en-USro-RO

| Login
24 iunie 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Francisc Regis, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico), călug.

 Liturghierul Roman

 

Luni din Săptămâna I din Postul Mare

Ant. la intrare

Ca ochii slujitorilor spre mâinile stăpânilor lor,

aşa sunt ochii noştri îndreptaţi spre Domnul Dumnezeul nostru,

până când se va milostivi de noi.

Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi! Ps 122,2-3


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, mântuirea noastră, întoarce-ne la tine

şi, pentru ca timpul sfânt al postului

să ne folosească pe deplin,

luminează-ne mintea cu învăţătura ta cerească.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

Să-ţi fie plăcută, Doamne, jertfa evlaviei noastre;

prin lucrarea ta, ea să ne sfinţească viaţa

şi să ne dobândească iertarea de la îndurarea ta.

Prin Cristos, Domnul nostru.

 

 

 

Ant. la Împărtăşanie

Adevăr vă spun:

tot ce i-aţi făcut unuia dintre fraţi mei cei mai mici,

mie mi-aţi făcut, spune Domnul.

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,

moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi

de la crearea lumii. Cf. Mt 25,40.34

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul,

ca, primind taina ta sfântă,

să ne simţim întăriţi în cuget şi în trup,

pentru ca, izbăviţi în întreaga noastră fiinţă,

să ne bucurăm de tămăduirea deplină adusă de tine.

Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

La sfârşitul vieţii noastre vom fi judecaţi despre iubire. Este clar. Nu avem scuze. Dacă pentru a ne trezi nu sunt suficiente necesităţile şi plângerile, glasurile de chemare sau tăcerile fraţilor şi ale surorilor, cel puţin ar trebui să ne mişte cuvântul evanghelic ascultat de atâtea ori: “Eu eram” cel care suferea de foame şi de sete, străinul şi cel gol, bolnavul şi cel întemniţat.

LECTURA I

Să nu fii nedrept cu aproapele tău.

Citire din cartea Leviticului 19,1-2.11-18

1 Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: 2 „Vorbeşte întregii adunări a fiilor lui Israel şi spune-le: «Fiţi sfinţi, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 11 Să nu furaţi, să nu minţiţi şi să nu înşele nimeni pe aproapele său. 12 Şi să nu juraţi strâmb pe numele meu. Să nu necinsteşti numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 13 Să nu asupreşti pe aproapele tău şi de la el să nu iei nimic cu forţa. Să nu reţii până a doua zi plata lucrătorului cu ziua. 14 Să nu vorbeşti de rău pe cel surd şi să nu pui piedică înaintea orbului; să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 15 Să nu faci nedreptate la judecată; să nu cauţi la faţa celui sărac şi să nu te sfieşti de faţa celui puternic, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. 16 Să nu umbli cu clevetiri împotriva celor din poporul tău. Să nu ceri pedeapsa cu moartea pentru aproapele tău. Eu sunt Domnul. 17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să nu te sfieşti a-l dojeni pe aproapele tău ca să nu porţi păcatul lui. 18 Nu căuta să te răzbuni şi nu ţine supărare pe fiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: cf. In 6,63b)

R.: Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă.

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele

şi cugetul inimii mele,

Doamne, stânca mea

şi mântuitorul meu! R.

 

VERS LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b

Iată, acum este timpul potrivit,

iată, acum este ziua mântuirii.

 

EVANGHELIA

Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-46

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, se va aşeza pe tronul său de mărire. 32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, dar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre, 33 şi va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa. 34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; 35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi m-aţi primit; 36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine.» 37 Atunci cei drepţi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? Sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?» 40 Împăratul le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut.» 41 Apoi va spune celor din stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor săi! 42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat.» 44 Atunci îi vor răspunde şi ei: «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?» 45 El le va răspunde: «Vă spun adevărul: Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie numi-aţi făcut.» 46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică».

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Lev 19,1-2.11-18; Ps 18; Mt 25,31-46

Această evanghelie o cunoaştem bine cu toţii. Este impresionant modul în care ne împinge spre caritate. Cristos se identifică cu cei săraci, se identifică cu toţi cei nevoiaşi: „Mie mi-aţi dat să mănâncY, mie mi-aţi dat să beau, pe mine m-aţi îmbrăcat, pe mine m-aţi primit” sau, dimpotrivă: „Mie nu mi-aţi dat să mănânc, nu mi-aţi dat să beau, nu aţi venitY„. E o reală identificare, şi aceasta este cauza maximei surprize. Noi ne-am aştepta ca Dumnezeu să ne împingă spre caritatea fraternă spunându-ne: „Eu sunt Dumnezeu; eu vreau fericirea tuturor; trebuie, deci, să fiţi buni cu fraţii voştri”.

Dar vedem că în Vechiul Testament Dumnezeu vorbeşte astfel: „Eu sunt Domnul. De aceeaY„. El pune în faţa noastră autoritatea sa şi cere să respingem din inima noastră orice răutate: aceasta este deja calea carităţii. Adică Dumnezeu cere dreptate, şi aceasta este prima etapă a carităţii, şi o cere cu autoritatea sa, când oamenii încă nu pricep nimic: e minunat. „Să nu-l vorbeşti de rău pe cel surd şi să nu pui piedică înaintea orbului, dar să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul”. Să nu faci răul B spune Domnul B chiar atunci când ţi se va părea uşor şi util de făcut, şi să nu-l faci din respect pentru mine, pentru că eu sunt Dumnezeu.

Dacă trecem de la Cartea Leviticului la Evanghelia după Matei, ne aflăm într-o altă lume. Isus nu vorbeşte despre autoritatea sa, ci despre persoana sa, şi se identifică cu cei săraci. Este o enormă surpriză, chiar şi pentru cei drepţi: „Când te-am văzut flămând şi ţi-am dat de mâncare?” Şi împăratul: „Ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut”.

Aici nu e vorba doar de dreptate, ci de adevărată caritate; nu sunt precepte negative, ca în Vechiul Testament: să nu furi, să nu juri, să nu oprimi pe fratele tău. E vorba de împlinirea binelui, de a merge în întâmpinarea celor nevoiaşi. Judecata e făcută împotriva păcatelor de omisiune. A ignora ocaziile de a face binele, de a ajuta, de a-l întări pe cel care suferă este un păcat. Cei care s-au comportat astfel nu au avut conştiinţa că au făcut răul: nu l-au văzut pe aproapele care era în nevoie. Au fost drepţi până la un punct, dar nu s-au gândit să facă un serviciu, să facă o bucurie.

Şi când nu i-au acordat ajutor celui care îl aştepta, lui Isus însuşi nu i-au acordat.

Să-i cerem Domnului să ne dea dimensiunea divină a carităţii. Când căutăm să-i ajutăm pe cei săraci, nu numai săracii de bunuri materiale, dar pe cei ce au nevoie de atenţie, de mângâiere, de înţelegere, pe Isus însuşi îl ajutăm.

Putem să amintim două exemple. Acela al lui Paul, persecutorul creştinilor, căruia Isus, pe drumul Damascului, i-a spus: „Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi”. Alt exemplu este acela al sfântului Martin, care dă jumătate din mantia sa unui sărac şi, în timpul nopţii, îl vede pe Domnul care este acoperit cu ea şi care îi zice: „Astăzi, Martin, catehumenul, m-a îmbrăcat cu mantia sa”. Sunt exemple care ne dau tăria de a merge pe aceeaşi cale, în atenţie generoasă faţă de alţii.