia numai înaintea lui Dumnezeu Tatăl.

Evanghelistul Matei ne prezintă trei exemple: pomana, rugăciunea şi postul, şi evidenţiază în toate trei o tentaţie comună, aş spune normală. Când facem ceva bine, îndată se naşte în noi dorinţa de a fi lăudaţi pentru aceasta şi să fim admiraţi: de a avea adică recompensa noastră, o recompensă falsă: gloria umană, satisfacţia noastră, plăcerea noastră. Şi aceasta ne închide în noi înşine, şi simultan ne poartă în afara noastră, pentru că suntem proiectaţi spre ceea ce alţii gândesc despre noi, laudă şi admiră în noi.

Domnul ne cere să facem binele pentru că este Bine, şi pentru că Dumnezeu este Dumnezeu şi ne dă încă şi mijlocul de a trăi astfel: a trăi în raport cu Tatăl. Pentru a face binele, noi trebuie să trăim în iubire faţă de cineva; dacă trăim în iubire faţă de Tatăl, în secret, cu Tatăl, binele pe care îl facem va fi perfect. Să fii plin de prezenţa secretă a Tatălui, să trăieşti în prezenţa sa, să trăieşti pentru el, este o bucurie mult mai mare şi mai profundă decât orice bucurie umană, o bucurie care creşte mereu: ea este adevărata recompensă care, pe pământ, e o garanţie a celei viitoare.

Lui Isus nu-i este teamă să spună: „Tatăl tău te va răsplăti”, şi din partea noastră nu este egoism dacă dorim această recompensă, pentru că ea nu înseamnă căutarea propriului interes, ci căutarea vieţii, a iubirii. În iubire există întotdeauna reciprocitate.

Atitudinea noastră în acest timp al Postului să fie, deci, aceea de a trăi în secret, unde Tatăl ne vede, ne iubeşte, ne aşteaptă. Desigur, lucrurile exterioare sunt importante la locul lor, dar trebuie întotdeauna să alegem şi să trăim în prezenţa lui Dumnezeu. Dacă putem să facem puţin, puţin să facem, dar în iubirea lui Dumnezeu: aceasta valorează foarte mult comparativ cu a face mult, dar a face pentru a fi stimaţi de către oameni. Să facem în rugăciune, în mortificaţie, în caritate fraternă ceea ce putem, cu umilinţă, cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu; şi astfel, vom fi demni de recompensa pe care Domnul Isus ne-a promis-o din partea Tatălui său şi a Tatălui nostru.