en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Calist I, pp. m. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
La tine, însă, este iertare, Dumnezeul lui Israel!                  Ps 129,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
ca harul tău să ne întâmpine
şi să ne însoţească pururi,
ca să nu încetăm niciodată de a face binele.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, rugăciunile credincioşilor tăi
împreună cu darurile pe care ţi le oferim,
pentru ca, îndeplindu-ne cu iubire
aceste îndatoriri de fii ai tăi,
să putem ajunge în mărirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.           Cf Ps 33,11

sau:
Când se va arăta Domnul, vom fi asemenea lui,
pentru că îl vom vedea aşa cum este.                                          Cf. 1In 3,2 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule, noi implorăm stăruitor maiestatea ta,
ca, hrănindu-ne cu trupul şi sângele preasfânt al Fiului tău,
să ne faci părtaşi de firea dumnezeiască.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Cei care sunt ai lui Cristos şi-au răstignit trupul împreună cu pornirile lui.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,18-25

Fraţilor, 18 dacă sunteţi mânaţi de Duh, nu sunteţi sub Lege. 19 Faptele trupului sunt cunoscute: adulter, necurăţie, destrăbălare, 20 idolatrie, vrăjitorie, ură, vrajbă, gelozie, mânie, certuri, neînţelegeri, dezbinări, 21 invidie, beţie, chefuri şi cele asemenea acestora despre care vă previn aşa cum v-am mai prevenit că aceia care fac astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 22 Iar roadele Duhului sunt: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinţa, bunătatea, încrederea, 23 blândeţea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. 24 Cei care sunt ai lui Cristos şi-au răstignit trupul cu patimile şi poftele lui. 25 Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: In 8,12)

R.: Cine te urmează pe tine, Doamne, va avea lumina vieţii.

Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,

dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă

şi aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vai vouă, fariseilor, şi vouă, învăţători ai Legii!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,42-46

În acel timp, 42 Domnul a spus: „Vai vouă, fariseilor! Voi daţi zeciuială din mentă, din rută şi din toate zarzavaturile, dar daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuie să le faceţi fără să le lăsaţi nefăcute pe celelalte! 43 Vai vouă, fariseilor, pentru că voi căutaţi locurile dintâi în sinagogi şi vă place să vă salute lumea prin pieţele publice. 44 Vai vouă, pentru că sunteţi ca nişte morminte, care nu se văd şi oamenii trec peste ele fără să-şi dea seama!” 45 Atunci unul dintre învăţătorii Legii a luat cuvântul: „Învăţătorule, spunând acestea, ne faci de ocară şi pe noi”. 46 Isus a răspuns: „Vai şi vouă, învăţători ai Legii, pentru că puneţi pe spinarea oamenilor sarcini cu neputinţă de purtat, pe care voi nici cu un deget nu le atingeţi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gal 5,18-25; Ps 1; Lc 11,42-46

Isus le vorbeşte educatorilor poporului său şi îi acuză pentru că împiedică libertatea poporului, în loc să o favorizeze. Educaţia trebuie să conducă la libertate, să fie, deci, educaţia inimii, în timp ce în educator există adeseori tentaţia de a insista asupra aspectelor externe şi de a neglija interiorul. Dar, astfel, se formează sclavi, şi nu oameni liberi: „Vai vouă, învăţători ai Legii, pentru că puneţi pe spinarea oamenilor sarcini cu neputinţă de purtat, pe care voi nici cu un deget nu le atingeţiY Daţi zeciuială din mentă, din rută şi din toate zarzavaturile, dar daţi uitării dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu”. Perfecţiunea în lucrurile exterioare alimentează mândria educatorului; efortul de a elibera inima, în schimb, îl face umil, deoarece ştie că el însuşi nu a terminat să progreseze în această eliberare interioară.

În Scrisoarea către Galateni, Paul vorbeşte în acelaşi sens când opune carnea Spiritului. Carnea este omul natural, corupt de păcatul originar, şi produce acte care împiedică libertatea şi conduc la o nouă sclavie. Şi legea, împotriva acestor acte, nu are decât imperative negative: „Nu vei faceY nu vei spuneY„, indicându-ne un minim necesar pentru a nu fi în dizgraţia lui Dumnezeu. Duhul, în schimb, ne ajută să lucrăm în iubire, care nu se mulţumeşte cu minimum, dar tinde spre o plinătate a vieţii, în plinătatea libertăţii de a dărui totul din noi înşine. Şi în această dăruire totală, ne ajută să regăsim bogăţii extraordinare: „Rodul Spiritului este iubire, bucurie, pace, răbdare, bunăvoinţă, bunătate, fidelitate, blândeţe, stăpânire de sine”. „Împotriva acestor lucruri nu există lege”, adaugă sfântul Paul, şi aşa se poate trăi liber, într-o libertate plină de bucurie şi de pace.

Darul Duhului B o ştim bine B ne vine din sacrificiul lui Isus, sacrificiul total, din care se naşte libertatea deplină a Celui Înviat. Să cerem, deci, la orice Liturghie, acest prim dar credincioşilor, pentru ca ei să poată trăi tot mai mult condiţia de înviaţi în Cristos.