en-USro-RO

| Login
30 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

† ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
Ss. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m.; 
Elena, mama împ. Constantin; Eugen de Mazenod, ep.

 Liturghierul Roman

ÎNALŢAREA DOMNULUI 

Liturghia din timpul zilei

Ant. la intrare 
Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer?
Aşa cum l-aţi văzut ridicându-se la cer,
tot astfel va veni, aleluia!         Fap 1,11

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic,
fă-ne să tresăltăm de bucurie sfântă
şi să ne desfătăm în aducere de mulţumire,
pentru că înălţarea lui Cristos, Fiul tău,
înseamnă şi ridicarea noastră;
întăreşte-ne în speranţa că şi noi, trupul său mistic,
vom ajunge, precum suntem chemaţi,
la slava în care a intrat el, mergând înaintea noastră.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
       
sau:
Fă, te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
ca noi, care credem că în această zi,
Fiul tău unul-născut, Răscumpărătorul nostru,
s-a înălţat la ceruri, să locuim, de asemenea,
cu sufletul întru cele de sus.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Îţi aducem, Doamne, această jertfă,
în sărbătoarea sfântă a înălţării Fiului tău,
şi implorăm îndurarea ta:
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, prin acest schimb preasfânt de daruri, să căutăm cele cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii, aleluia.         Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care ne dai nouă, celor de pe pământ,
harul de a săvârşi cele dumnezeieşti,
înflăcărează, te rugăm,
inimile noastre de dorul după lăcaşurile cereşti,
unde Cristos a înălţat la tine firea noastră omenească.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 

LECTURA I

Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, el s-a înălţat.

Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11

Dragul meu Teofil, în prima carte a mea am vorbit despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început, până în ziua în care s-a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleşi de el. După pătimirea sa, el le-a dovedit în multe feluri că trăieşte, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre împărăţia lui Dumnezeu. Pe când stătea odată la masă cu ei, le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl. „Această promisiune aţi auzit-o din gura mea: Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt peste câteva zile”. Adunaţi fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat: „Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăţia lui Israel?” Isus le-a răspuns: „Nu vă priveşte pe voi să cunoaşteţi timpul sau momentul. Toate acestea le-a rânduit Tatăl şi numai el le are în stăpânire. Voi însă veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi. Atunci îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. După aceste cuvinte ei l-au văzut înălţându-se şi dispărând din ochii lor într-un nor. 10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, unde se îndrepta Isus, iată că le-au apărut doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe. 11 Aceştia au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie. Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

sau

Aleluia.

Bateţi din palme, voi, toate popoarele,

înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,

el este împărat peste tot pământul. R.

 

Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,

Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!

Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

 

Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul.

Cântaţi-i o cântare aleasă.

Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne.

Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

 

LECTURA A II-A

L-a făcut să şadă la dreapta sa, în ceruri.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,17-23

Fraţilor, 17 Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Părintele slavei, să vă dăruiască duhul înţelepciunii şi al descoperirii ca să-l cunoaşteţi pe deplin. 18 El să vă lumineze ochii inimii voastre ca să puteţi înţelege speranţa pe care o dă chemarea sa şi comorile de slavă, pe care voi le moşteniţi împreună cu cei credincioşi, 19 puterea nemărginită, pe care ne-o manifestă nouă credincioşilor. 20 Această putere măreaţă el a dovedit-o în Cristos, când l-a înviat din morţi şi l-a făcut să şadă de-a dreapta sa în ceruri. 21 El l-a înălţat deasupra tuturor domniilor, puterilor, tăriilor, stăpânirilor şi orice demnitate, oricare i-ar fi numele, atât din lumea aceasta, cât şi din cea viitoare. 22 Lui i-a supus toate şi, punându-l mai presus de toate, l-a orânduit capul Bisericii, 23 care este trupul lui şi plinătatea aceluia care desăvârşeşte toate în toţi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 28,19-20

(Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul;

eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20

În acel timp, 16 cei unsprezece apostoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă. 17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ, deşi unii dintre ei erau în îndoială. 18 Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. 19 Aşadar, mergeţi şi convertiţi popoarele, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20 învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor. Amin”.

Cuvântul Domnului