en-USro-RO

| Login
24 iunie 2021
 

Sfintii zilei

CATEDRA SF. AP. PETRU; Sf. Margareta din Cortona, călug.

 Liturghierul Roman

 

22 februarie
CATEDRA SF. AP. PETRU

Ant. la intrare
Domnul i-a spus lui Simon Petru:
„Eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta;
iar tu, când te vei fi întors, întăreşte-i pe fraţii tăi”. Lc 22,32


Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
ca nici o tulburare din lumea aceasta
să nu ne poată zdruncina, de vreme ce tu ne-ai întemeiat
pe stânca mărturisirii de credinţă a sfântului apostol Petru.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să primeşti cu bunătate rugăciunile şi jertfele
pe care ţi le aduce Biserica ta, pentru ca ea,
păstrând neatinsă credinţa prin învăţătura sfântului Petru,
sub păstorirea lui, să ajungă să ia în stăpânire moştenirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie

Petru i-a zis lui Isus:
„Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu”.
Isus i-a răspuns:
„Tu eşti Petru şi pe această piatră, voi zidi Biserica mea”. Cf. Mt 16,16.18

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, în sărbătoarea sfântului apostol Petru,
tu ne-ai întărit prin împărtăşirea
cu trupul şi sângele lui Cristos;
dă-ne, te rugăm, harul, ca acest schimb minunat,
prin care se înfăptuieşte răscumpărarea noastră,
să fie pentru noi sacramentul unităţii şi al păcii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Pasajul evanghelic se sprijină pe trei simboluri: piatra, cheile şi a lega dezlega. Slujirea lui Petru are fundaţia de piatră pentru întreaga construcţie a aleşilor lui Dumnezeu. Cheile sunt simbolul puterii în acţiune atât la nivel administrativ cât şi la nivel juridic sau de învăţare. Petru, de acum înainte, va trebui să fie canal prin care cuvântul lui Cristos şi acţiunea sa mântuitoare să continue să se răspândească în comunitatea creştină. A lega şi a dezlega devine concretizarea puterii cheilor.

LECTURA I

Petru, martor al suferinţelor lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 5,1-4

1 Fraţilor, mă adresez celor care exercită între voi funcţia de prezbiter, ca unul care fac parte dintre prezbiteri, fiind martor al pătimirii lui Cristos şi părtaş la mărirea care se va arăta. 2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care v-a fost încredinţată; vegheaţi asupra ei, nu din constrângere, ci cu tragere de inimă, aşa cum o vrea Dumnezeu; nu pentru un câştig josnic, ci cu dăruire; 3 fără a porunci ca nişte stăpâni celor încredinţaţi vouă, ci făcându-vă modele pentru turmă. 4 Astfel, când se va arăta păstorul suprem, veţi primi coroana nepieritoare a măririi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

ALELUIA Mt 16,18

(Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea

şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-19

În acel timp, 13 venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Pt 5,1-4; Ps 22; Mt 16,13-19

 

Liturgia de astăzi este pătrunsă de gândul paternităţii lui Dumnezeu. Isus însuşi afirmă că Petru a vorbit din inspiraţia Tatălui, recunoscând în el pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri”. Orice lucru bun vine de la Tatăl şi însăşi viaţa supranaturală vine de la Tatăl, viaţă al cărei început şi fundament este credinţa în Isus.

Chiar şi Isus este supus Tatălui. Nu-l alege din proprie iniţiativă pe cel care este întâiul între apostoli, ci aşteaptă ca Tatăl să-şi manifeste alegerea sa, şi numai după aceea, când recunoaşterea lui Petru indică alegerea Tatălui, îi spune lui Simon, lui Petru: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea”. Există, deci, o recunoaştere reciprocă, bazată pe iniţiativa Tatălui. Simon îl recunoaşte în Isus pe Fiul lui Dumnezeu, Isus recunoaşte în Simon piatra fundamentală a Bisericii sale.

De asemenea, în admirabila sa scrisoare, Petru îşi arată docilitatea faţă de inspiraţia Tatălui şi recunoştinţa faţă de el.

În primele versete vorbeşte despre preştiinţa Tatălui: totul se împlineşte din iniţiativa lui Dumnezeu, care îi alege pe preferaţii săi „prin sfinţirea Duhului ca să asculte de Isus Cristos”. La lucru este însuşi Dumnezeu Treime.

Şi imediat după aceea trece la aclamaţia: „Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos”, pentru binefacerile pe care deja le-a dat şi pentru acelea pe care ni le-a pregătit: „Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. În marea sa îndurare, el ne-a dat renaşterea prin învierea din morţi a lui Isus Cristos”. Dumnezeu s-a manifestat din nou ca Tată faţă de noi; el ne-a dat viaţa, acum ne-a dat renaşterea, „prin învierea lui Isus Cristos din morţi”. Tatăl s-a revelat din nou dându-ne o viaţă dincolo de moarte, deci, o viaţă veşnică.

Această generozitate pe care Tatăl ne-a arătat-o în trecut este evident promisiunea unei mari generozităţi pentru viitor. În sensul acesta, Petru continuă: „În marea sa îndurare, el ne-a dat renaşterea prin învierea din morţi a lui Isus Cristos, în vederea unei speranţe vii”. Noi posedăm deja viaţa veşnică, dar în germen, un germen plin de speranţă, care tinde spre împlinirea deplină. Petru nu are cuvinte suficient de frumoase pentru a descrie ceea ce Dumnezeu ne va da: „O moştenire nepieritoare, neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruriY„.

E o perspectivă extrem de pozitivă. Petru vede marea bunătate a lui Dumnezeu în trecut, vede marea bunătate a lui Dumnezeu pentru viitor.

Şi între aceste două spaţii imense de bucurie există un mic moment de încercare: „De aceea, fiţi plini de bucurie, chiar dacă acum mai trebuie să suferiţi câtva timp felurite încercări”.

Petru vede toate dificultăţile şi încercările vieţii ca pe ceva aproape neglijabil, un scurt moment de suferinţă între două manifestări inexprimabile ale bunătăţii şi generozităţii divine.

Şi chiar aceste încercări sunt înţelese într-o manieră foarte pozitivă, ele sunt considerate necesare pentru purificarea credinţei noastre, după cum este necesar ca aurul să fie încercat în foc.

În ce ne priveşte, trebuie să spunem că este foarte mângâietoare această viziune de viaţă creştină, viaţă pe care o trăim zi de zi şi pe care sfântul Petru ne-o prezintă cu atâta entuziasm.

Să-i cerem lui să ne ajute să fim supuşi Tatălui şi plini de încredere faţă de iubirea sa.