en-USro-RO

| Login
30 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Bernardin din Siena, pr. *; Lidia, ucenica sf. Paul

 Liturghierul Roman

Miercuri din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Te voi preamări, Doamne, înaintea popoarelor
şi voi vesti numele tău fraţilor mei, aleluia.         Cf. Ps 17,50; 21,23 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Priveşte cu bunăvoinţă spre noi, Doamne,
şi învredniceste-ne, ca,
celebrând acum în mod sacramental,
învierea Fiului tău, la venirea lui în slavă,
să ne bucurăm împreună cu toţi sfinţii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
     
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin schimbul minunat înfăptuit la această jertfă,
ne faci părtaşi de firea ta dumnezeiască, dă-ne, te rugăm, harul
să fim credincioşi prin trăirea noastră adevărului tău,
pe care ni l-ai făcut cunoscut.
Prin Cristos, Domnul nostru.  
   
Ant. la Împărtăşanie 
Eu v-am ales pe voi din lume
şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână, aleluia.         Cf. In 15,16.19

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, îndură-te
şi fii alături de poporul tău,
pe care l-ai îndestulat cu tainele cereşti,
şi dă-i harul, ca, lepădând omul cel vechi,
să ajungă la înnoirea vieţii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Eu vin să vi-l vestesc pe acela pe care voi îl cinstiţi fără să-l cunoaşteţi.

Citire din Faptele Apostolilor 17,15.22–18,1

În zilele acelea, 15 fraţii care-l însoţeau pe Paul l-au petrecut până la Atena, şi primind poruncă de la el pentru Sila şi Timotei, să vină cât mai curând la el, au plecat. 22 Invitat în faţa Areopagului ca să vorbească, Paul a mers în faţă şi le-a spus: „Cetăţeni din Atena, constat că voi sunteţi în toate privinţele nişte oameni foarte credincioşi, 23 căci străbătând oraşul vostru şi văzând sanctuarele voastre, am aflat şi un altar pe care era scris: Dumnezeului necunoscut. Ei bine, eu vin să vi-l vestesc pe acela pe care voi îl cinstiţi fără să-l cunoaşteţi, 24 pe Dumnezeu care a făcut lumea şi toate cele ce sunt în ea. El este Domnul cerului şi al pământului, nu locuieşte în temple făcute de oameni, 25 nici nu este slujit de mâini omeneşti. El nu are nevoie de nimic, căci dăruieşte tuturor viaţă, suflare şi toate celelalte. 26 Pornind de la un singur om, el a făcut toate popoarele, ca să locuiască pe întreaga suprafaţă a pământului: El a fixat durata istoriei lor şi hotarele între care locuiesc. 27 Şi a făcut toate acestea ca oamenii să-l caute pe Dumnezeu, ba chiar să şi încerce a intra în legătură cu el, care de fapt nu e departe de nici unul dintre noi. 28 Căci în el trăim, ne mişcăm şi suntem, precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: «Noi suntem din neamul lui!». 29 Deci dacă suntem din neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului, sau pietrei cioplite de meşteşugul şi de gândirea omului. 30 Şi iată că Dumnezeu, fără să ţină seamă de timpurile în care oamenii l-au ignorat, vesteşte acum că toţi oamenii, de pretutindeni, trebuie să se întoarcă; 31 pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea cu dreptate printr-un om rânduit de el. Pentru aceasta a dat tuturor garanţie înviindu-l pe acest om din morţi”. 32 Auzindu-l vorbind despre învierea morţilor, unii l-au luat în râs, iar alţii i-au declarat: „Despre aceasta te vom asculta altă dată”. 33 Astfel a plecat Paul din mijlocul lor. 34 Totuşi unii bărbaţi au trecut de partea lui şi s-au făcut credincioşi. Printre aceştia era Dionisie, membru al Areopagului, ba chiar şi o femeie cu numele Damaris şi alţii împreună cu ei. 18,1 După acestea, Paul a plecat din Atena şi a venit la Corint.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-12.13.14

R.: Cerurile şi pământul sunt pline de mărirea ta.

sau

Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,

lăudaţi-l întru cei de sus!

Lăudaţi-l voi, îngerii lui,

lăudaţi-l toate oştirile! R.

 

11 Toate popoarele şi împăraţii pământului,

conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor,

12 voi tineri şi tinere,

voi bătrâni şi copii. R.

 

13 Să laude numele Domnului,

că numele lui este vrednic de toată lauda

şi măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri. R.

 

14 El este puterea poporului său.

El este vrednic de lauda sfinţilor săi,

a tuturor fiilor lui Israel,

a poporului care este aproape de dânsul. R.

 

ALELUIA In 14,16

(Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător,

care să rămână cu voi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul adevărului vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,12-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 12 „Multe lucruri aş mai avea de spus, dar acum nu le puteţi înţelege. 13 Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. De fapt, el nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va face să cunoaşteţi cele viitoare. 14 El mă va preamări pe mine, pentru că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă. 15 Tot ce are Tatăl este al meu; de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 17,15.22B18,1; Ps 148; In 16,12-15

Ştim că există grade diferite în cunoaşterea adevărului, în special a adevărului care dă viaţă, a adevărului care ne mântuieşte. Se poate cunoaşte un lucru cum se cunoaşte o lecţie din catehism, învăţată şi fixată în memorie: se ştie că Isus a murit pentru noi; s-a spus, s-a repetat şi se ştie aceasta. Dar se poate şti acelaşi lucru într-o manieră vie, cu conştiinţa profundă a ceea ce înseamnă să fim mântuiţi de Domnul Isus, a ceea ce înseamnă pentru Isus să fi murit, să-şi fi oferit viaţa sa din iubire.

Este un mare har să putem intra în profunzimea adevărului, şi acest har ne-a fost dat de Duhul adevărului, cum îl numeşte Isus, de Duhul Sfânt. Este un dar, deci nu putem să ni-l dăm noi înşine, trebuie să-l primim, trebuie să-l cerem, să cerem să fim călăuziţi la plinătatea adevărului, ca lucrurile pe care le-am învăţat, repetat, auzit de atâtea ori să devină pentru noi o realitate vie, o realitate care ne dă viaţă, care creează în noi o viaţă nouă, fecundă, tare, capabilă de generozitate. E un mare har.

Vedem în Faptele Apostolilor că locuitorii Atenei erau, după Paul, foarte religioşi, deci ştiau multe lucruri despre religie, erau preocupaţi să-i onoreze pe toţi zeii şi, între multe erori, au avut şi o inspiraţie bună: au dedicat un altar „Dumnezeului necunoscut”. Chiar şi conştiinţa ignoranţei lor putea să fie o pregătire pentru a primi revelaţia adevăratului Dumnezeu, pentru că era deja un grad de cunoaştere religioasă. Dar aveau nevoie de Duhul adevărului, care este dat prin intermediul lui Isus cel înviat, şi mulţi dintre ei nu erau pregătiţi să-l primească. „Când l-au auzit vorbind despre învierea morţilor, unii l-au luat în râs”, zice relatarea sfântului Luca. Dar unii au fost mişcaţi în inima lor şi au aderat la Paul şi au acceptat credinţa. Au putut să intre, astfel, în plinătatea adevărului, prin harul Duhului Sfânt, şi să spună cu Paul: „Ceea ce trăiesc acum, trăiesc, desigur, în trup, dar o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine” (cf. Gal 2,20).

Când o vom putea repeta cu aceleaşi sentimente ale sfântului Paul, vom fi intrat cu adevărat în plinătatea adevărului. Să cerem aceasta Domnului Isus unii pentru alţii, să cerem să ne dea Duhul adevărului care face adevărul viu în noi.