en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Întemeietori ai Societăţii “Slujitorii Sf. Fc. Maria”; Teodor, soldat m.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA I DIN POSTUL MARE

Ant. la intrare
Pe cel care mă va chema, eu îl voi asculta;
îl voi elibera şi-l voi preamări, îi voi dărui viaţă lungă. Cf. Ps 90,15-16

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul,
ca, prin celebrarea acestui sfânt post,
să înaintăm în înţelegerea misterului lui Cristos
şi să dobândim roadele sale printr-o adevărată viaţă de credinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile pe care ţi le aducem,
pentru a celebra începutul misterului preasfânt,
şi dă-ne, te rugăm, harul,ca, împreună cu ele,
să fim şi noi plăcuţi în faţa ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Nu numai cu pâine trăieşte omul,
ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. Cf. Mt 4,4

sau:
Cu aripile sale te va acoperi Domnul
şi sub penele sale vei găsi adăpost. Cf. Ps 90,4

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi fiind cu pâinea cerească,
ce hrăneşte credinţa, măreşte speranţa şi înflăcărează iubirea,
te rugăm, Doamne, învaţă-ne să simţim pururi
o adevărată foame după Cristos, pâinea cea vie şi adevărată,
şi să trăim cu tot cuvântul ce iese din gura ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Poporul vechii alianţe îşi mărturiseşte credinţa în Dumnezeu oferind primele roade ale câmpului. Postul, pocăinţa, rugăciunea, pomana devin gesturi concrete prin care afirmăm primatul lui Cristos şi împărţim cu fraţii noştri bunurile materiale şi spirituale. Pentru apostolul Paul credinţa şi viaţa nu pot fi despărţite. Simţim nevoia de a ne povesti reciproc istoria noastră de salvaţi, ca să nu uităm că mai mare decât ispita este certitudinea că Dumnezeu este prezent în fiecare zi. “Isus răspunse diavolului... Cine poate fi un ghid mai bun, în stare să ne ajute, dacă nu cel care este deasupra tuturor, unicul care este totul în toţi, Cristos”? (Sf. Ambrozie). Cristos este noul Adam care îl învinge pe diavol. Este punctul de plecare al unei omeniri reînnoite.

LECTURA I

Mărturisirea de credinţă a poporului ales.

Citire din cartea Deuteronomului 26,4-10

Moise a spus poporului: 4 „Când tu vei prezenta cele dintâi roade ale pământului, preotul să ia coşul din mâna ta şi să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. 5 Apoi vei rosti aceste cuvinte în faţa Domnului Dumnezeului tău: «Tatăl meu era un arameu pribeag care s-a dus în Egipt, unde a trăit ca un străin, cu puţinii săi oameni. Acolo el a ajuns un popor mare, puternic şi numeros. 6 Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit şi ne-au supus la grea robie. 7 Dar noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, iar Domnul ne-a auzit glasul şi a văzut umilirea, chinurile şi asuprirea noastră. 8 Şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ puternic, cu fapte înfricoşătoare, cu semne şi minuni. 9 El ne-a condus în acest loc şi ne-a dat această ţară, o ţară în care curge lapte şi miere. 10 Acum iată, aduc primele roade din recoltele pământului pe care mi l-ai dat tu, Doamne!» Roadele acelea să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău şi să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 90,1-2.10-11.12-13.14-15 (R.: cf. 15b)

R.: Fii cu mine, Doamne, în orice strâmtorare.

1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt

şi locuieşti la umbra Celui Preaputernic,

2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea

şi locul meu de refugiu,

Dumnezeul meu în care mă încred”. R.

 

10 Nici un rău nu te va lovi,

nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,

11 pentru că Domnul va porunci îngerilor săi

să te păzească pe toate căile tale. R.

 

12 Ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră;

13 vei păşi peste şerpi veninoşi şi peste vipere,

lei şi balauri vei călca în picioare. R.

 

14 Pentru că nădăjduieşte în mine, îl voi salva,

îl voi ocroti, pentru că îmi cinsteşte numele.

15 Când mă va chema, eu îi voi răspunde,

voi fi alături de el în necazuri,

îl voi elibera şi-l voi preamări. R.

 

LECTURA A II-A

Mărturisirea de credinţă a celui care crede în Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 10,8-13

Fraţilor, 8 ce zice Scriptura? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta”. Cuvântul acesta este mesajul credinţei pe care o predicăm noi. 9 Aşadar, dacă tu mărturiseşti, cu gura ta, că Isus este Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10 Acela care crede cu inima devine drept şi acela care cu gura îşi mărturiseşte credinţa ajunge la mântuire. 11 Scriptura zice: „La judecată nici unul dintre cei care cred nu va fi dat de ruşine”. 12 Astfel, între iudei şi păgâni nu este nici o deosebire: căci toţi au acelaşi Domn, bogat în îndurare faţă de toţi cei care îl cheamă, fiindcă este scris: 13 „Toţi cei care vor chema numele Domnului vor fi mântuiţi”.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,4b

Nu numai cu pâine trăieşte omul, dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

 

EVANGHELIA

Isus a fost dus de către Duhul Sfânt în pustiu, unde a fost ispitit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,1-13

În acel timp, 1 Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan şi a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu 2 şi timp de patruzeci de zile, şi a fost ispitit de diavol. Nu a mâncat nimic în zilele acelea, iar când s-a împlinit timpul i s-a făcut foame. 3 Atunci a zis diavolul: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte acestei pietre să se prefacă în pâine”. 4 Isus i-a răspuns: „Scris este: «Nu numai cu pâine trăieşte omul, ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu»”. 5 Apoi diavolul l-a dus pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii 6 şi i-a zis: „Îţi voi da toată puterea şi slava acestei împărăţii, căci sunt ale mele şi le dau cui vreau eu. 7 Dacă, aşadar, te vei închina înaintea mea, toate vor fi ale tale”. 8 Isus i-a răspuns: „Scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai lui să-i slujeşti»”. 9 Apoi diavolul l-a dus la Ierusalim, l-a aşezat pe aripa templului şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, 10 căci scris este: «Va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească», 11 şi iarăşi: «Ei te vor purta pe mâini, ca să nu-ţi loveşti piciorul de vreo piatră»”. 12 Isus i-a răspuns: „S-a spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!»” 13 După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul s-a îndepărtat de Isus pentru un anumit timp.

Cuvântul Domnului