en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2020
 

Sfintii zilei

Preasf. Nume al Mariei *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Tu eşti drept, Doamne,
şi nepărtinitoare este judecata ta;
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi,
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne,
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3

sau:

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi,
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit,
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Iubirea care calculeazã, care mãsoarã pânã la ce punct poate sã ajungã, care se lasã cãlãuzitã de simpatii... nu slujește nimãnui. Iubirea autenticã nu privește la conveniențe, nu cautã admirație sau recompense, se manifestã în slujire... Iubirea adevãratã nu are sfârșit (1Cor 13,8), pentru cã naște din menținerea vie în sine a prezenței inimii iubitoare a Tatãlui.

LECTURA I

Să trăiţi în dragoste căci ea este legătura desăvârşirii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-17

Fraţilor, 12 pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, să aveţi o inimă plină de încredere, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de îndelungă răbdare. 13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are motiv să se plângă împotriva cuiva, iertaţi-vă unul pe altul. După cum v-a iertat Cristos, aşa să vă iertaţi şi voi. 14 Iar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragoste, căci ea este legătura desăvârşirii. 15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup. Fiţi recunoscători. 16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-i în psalmi, în imnuri şi în cântări duhovniceşti. 17 Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceţi în numele Domnului Isus şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6 (R.: 6)

R.: Să laude pe Domnul, toată făptura.

Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt,

lăudaţi-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui.

Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate,

lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită. R.

 

Lăudaţi-l cu sunete de trompete,

lăudaţi-l cu chitară şi harpă.

Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri,

lăudaţi-l cu fluiere şi instrumente cu strune. R.

 

Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare;

lăudaţi-l cu cimbale care vestesc biruinţa.

Să laude pe Domnul toată suflarea! R.


ALELUIA 1In 4,12

(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi

şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiţi milostivi, după cum Tatăl vostru din ceruri este milostiv.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,27-38

În acel timp, Isus le-a spus ucenicilor săi: 27 „Vouă care mă ascultaţi vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, 28 binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău. 29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt; dacă îţi ia cineva haina, lasă-l să-ţi ia şi cămaşa. 30 Oricine îţi cere, dă-i, şi celui care ţi-a luat cu sila nu-i cere înapoi. 31 Ceea ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor. 32 Dacă iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteţi aştepta? Chiar păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 33 Şi dacă faceţi bine numai celor care vă fac bine, ce răsplată puteţi aştepta? Şi păcătoşii fac acest lucru. 34 Şi dacă daţi cu împrumut numai acelora de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi, ce răsplată puteţi aştepta? Doar şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 35 Voi însă iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să aşteptaţi ceva în schimb, şi răsplata voastră va fi mare: veţi fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi. 36 Fiţi deci milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv. 37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta; 38 daţi şi vi se va da. O măsură bună, îndesată şi scuturată, gata să se verse, veţi primi în dar. Căci cu măsura cu care voi măsuraţi, vi se va măsura şi vouă”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Col 3,12-17; Ps 150; Lc 6,27-38

În lecturile de astăzi întâlnim expresii foarte frumoase în privinţa generozităţii. Este vorba despre o generozitate divină, care nu caută propriul interes, care are forţa de a învinge orice obstacol, orice răutate, orice ură. Sfântul Paul şi Isus însuşi ne indică izvorul acestei inimaginabile generozităţi: inima lui Dumnezeu.

„Fiţi milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv”, ne îndeamnă Isus; sfântul Paul adresează din partea sa colosenilor următorul îndemn: „Pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, să aveţi o inimă plină de bunătateY iar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragoste”. Temelia carităţii noastre ar trebui să fie tocmai conştiinţa că am fost aleşi de Dumnezeu, că suntem iubiţi de Dumnezeu; atunci caritatea noastră va fi adevărată, perseverentă, cu adevărat imagine a generozităţii divine. Gândul de a fi fost aleşi de Dumnezeu, iubiţi de Dumnezeu, ar trebui să ne copleşească întotdeauna de o vie emoţie: „Eu, aşa de nevrednic cum sunt, aşa de mizerabil, sunt iubit de Dumnezeu!” Să ne gândim adeseori, să reflectăm bine asupra acestui minunat adevăr: „Eu sunt iubit, cu adevărat eu sunt iubit”. Atunci când unul se simte iubit nu poate decât să iubească, la rândul său, cu generozitate, fără să caute propriul interes, ci din recunoştinţa care-i umple inima. Sfântul Paul o repetă de trei ori în doar câteva versete: „Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastreY Fiţi recunoscători!” (v. 15); „Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-i în psalmi, în imnuri şi în cântări duhovniceşti” (v. 16); „Şi orice faceţi, cu cuvântul şi cu fapta, toate să le faceţi în numele Domnului Isus şi, prin el, să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl” (v. 17).

Recunoştinţa este temelia oricărei iubiri. Dumnezeu ne-a iubit cel dintâi. Recunoaştem aceasta cu emoţie şi cu admiraţie şi atunci începem, la rândul nostru, să mergem pe calea generozităţii.