en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2019

Calendarul zilei

Luni, 21 ianuarie 2019

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P, LP
Lectionar
1Cor 1,26-31: Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii 
Ps 22: Domnul este pãstorul meu, nu voi duce lipsã de nimic 
Mt 13,44-46: Vinde tot ce are și cumpãrã ogorul acela.

Meditatia zilei
Sf. Agneza, fc. m. **

 

Sfintii zilei

Ss. Romuald, abate *; Iuliana Falconieri, fc.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem; 
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge, 
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, 
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: 
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: 
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău, 
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, 
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă. 
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn 
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Trebuie iertat, respectat, ajutat chiar și dușmanul. Iubirea nu poate fi circumscrisã la puține persoane sau la o comunitate, în numele unor legi psihologice sau sociologice, ci trebuie sã capete dimensiunile omenirii întregi. ªi aceasta pentru cã Dumnezeu este în toți, este în comuniune, în actul de a iubi.

LECTURA I

Profetul Ilie îl ameninţă pe Ahab pentru păcatul săvârşit.

Citire din cartea întâi a Regilor 21,17-29

După moartea lui Nabot, 17 Domnul i-a vorbit profetului Ilie din Tisbe: 18 „Ridică-te, mergi la Ahab, care domneşte peste Israel în Samaria; în acest moment se află în via lui Nabot, unde s-a dus ca s-o ia în stăpânire. 19 Spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul: ai ucis un om, ca să pui mâna pe averea lui! De aceea aşa vorbeşte Domnul: Chiar pe locul în care câinii au lins sângele lui Nabot, câinii vor linge şi sângele tău!” 20Ahab i-a spus lui Ilie: „Şi aici m-ai găsit, duşmanule!” Ilie i-a răspuns: „Da, te-am găsit! Deoarece ai îndrăznit să faci ceea ce este rău în ochii Domnului, 21 voi aduce nenorocire asupra ta, îi voi înlătura pe urmaşii tăi, voi nimici pe toţi cei de parte bărbătească din casa ta, fie robi, fie oameni liberi. 22 Voi face casei tale ceea ce i-am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi casei lui Baasa, fiul lui Ahia, înaintaşii tăi, căci tu mi-ai aprins mânia şi l-ai făcut pe Israel să păcătuiască”. 23 Iar împotriva Isabelei, Domnul a spus: „Câinii o vor mânca pe Isabela lângă zidurile Israelului. 24 Dacă cineva din familia lui Ahab va muri în cetate, va fi mâncat de câini, iar dacă va muri pe câmp, va fi mâncat de păsările cerului”. 25 De fapt, n-a mai fost nimeni care să îndrăznească să facă ceea ce este rău în ochii Domnului, cum a făcut Ahab la îndemnul soţiei sale, Isabela. 26 El a săvârşit multe nelegiuiri închinându-se la idoli, asemenea amoriţilor, pe care Domnul îi alungase din faţa fiilor lui Israel. 27 Când Ahab a auzit aceste cuvinte rostite de Ilie, şi-a sfâşiat hainele şi s-a îmbrăcat numai cu o haină de pocăinţă; postea, dormea îmbrăcat în haina de pocăinţă şi umbla abătut. 28 Atunci Domnul i-a vorbit lui Ilie: 29 „Ai văzut cum s-a umilit Ahab în faţa mea? Pentru că s-a umilit în faţa mea, eu nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii sale, ci abia sub domnia fiului său voi aduce nenorocirea peste casa lui!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.11 şi 16 (R.: cf. 3a)

R.: Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit.

Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate

şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea.

Spală-mă de toată vinovăţia mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

Căci recunosc fărădelegea mea,

păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6a Numai împotriva ta am păcătuit,

şi ceea ce este rău înaintea ta am făcut. R.

 

11 Întoarce-ţi privirea de la păcatele mele,

şi şterge toate nelegiuirile mele.

16 Eliberează-mă, Dumnezeule, Dumnezeule mântuitorul meu,

de vinovăţia vărsării de sânge,

şi limba mea va preamări îndurarea ta. R.

 


ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iubiţi pe duşmanii voştri!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Aţi auzit că s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău». 44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Rg 21,17-29; Ps 50; Mt 5,43-48

 

În evanghelia de astăzi găsim două referiri la Tatăl, foarte importante: „Iubiţi pe duşmanii voştri, ca să fiţi fii ai TatăluiY Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. Sunt îndemnuri de a dezvolta în noi filiaţia divină, pe care am primit-o în Botez. Duhul Sfânt din noi ne împinge spre plinătatea vieţii filiale: să ne deschidem în ascultare faţă de impulsurile sale. Dumnezeu este iubire şi Duhul, pentru a ne ajuta să trăim ca fii, face să crească în noi iubirea faţă de toţi, chiar şi faţă de duşmani.

„Iubiţi pe duşmanii voştri”. Nu există cuvânt care să reveleze mai profund inima lui Isus şi inima Tatălui. E mai mult decât „iertaţi pe duşmanii voştri”, care deja este un lucru foarte mare: a iubi înseamnă a răspunde la ură cu iubire. De la această invitaţie noi înţelegem că Isus nu caută victoria sa, realizarea dorinţelor sale, ci caută un singur lucru: ca iubirea să se răspândească, pentru că iubirea este revelarea Tatălui.
Ca fii suntem chemaţi, la rândul nostru, să răspândim iubirea, iubirea generoasă. Unde nu este iubire, unde ne dăm seama că nu suntem iubiţi, să ne străduim ceva mai mult, tocmai pentru că lipseşte: Isus ne-o dă, pentru aceasta el ne-a poruncit-o. Într-adevăr, numai cu inima sa putem să iubim în acest mod care omeneşte este imposibil, dar care este singurul mod ce ne asigură biruinţa, deoarece, iubindu-i îi transformăm pe duşmani în prieteni.
Să primim cu generozitate în noi darul lui Dumnezeu, pentru slava sa şi pentru bucuria noastră.