en-USro-RO

| Login
25 iunie 2019

Calendarul zilei

Marți, 25 iunie 2019

Sfintii zilei
Sf. Wilhelm, abate
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 12-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV, UP
Lectionar
Gen 13,2.5-18: Sã nu fie ceartã între mine și tine, suntem doar frați!
Ps 14: Cei cu inima curatã vor locui în casa Domnului.
Mt 7,6.12-14: Tot ce vreți ca oamenii sã facã pentru voi, faceți și voi pentru ei!
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 12-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Bruno, pr. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVI-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate câte ni le-ai făcut, Doamne, 
întru judecată adevărată le-ai făcut, 
căci am păcătuit împotriva ta 
şi de poruncile tale nu am ascultat; 
însă, tu dă-i slavă numelui tău 
şi fă cu noi după mulţimea îndurărilor tale!                     Dan 3,31.29.30.43.42 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care îţi dezvălui atotputernicia 
mai ales prin milă şi iertare, te rugăm, 
revarsă necontenit harul tău asupra noastră, 
pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduinţelor tale, 
să ne facă părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule îndurător, 
ca această jertfă a noastră să-ţi fie bineplăcută 
şi, prin ea, să ni se deschidă 
izvorul a toată binecuvântarea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Adu-ţi aminte, Doamne, 
de cuvântul dat slujitorului tău, 
prin care m-ai făcut să sper. 
Aceasta e mângâierea mea în necazuri.                                  Cf. Ps118,49-50 

sau:
Prin aceasta am cunoscut iubirea lui Dumnezeu: 
el şi-a dat viaţa pentru noi; 
de aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.                        1In 3,16 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca taina cerească să ne fie 
spre reînnoirea trupurilor şi a sufletelor, pentru ca noi,
care vestim moartea lui Cristos luând parte la pătimirile lui, 
să ajungem împreună-moştenitori cu el în glorie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Ucenicii pot avea încredere. Satana, dușmanul, și-a pierdut puterile cerești. Dar mai importantã decât puterea asupra diavolilor este faptul cã numele lor au fost scrise în „cartea vieții”, unde se gãsesc numele tuturor celor care intrã în comuniune cu Dumnezeu (Is 4,3; Ex 32,32-33; Dan 12,1).

LECTURA I

Acum ochiul meu te-a văzut. De aceea retrag cele spuse şi fac pocăinţă.

Citire din cartea lui Iob 42,1-3.5-6.12-17

Iob i-a răspuns Domnului: „Ştiu că eşti atotputernic şi că nimic nu se poate împotrivi gândurilor tale. (Tu ai spus:) «Cine este acela care fără să cunoască nimic îmi poate întuneca planurile?». Da, recunosc că, fără să înţeleg, am vorbit despre minuni care sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep. Eu nu te cunoşteam decât din auzite, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea îmi retrag cele spuse şi fac pocăinţă în praf şi în cenuşă”. 12 În cei din urmă ani ai săi, Iob a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. Iob a avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe. 13 A avut şapte băieţi şi trei fete. 14 Pe cea dintâi a numit-o Porumbiţa, pe a doua Floare de Iasomie şi pe a treia Sticluţă de Parfum. 15 În tot ţinutul nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iob. Tatăl le-a făcut şi lor parte de moştenire alături de fraţii lor. 16 Iob a trăit după aceea încă o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii şi pe nepoţii săi până la a patra generaţie. 17 Apoi Iob a murit bătrân şi sătul de zile.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,66.71.75.91.125.130 (R.: 135a)

R.: Arată-mi, Doamne, lumina feţei tale!

66 Învaţă-mă să pricep şi să judec bine,

căci am încredere în poruncile tale. R.

 

71 E spre binele meu că m-ai smerit,

ca să învăţ poruncile tale. R.

 

75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte,

pe bună dreptate m-ai umilit. R.

 

91 Din porunca ta lumea dăinuie până astăzi.

Căci toate lucrurile ţie îţi slujesc. R.

 

125 Eu sunt slujitorul tău, dă-mi pricepere,

ca să cunosc învăţăturile tale. R.

 

130 Descoperirea cuvintelor tale aduce lumină,

dă pricepere celor neştiutori. R.

 

ALELUIA Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Bucuraţi-vă, pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,17-24

În acel timp, 17 cei şaptezeci şi doi de ucenici s-au întors cu inima plină de bucurie şi i-au spus lui Isus: „Doamne, până şi duhurile rele ni se supun când invocăm numele tău!” 18 Isus le-a zis: „L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. 19 Vouă v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi să opuneţi rezistenţă întregii forţe a duşmanului şi nimic nu vă va putea dăuna. 20 Cu toate acestea, nu vă bucuraţi că duhurile vi se supun, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”. 21 Isus a tresărit de bucurie în Duhul Sfânt şi a zis: „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. Da, Părinte, căci aşa ţi-a plăcut ţie. 22 Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul decât numai Tatăl, nici cine este Tatăl decât numai Fiul şi cel căruia vrea Fiul să-i descopere”. 23 Apoi, întorcându-se către ucenici, le-a zis deoparte: „Fericiţi ochii care văd cele ce vedeţi voi. 24 Căci vă spun: mulţi profeţi şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi voi şi n-au auzit”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iob 42,1-3.5-6.12-16; Ps 118; Lc 10,17-24

Concluzia Cărţii lui Iob are un oarecare raport cu evanghelia de astăzi, în care Isus aduce laudă Tatălui pentru că a ascuns misterele sale celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-a descoperit celor mici. Iob, după atâtea raţionamente, după atâtea discursuri, trebuie să se facă mic pentru a recunoaşte măreţia lui Dumnezeu şi a găsi lumina şi pacea în propria relaţie cu Domnul. La sfârşit, Iob îi răspunde Domnului: „Ştiu că eşti atotputernic şi nimic nu este imposibil pentru tineY Eu nu te cunoşteam decât din auzite, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, îmi retrag cele spuse şi fac pocăinţă în praf şi cenuşă”.

Datorită umilinţei sale, care l-a ajutat să stabilească o autentică relaţie cu Dumnezeu, Iob obţine o binecuvântare mult mai mare decât aceea de care se bucura înaintea încercării sale. Biblia se complace în a-i atribui bogăţii extraordinare: „Paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe” şi o nouă familie, semn al unei mari fecundităţi: „A avut şapte fii şi trei fiice”. Este interesant, în special în timpurile noastre, în care demnitatea femeii este recunoscută tot mai mult, să observăm că ultimele versete ale Cărţii lui Iob insistă într-o manieră neaşteptată asupra acestor trei fiice: ele sunt numite una câte una: Porumbiţa, Floare de Iasomie, Sticluţă de Parfum, şi apoi este elogiată frumuseţea lor: „În tot ţinutul nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui Iob”. Este un omagiu foarte mare adus frumuseţii feminine, considerate ca un semn special al binecuvântării divine. Şi demnitatea acestor fiice este recunoscută de faptul că „tatăl le-a făcut şi lor parte de moştenire alături de fraţii lor”, lucru care, de obicei, nu se întâmpla, deoarece fiicele nu aveau drept de moştenire.

Aceste ultime fraze ale Cărţii lui Iob deschid, deci, noi perspective asupra demnităţii femeii şi asupra bucuriei pe care frumuseţea feminină o aduce în lume.

Să-i cerem Domnului să ne deschidă inimile faţă de aceste binecuvântări, în aşa fel încât atunci când apar încercările să putem avea curajul să le depăşim cu încredere.