en-USro-RO

| Login
1 aprilie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Cezar, medic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Doamne, eu am încredere în bunătatea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta.
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri!        Ps 12,6 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule,
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să cugetăm pururi la cele spirituale,
ca să împlinim ceea ce e plăcut înaintea ta, şi prin cuvânt, şi prin faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Împlinind slujirea ce ne-a fost încredinţată,
celebrăm tainele tale, Doamne, şi te rugăm cu umilinţă,
ca jertfa pe care o aducem spre lauda măririi tale, să ne fie spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
Voi vesti toate faptele tale minunate.
Mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine,
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!       Ps 9,2-3

sau:
Doamne, eu am crezut că tu eşti Cristos,
Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în lume.        In 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ne faci parte pe deplin de roadele mântuirii,
a căror chezăşie am primit-o prin aceste taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Vă rugaţi, dar nu primiţi nimic, pentru că vă rugaţi cu intenţii rele.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,1-10

Preaiubiţilor, de unde vin războaiele, de unde vin certurile între voi? Oare nu tocmai din patimile care se luptă în voi înşivă? Sunteţi invidioşi şi, pentru că nu vă atingeţi ţelurile, intraţi în conflict şi purtaţi război. Nu obţineţi nimic, pentru că nu cereţi. Cereţi dar nu primiţi nimic, pentru că cereţi cu intenţii rele: cereţi bogăţii, pentru a vă satisface patimile. Creaturi adultere! Voi ştiţi bine că iubirea faţă de lucrurile lumii înseamnă duşmănie faţă de Dumnezeu. Deci cine vrea să iubească lucrurile din lume se face duşmanul lui Dumnezeu. Credeţi voi că Scriptura vorbeşte degeaba, când spune: „Duhul care locuieşte în voi iubeşte cu gelozie?” Dar el ne dă un har şi mai mare; de aceea spune Scriptura: „Dumnezeu se împotriveşte celor mândri, însă celor smeriţi le dă harul său”. Supuneţi-vă, aşadar, lui Dumnezeu; împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi el se va apropia de voi. Voi cei păcătoşi, spălaţi murdăria de pe mâinile voastre! Oameni cu inima împărţită, curăţaţi-vă inimile! Gemeţi din cauza mizeriei voastre, jeliţi şi plângeţi; râsul vostru să se schimbe în plâns şi bucuria voastră în tristeţe. 10 Umiliţi-vă în faţa Domnului şi el vă va înălţa.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 54,7-8.9-10a.10b-11a.23 (R.: cf. 23a)

R.: Încredinţează Domnului grijile tale şi el îţi va purta de grijă.

Îmi spun: „Dacă aş avea aripile porumbelului,

aş zbura până aş găsi undeva odihnă!”

Aş fugi departe de tot

şi m-aş duce să locuiesc în pustiu. R.

 

Aş fugi degrabă la un adăpost din faţa vântului năprasnic,

din faţa furtunii acesteia.

10a Încurcă-le, Doamne, limbile şi risipeşte-i! R.

 

10b Văd în cetate silnicie şi ceartă,

11a zi şi noapte ele se strecoară peste zidurile ei

din toate părţile. R.

 

23 Încredinţează Domnului grijile tale

şi el îţi va purta de grijă,

el nu va lăsa niciodată pe cel drept să se clatine. R.

ALELUIA Gal 6,14

(Aleluia) Eu mă laud numai cu crucea Domnului nostru Isus Cristos,

prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,30-37

În acel timp, 30 Isus străbătea Galileea împreună cu ucenicii săi şi nu voia să afle nimeni, 31 căci dorea să-i instruiască pe ucenicii săi. El le spunea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui va învia”. 32 Însă ucenicii n-au înţeles aceste cuvinte şi le era frică să-l întrebe. 33 Ei au sosit la Cafarnaum şi, ajunşi acasă, Isus i-a întrebat: „Despre ce aţi discutat pe drum?” 34 Ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii, voind să ştie care dintre ei era cel mai mare. 35 După ce s-a aşezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”. 36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor. Apoi strângându-l în braţe, le-a spus: 37 „Cine primeşte în numele meu un copil ca acesta pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, ci pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iac 4,1-10; Ps 54; Mc 9,30-37

 

Isus dorea să-i instruiască pe ucenicii săi. El le spunea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui, va învia”. Ei însă nu înţelegeau B spune evanghelistul. Şi când învăţătorul le vorbeşte despre dificultăţi grave, şi chiar de-a dreptul despre moarte, ei înţeleg încă şi mai puţin: rămân fermi în gândurile lor, care îi îndepărtează de el. Şi Isus trebuie să le spună clar: „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”.

El, în schimb, este conştient de încercarea prin care trebuie să treacă; ucenicii au şi ei nevoie de această încercare a suferinţei pentru a putea ieşi din iluziile lor.
Scrisoarea către Evrei spune că Isus a fost încercat pentru a deveni preotul milostiv şi, tocmai datorită încercării la care el a acceptat să se supună, încercările noastre devin momente de educaţie şi chiar devin motiv de bucurie pentru că ne unesc cu el. De aceea, sfântul Petru scrie: „Fiţi plini de bucurie, chiar dacă acum trebuie să înduraţi diferite încercări, pentru că valoarea credinţei voastre se va întoarce spre lauda, slava şi cinstea voastră”, şi sfântul Paul: „Sunt nespus de bucuros în încercările mele”.
Să nu ne rătăcim în dificultăţi: să privim la Domnul şi vom găsi calea de ieşire, inspirată de iubirea sa pentru noi şi de iubirea noastră pentru el.