en-USro-RO

| Login
2 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Celestin al V-lea, pp.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A V-A A PASTELUI 

Ant. la intrare 
Cântaţi-i Domnului un cântec nou, 
pentru că a făcut lucruri minunate; 
Domnul şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor, aleluia!         Cf. Ps 97,1-2 
  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice, veşnice Dumnezeule, 
actualizează necontenit în noi sacramentul pascal, 
pentru ca cei pe care ai binevoit 
să-i reînnoieşti prin sfântul Botez, 
întăriţi de ajutorul tău, să aducă multe roade, 
şi să ajungă la bucuriile vieţii veşnice. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
 
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin schimbul minunat înfăptuit la această jertfă, 
ne faci părtaşi de firea ta dumnezeiască, 
dă-ne, te rugăm, harul să fim credincioşi, prin trăirea noastră, 
adevărului tău, pe care ni l-ai făcut cunoscut. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Eu sunt viţa cea adevărată, iar voi sunteţi mlădiţele; 
cel care rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul, 
acela aduce rod mult, aleluia.         In 15,1.5 
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
îndură-te şi fii alături de poporul tău, 
pe care l-ai îndestulat cu tainele cereşti, 
şi dă-i harul, ca, lepădând omul cel vechi, 
să ajungă la înnoirea vieţii. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Paul și Barnaba îi îndemnau pe discipolii Domnului sã rãmânã statornici, în ciuda încercãrilor. Apostolul Ioan contemplã Biserica, mireasa lui Cristos, în splendoarea gloriei eterne, unde va dispare orice suferințã și orice întristare. Acesta este țelul la care se ajunge mergând pe urmele apostolilor, care au fondat primele comunitãți creștine, propunând un mod nou de a trãi. Pe când Iuda îl trãda, Isus spune: „Acum Fiul Omului a fost preamãrit, iar prin el a fost preamãrit Dumnezeu”. Desigur, nu este rãutatea oamenilor cea care îl glorificã pe Dumnezeu, ci abandonarea totalã a lui Isus. Nu din întâmplare Isus lasã ca testament porunca iubirii, care îi caracterizeazã pe adevãrații creștini: „A-i iubi pe alții precum el ne-a iubit pe noi. Din aceasta vor cunoaște toți cã suntem ucenicii lui”.

LECTURA I

Au povestit Bisericii câte a făcut Domnul cu ei.

Citire din Faptele Apostolilor 14,20b.21b-27

În zilele acelea, 20b Paul şi Barnaba, după ce au predicat la Derbe, 21b s-au întors la Listra, Iconiu şi Antiohia Pisidiei, 22 încurajând pe ucenici; ei i-au îndemnat să rămână statornici în credinţă, spunându-le că trebuie să trecem prin multe încercări ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. 23 Apoi au hirotonit preoţi pentru fiecare Biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat Domnului pe cei care crezuseră în el. Apoi, străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia, 25 iar după ce au vestit cuvântul Domnului în oraşul Perga, au coborât la Atalia. 26 De acolo au călătorit cu corabia până la Antiohia Siriei, unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu, pentru misiunea pe care au împlinit-o. 27 La sosirea lor, au adunat pe credincioşi şi au povestit tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei şi cum Domnul a deschis păgânilor poarta credinţei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.10-11.12-13ab (R.: cf. 1)

R.: Voi binecuvânta în veci numele tău, Doamne.

sau

Aleluia.

Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

Domnul este bun faţă de toţi

şi îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13b Împărăţia ta e împărăţie veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,1-5

Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, iar marea nu mai este. Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. El va şterge orice lacrimă din ochii lor: nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut”. Atunci cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi”. Apoi mi-a spus: „Scrie aceste cuvinte adevărate şi întru totul vrednice de crezare”.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unul pe altul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 13,31-33a.34-35

31 După ce a ieşit Iuda, Isus a spus: „Acum a fost preamărit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preamărit în el. 32 Iar dacă Dumnezeu a fost preamărit în el, Dumnezeu la rândul său îi va da propria mărire şi i-o va da curând. 33a Copilaşii mei, încă puţin timp mai sunt cu voi. 34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii. Precum v-am iubit eu pe voi, tot aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35 Din aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei, dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii”.

Cuvântul Domnului