en-USro-RO

| Login
30 iulie 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Timotei şi Tit, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A III-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei sale,
tăria şi frumuseţea sunt în lăcaşul său sfânt. Cf. Ps 95,1.6

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
călăuzeşte viaţa noastră după voinţa ta,
pentru ca, în numele Fiului tău preaiubit,
să ne învrednicim a fi tot mai bogaţi în fapte bune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă
şi sfinţeşte darurile noastre,
ca ele să devină pentru noi izvor de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Apropiaţi-vă de Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor ruşina. Cf. Ps 33,6

sau:
Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric,
ci va avea lumina vieţii. 
In 8,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atotputernic, fă, te rugăm,
ca noi, care am primit harul tău dătător de viaţă
să fim întotdeauna mândri de darul primit.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXVII-a).
Duminica Bibliei (a IV-a în Dieceza de Iaşi) 

LECTURA I

În Galileea, locul de răscruce al păgânilor, s-a văzut o lumină mare.

Citire din cartea profetului Isaia 8,23b–9,3

În timpurile de odinioară, 23b Domnul a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, dar mai pe urmă, el a acoperit cu strălucire drumul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan şi Galileea neamurilor. 9,1 Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare; asupra celor care locuiau în ţara umbrei a strălucit o lumină. Ai împărţit cu dărnicie veselia, ai făcut să crească bucuria; ei se bucură în faţa ta, cum se bucură oamenii de recoltă, cum se bucură învingătorii la împărţirea prăzii. Căci jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea şi biciul celui care îi asuprea, tu le-ai sfărâmat, ca în ziua victoriei asupra lui Madian.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele,

de cine mă voi înfricoşa? R.

 

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:

să locuiesc în casa Domnului

în toate zilele vieţii mele,

ca să mă bucur de frumuseţea Domnului,

cercetând lăcaşul său. R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul! R.

 

LECTURA A II-A

Să fiţi toţi uniţi, să nu fie dezbinare între voi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,10-13.17

Fraţilor, 10 vă îndemn în numele Domnului nostru Isus Cristos, să fiţi toţi uniţi, să nu fie dezbinări între voi, să fiţi toţi o inimă şi un gând. 11 Mi s-a adus la cunoştinţă, fraţii mei, de către cei din familia Cloei, că există certuri între voi. 12 Mă refer la faptul că fiecare dintre voi spune altceva: „Eu îi aparţin lui Paul”, sau: „Eu îi aparţin lui Apolo”, sau: „Eu îi aparţin lui Petru”, sau: „Eu îi aparţin lui Cristos”. 13 Dar ce: oare Cristos este împărţit? Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi? 17 Cristos nici nu m-a trimis să botez, ci să vestesc evanghelia, şi aceasta nu prin cuvântări înalte, ceea ce ar face fără sens crucea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

A venit la Cafarnaum, ca să se împlinească ceea ce spusese Domnul prin profetul Isaia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 4,12-23

12 Când a auzit Isus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. 13 Părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali. 14 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia, 15 care zice: „Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali, drum care duce spre mare, ţară de dincolo de Iordan, Galilee, loc de întâlnire a păgânilor! 16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare. Celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii, le-a răsărit o lumină”. 17 De atunci a început Isus să propovăduiască şi să spună: „Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 18 Pe când mergea pe malul Mării Galileii a văzut doi fraţi: pe Simon, numit şi Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care îşi aruncau mrejele în mare, căci erau pescari. 19 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi eu vă voi face pescari de oameni”. 20 Aceştia, lăsându-şi mrejele, îndată au mers după el. 21 Mergând puţin mai departe, a văzut alţi doi fraţi. Pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, care erau în barcă împreună cu tatăl lor Zebedeu şi îşi pregăteau mrejele. El i-a chemat, 22 iar ei imediat au lăsat barca şi pe tatăl lor şi au mers după Isus. 23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 4,12-17

12 Când a auzit Isus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. 13 Părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali. 14 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia, 15 care zice: „Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali, drum care duce spre mare, ţară de dincolo de Iordan, Galilee, loc de întâlnire a păgânilor! 16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare. Celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii, le-a răsărit o lumină”. 17 De atunci a început Isus să propovăduiască şi să spună: „Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”.

Cuvântul Domnului