en-USro-RO

| Login
19 octombrie 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 19 octombrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de Brébeuf, pr. și îns., m. *; Ioel, profet
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 28-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (alb, roșu), IV
Lectionar
Rom 4,13.16-18: Abraham a sperat împotriva oricãrei speranțe.
Ps 104: Domnul își aduce aminte în veci de alianța sa.
Lc 12,8-12: Duhul Sfânt vã va învãța ce trebuie sã spuneți.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 28-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Marcu și Marcelian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem; 
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge, 
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, 
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: 
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: 
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău, 
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, 
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă. 
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn 
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Trebuie iertat, respectat, ajutat chiar și dușmanul. Iubirea nu poate fi circumscrisã la puține persoane sau la o comunitate, în numele unor legi psihologice sau sociologice, ci trebuie sã capete dimensiunile omenirii întregi. Și aceasta pentru cã Dumnezeu este în toți, este în comuniune, în actul de a iubi.

LECTURA I

Cristos a devenit sărac de dragul vostru.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 8,1-9

Fraţilor, noi vrem să vă facem cunoscut harul pe care Dumnezeu l-a dat Bisericilor din Macedonia. În multele necazuri prin care au fost puse la încercare, bucuria lor a fost fără măsură, şi sărăcia lor cumplită s-a transformat în mari comori de dărnicie. Ei au contribuit după puterile lor, ba chiar peste puterile lor – eu dau mărturie pentru aceasta – şi ne-au cerut din proprie iniţiativă şi cu mare insistenţă să le facem favoarea de a se uni cu noi, pentru a veni în ajutorul credincioşilor din Ierusalim. Ba peste aşteptările noastre, ei s-au oferit pe ei înşişi, mai întâi Domnului, apoi nouă, după voinţa lui Dumnezeu. De aceea l-am rugat cu insistenţă pe Tit – deoarece el începuse această strângere de ajutoare – să ducă la bun sfârşit, şi între voi, acest act de generozitate. Aşa cum vouă vi s-au dat cu generozitate toate darurile: credinţa, cuvântul şi cunoaşterea lui Dumnezeu, acest zel şi această dragoste pe care le aveţi de la noi, tot aşa şi fapta voastră de dragoste să fie făcută cu generozitate. Prin aceasta nu vă dau o poruncă, ci – vorbindu-vă de zelul altor biserici – vă ofer posibilitatea ca voi să-mi dovediţi sinceritatea iubirii voastre. Voi cunoaşteţi generozitatea Domnului nostru Isus Cristos: el, cel bogat, a devenit sărac de dragul vostru, pentru ca voi să deveniţi bogaţi, prin sărăcia lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,2.5-6.7.8-9 (R.: 2a)

R.: Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea,

voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi. R.

 

Fericit este acela care are ca sprijin pe Dumnezeul lui Iacob,

fericit este acela care îşi pune încrederea în Domnul Dumnezeul său.

Domnul a făcut cerul şi pământul, marea şi toate câte se află în ele.

Domnul este totdeauna credincios cuvântului său. R.

 

Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi,

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

Domnul are grijă de cel străin,

Domnul sprijină pe văduvă şi orfan,

dar nimiceşte calea celor răi. R.


ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iubiţi pe duşmanii voştri!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Aţi auzit că s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău». 44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

2Cor 8,1-9; Ps 145; Mt 5,43-48

Modul în care Paul îşi începe discursul pe care liturgia ni-l propune astăzi este cu adevărat demn de atenţie. El scrie: „Fraţilor, noi vrem să vă facem cunoscut harul pe care Dumnezeu l-a dat Bisericilor din Macedonia”. Acum, acest har pe care Dumnezeu l-a dat este generozitatea lor. La prima vedere, noi am putea spune: „Nu Dumnezeu le-a dat lor aceasta, ci ei sunt aceia care, săraci fiind, au dat cu generozitate pentru a ajuta alţi creştini!” Paul, în schimb, numeşte această forţă a generozităţii harul dăruit de Dumnezeu, răsturnând, într-un oarecare sens, situaţia. Şi tocmai pentru aceasta lectura despre acest gest, ca, de altfel, despre oricare altă acţiune generoasă, este foarte profundă, din două motive. Primul este că ceea ce au dat au primit mai întâi de la Dumnezeu: Dumnezeu le-a dat posibilitatea să fie generoşi, oferind altora în dar ceea ce Dumnezeu le dăduse lor. Posibilitatea de a da este un har al lui Dumnezeu; impulsul, elanul de a da, este şi el un har al lui Dumnezeu; al doilea motiv, mai profund, este că, oferind cu iubire dezinteresată, ei primesc cu adevărat darul lui Dumnezeu.

Scrie sfântul Ioan în prima sa scrisoare: „Dacă unul are bogăţiile acestei lumi şi văzând pe fratele său în nevoie îşi închide propria inimă, cum va rămâne în el iubirea lui Dumnezeu?” (1In 3,17). Generozitatea este condiţia indispensabilă pentru ca iubirea lui Dumnezeu să rămână în noi şi noi să rămânem în iubirea lui Dumnezeu.

Marele har al lui Dumnezeu dat Bisericilor din Macedonia este tocmai acesta. Să trăiască în iubirea lui Dumnezeu, să primească iubirea lui Dumnezeu, să participe activ la iubirea sa. Iubirea lui Dumnezeu nu se poate primi fără a o transmite; cine o transmite trăieşte cu adevărat în ea şi o primeşte din ce în ce mai mult.

Acesta este sensul creştin al generozităţii: unirea cu iubirea lui Dumnezeu, condiţie pentru ca această iubire să ne fie dăruită mereu cu mai multă dărnicie, cu acea dărnicie despre care Isus vorbeşte în sfânta evanghelie, care face să răsară soarele, şi peste cei răi, şi peste cei buni, şi face să plouă, şi peste cei drepţi, şi peste cei nedrepţi.

Gândindu-ne la această iubire care ne vine mereu de la Tatăl ceresc, să ne deschidem inimile generozităţii faţă de cei care se află în nevoie: nevoie de pâine, nevoie de un cuvânt frăţesc, nevoie de a fi ajutat să creadă în iubirea lui Dumnezeu.