en-USro-RO

| Login
22 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Isidor, ep. înv. *

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din Săptămâna a V-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Doamne, nu sta deoparte,
tăria mea, grăbeşte-te să mă ajuţi;
căci eu sunt vierme, şi nu om,
ocara oamenilor şi batjocura poporului!        Cf. Ps 21,20.7 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ai făcut din toţi cei renăscuţi în Cristos
un neam ales şi o împărăţie regească, fă,
te rugăm, ca să voim şi să reuşim a împlini ceea ce ne porunceşti,
pentru ca, în poporul chemat la viaţa veşnică,
una să fie credinţa inimilor şi pietatea faptelor.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, te rugăm, Doamne,
jertfa postului nostru, care să ne purifice,
să ne facă vrednici de harul tău si să ne conducă la viata veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos a fost dat la moarte,
ca să-i adune laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.        Cf. In 11,52 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, noi implorăm stăruitor maiestatea ta,
ca, hrănindu-ne cu trupul şi sângele preasfânt al Fiului tău,
să ne faci părtaşi de firea dumnezeiască.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Voi face din ei un singur popor.

Citire din cartea profetului Ezechiel 37,21-28

Aşa spune Domnul Dumnezeu: 21 „Iată, voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul popoarelor la care s-au dus, îi voi aduna din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor. 22 Voi face din ei un singur popor în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur rege, şi nu se vor mai forma două popoare, nici nu vor mai fi împărţiţi în două regate. 23 Nici nu se vor mai întina prin idolii lor, cu urâciunile lor, şi cu toate fărădelegile lor. Îi voi salva, scoţându-i din locurile în care au păcătuit şi-i voi curăţi. Ei vor fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul lor. 24 Slujitorul meu, David, va fi regele lor şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele şi le vor împlini. 25 Vor locui iarăşi în ţara, pe care am dat-o slujitorului meu Iacob, şi pe care au locuit-o şi părinţii lor. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor şi copiii copiilor lor, pe vecie; şi slujitorul meu, David, va domni peste ei în veci. 26 Voi încheia cu ei un legământ de pace, un legământ veşnic; îi voi aşeza, îi voi înmulţi şi voi pune lăcaşul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. 27 Locuinţa mea va fi între ei; eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul meu. Atunci popoarele păgâne vor şti că eu sunt Domnul, 28 cel care sfinţesc poporul lui Israel, când lăcaşul meu sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d)

R.: Domnul ne păzeşte, aşa cum păstorul îşi păzeşte turma.

10 Ascultaţi, popoare, cuvântul Domnului

şi vestiţi-l în insule îndepărtate.

Spuneţi: „Cel care l-a risipit pe Israel îl va aduna din nou

şi-l va păzi cum păzeşte păstorul turma sa. R.

 

11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob

şi l-a eliberat din mâna unuia mai puternic.

12ab Ei vor veni şi vor striga de bucurie pe înălţimile Sionului,

vor alerga spre binecuvântările Domnului. R.

 

13 Atunci fetele se vor înveseli la joc,

tinerii şi bătrânii se vor bucura şi ei;

le voi preface jalea în veselie şi-i voi mângâia,

le voi da bucurie după necazurile lor. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ez 18,31

Lepădaţi de la voi toate fărădelegile, zice Domnul,

şi înnoiţi-vă inima şi duhul.

 

EVANGHELIA

Mesia adună pe toţi fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,45-57

În acel timp, 45 mulţi dintre iudeii, care veniseră la Maria şi Marta, văzând ce a făcut Isus, au crezut în el. 46 Dar unii dintre ei s-au dus la farisei şi le-au spus ce-a făcut Isus. 47 Atunci arhiereii şi fariseii au adunat Sinedriul şi au zis: „Ce ne facem? Omul acesta face multe minuni. 48 Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor crede în el şi vor veni romanii şi ne vor distruge atât templul cât şi neamul”. 49 Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu pricepeţi nimic; 50 oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru mulţime şi să nu piară tot neamul?” 51 Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a profeţit că Isus avea să moară pentru popor. 52 Şi nu numai pentru popor, ci şi ca să-i adune laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu. 53 În ziua aceea, au hotărât să-l omoare. 54 De aceea, Isus nu mai umbla pe faţă printre iudei, ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustiu, într-un oraş cu numele Efraim şi a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. 55 Paştele iudeilor era aproape. De aceea mulţi oameni din ţinutul acela au urcat la Ierusalim, înainte de Paşte, ca să se curăţe. 56 Ei îl căutau pe Isus şi vorbeau între ei în templu: „Ce credeţi? Va veni sau nu la sărbătoare?” 57 Pe de altă parte, arhiereii şi fariseii dăduseră porunci ca, dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire, ca să-l poată aresta.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ez 37,21-28; Ier 31,10-13; In 11,45-56

Liturgia de astăzi este centrată pe tema unităţii. „Domnul adună poporul său” este refrenul psalmului responsorial; „Iată, eu îi voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul popoarelor la care s-au dus, îi voi aduna din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor. Voi face din ei un singur popor...” spune Ezechiel în momentul dispersării, în captivitate; „Isus trebuia să moarăY pentru a reuni fiii lui Dumnezeu, care erau împrăştiaţi”, citim în evanghelie.

Pentru a ajunge la această unitate, lecturile de astăzi ne prezintă două politici posibile. Există politica umană a iudeilor care, temându-se de succesul lui Isus, vor să-l omoare, pentru că: „Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor crede în el şi vor veni romanii şi ne vor distruge atât templul, cât şi neamul”. Scopul pare excelent, dar violenţa împotriva unui om nevinovat va fi tocmai cauza distrugerii care se voia evitată: vor veni romanii şi vor distruge templul.

Şi există politica lui Dumnezeu, aceea pe care Caiafa o exprimă fără să-şi dea seama: „E mai bine să moară un singur om pentru popor”. Dumnezeu realizează unitatea trimiţându-l pe Fiul său să moară pentru noi şi stabileşte pentru totdeauna prezenţa sa între oameni în Isus, adevăratul templu.

Suntem dispersaţi, suntem dezbinaţi, nu numai între noi, dar chiar şi în noi, şi Dumnezeu împlineşte încontinuu opera sa creând unitatea care a fost dorinţa sa dintotdeauna. Pentru aceasta, Isus a murit şi a înviat; pentru aceasta, şi noi trebuie să acceptăm să murim pentru orice răzvrătire interioară, pentru orice infidelitate: „Îi voi elibera de orice infidelitate..., îi voi purifica..., şi ei vor împlini poruncile mele”.

Acesta este secretul unităţii: să fii cu adevărat ascultător faţă de Dumnezeu cu toată fiinţa. „Atunci - spune Domnul - ei vor fi poporul meu..., locuinţa mea va fi între ei..., voi pune lăcaşul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna”.

Moartea învinge moartea şi dincolo de moarte găsim perfecta unire în iubirea lui Dumnezeu.

Să-i cerem sfintei Fecioare să pună în noi această iubire care realizează unitatea în noi şi între noi.