en-USro-RO

| Login
Monday, October 26, 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Rita din Cascia, călug. *; Emil, m.

 Liturghierul Roman

Vineri din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal


Ant. la intrare 

Ne-ai răscumpărat, Doamne, prin sângele tău,
din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile,
şi ne-ai făcut pentru Dumnezeul nostru
o împărăţie şi preoţi, aleluia.         Ap 5,9-10 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin învierea lui Cristos,
ne-ai deschis calea spre viaţa veşnică,
înalţă-ne cugetul la autorul mântuirii noastre,
care şade de-a dreapta ta, pentru ca,
atunci când el va veni în mărirea sa,
pe toţi cei renăscuţi prin Botez să-i înveşmântezi în nemurirea fericită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

În regiunile unde solemnitatea Înălţării Domnului se celebrează în duminica următoare:
Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre:
fie ca predicarea evangheliei să aducă lumii
sfinţirea făgăduită de Cuvântul tău,
care s-a sfinţit pe sine însuşi pentru oameni,
iar plinătatea înfierii în Cristos
să dobândească mântuirea pe care el a vestit-o,
dând mărturie pentru adevăr.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu îndurare darurile familiei tale
şi păstreaz-o sub ocrotirea ta,
ca să nu piardă harurile pe care i le-ai dat şi să ajungă la fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul nostru Isus Cristos
a fost dat la moarte pentru fărădelegile noastre,
dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi, aleluia.         Rom 4,25 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
ocroteşte-i neîncetat cu iubire
pe aceia pe care i-ai mântuit;
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea,
învierea lui să fie pururi bucuria noastră.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Zilele de după Înălţare pregătesc solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt. 

LECTURA I

În oraşul acesta am un popor numeros.

Citire din Faptele Apostolilor 18,9-18

La Corint, într-o noapte, Paul a avut o viziune, în care Domnul i-a spus: „Nu te teme, continuă să vorbeşti şi nu tăcea. 10 Eu sunt cu tine şi nimeni nu va ridica mâna să-ţi facă vreun rău. Căci în oraşul acesta am un popor numeros”. 11 Paul a stat la Corint un an şi şase luni, învăţând în mijlocul lor cuvântul lui Dumnezeu. 12 În timpul lui Galion, proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toţii împotriva lui Paul şi l-au dus la tribunal, 13 acuzându-l că „acesta caută să convingă pe oameni să se închine lui Dumnezeu, într-un mod potrivnic Legii”. 14 În momentul când Paul voia să ia cuvântul, Galion a declarat iudeilor: „Dacă ar fi vorba de un delict sau o încălcare gravă a Legii, o, iudeilor, v-aş asculta aşa cum se cuvine. 15 Însă, deoarece este vorba de o ceartă în privinţa învăţăturii, a numelor şi a Legii voastre, vă priveşte pe voi! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”. 16 Şi i-a dat afară din tribunal. 17 Atunci toţi grecii au pus mâna pe Sostene, mai marele sinagogii, şi l-au luat la bătaie în faţa tribunalului, fără ca Galion să ia vreo atitudine. 18 Paul, după ce a stat încă multe zile la Corint, şi-a luat rămas bun de la fraţi şi a plecat cu corabia în Siria, împreună cu Priscila şi cu Acvila; la Cancreea şi-a tuns părul, căci făgăduinţa pe care o făcuse tocmai se terminase.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.4-5.6-7 (R.: 8a)

R.: Dumnezeu este împărat peste întreg universul.

sau

Aleluia.

Bateţi din palme, voi, toate popoarele,

înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,

el este împărat peste tot pământul. R.

 

El ne supune popoarele

el aşază neamurile sub picioarele noastre.

El ne alege ca moştenire o ţară

care este mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

 

Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,

Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!

Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

 

ALELUIA Lc 24,46

(Aleluia) Cristos trebuia să pătimească şi să învie din morţi,

ca să intre în slava sa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,20-23a

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 20 „Adevăr, adevăr zic vouă: Voi veţi plânge şi veţi suspina, în timp ce lumea se va bucura. Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va întoarce în bucurie. 21 Femeia, când trebuie să nască, se întristează, fiindcă i-a sosit ceasul; dar după ce a născut copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, de bucurie că s-a născut un om în lume. 22 Şi voi, acum, sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră; şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 23a În ziua aceea nu veţi mai întreba nimic”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 18,9-18; Ps 46; In 16,20-23

„Nu te teme, continuă să vorbeşti şi să nu taci”, spune Isus sfântului Paul, „pentru că eu sunt cu tine”. Misterul înălţării pe care îl celebrăm nu este (şi am meditat deja) un mister al separării, ci al unei prezenţe mai profunde. Domnul trebuia să fie înălţat de la pământ pentru a nu mai fi limitat de condiţia terestră. În viaţa sa pământească, el, ca şi noi, dacă era într-un loc, nu putea să fie şi în altul, dacă vorbea cu o persoană, nu vorbea în acelaşi timp şi cu o altaY După glorificarea sa, el participă la atotputernicia şi omniprezenţa lui Dumnezeu şi în natura sa umană şi poate să aibă un contact personal, intim, cu fiecare dintre noi, să fie cu noi, toţi, în mod personal, în toate zilele. „Eu sunt cu tine”.

„Iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră B spune Isus în evanghelie B şi bucuria voastră nimeni nu o va putea lua de la voi”. Este bucuria intimităţii cu Domnul, a vieţii cu Domnul: a iubi cu el, a lucra cu el, a fi cu el întotdeauna.

Într-un alt pasaj al evangheliei, el explică cum este posibil acest lucru. Apostolii îl întreabă: „Cum se face că noi te vom vedea şi lumea nu te va vedea?”, şi Isus răspunde: „Pentru că eu trăiesc şi voi veţi trăi”. Este misterul vieţii lui Cristos la care participăm. Trăim, deci, în bucuria libertăţii şi în atitudine de recunoştinţă, pentru că suntem copleşiţi de harul Domnului, prezent în mijlocul nostru în atâtea moduri: în cuvântul său, în Euharistie, în comunitatea fraţilor, în ierarhia Bisericii, în cei nevoiaşi, şi încă în prezenţa sa cosmică, ce invadează întreg universul.