en-USro-RO

| Login
30 noiembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Abdia, profet

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXIII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 

Gândurile mele sunt gânduri de pace, şi nu de nenorocire;

strigaţi către mine şi eu vă voi asculta

şi vă voi întoarce din robie de pretutindeni.                            Cf. Ier 29,11.12.14

RUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne, Dumnezeul nostru,

dă-ne, te rugăm, harul

să te urmăm mereu cu bucurie,

căci numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul oricărui bine,

putem afla fericirea deplină şi nepieritoare.

Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

Te rugăm, Doamne,

ca darul pe care îl aducem înaintea ochilor tăi

să ne dobândească harul de a te sluji cu credinţă

şi să ne călăuzească la veşnicia fericită.

Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Pentrumine, fericireamea e sămă apropii deDumnezeu,

să-mi pun în Domnul Dumnezeu speranţa mea.                                    Cf. Ps 72,28

sau: 
Adevăr vă spun: tot ceea ce veţi cere în rugăciune,
credeţi că aţi primit deja şi vi se va da.                                                         Mc 11,23-24

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Împărtăşindu-ne, Doamne, cu darul sfintelor taine

te rugăm cu umilinţă ca jertfa pe care Fiul tău

ne-a poruncit s-o aducem în amintirea lui

să mărească în inimile noastre iubirea.

Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 

LECTURA I

Mielul a fost jertfit şi cu sângele său ne-a răscumpărat din toate naţiunile.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 5,1-10

Eu, Ioan, am avut o viziune: În mâna dreaptă a celui care şade pe tron am văzut o carte în formă de sul, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, sigilată cu şapte peceţi. Apoi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i desfacă peceţile?” Însă nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu s-a găsit nimeni să fie în stare să deschidă cartea şi să se uite în ea. Iar eu plângeam amar, pentru că nimeni nu a fost vrednic să deschidă cartea şi s-o citească. Atunci, unul dintre bătrâni mi-a spus: „Nu mai plânge! Iată, Leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David, a ieşit biruitor: el va deschide cartea şi cele şapte peceţi ale ei!” Atunci în faţa tronului, în faţa celor patru fiinţe şi a bătrânilor, am văzut un Miel stând ca înjunghiat. Coarnele lui erau în număr de şapte, la fel ca şi ochii săi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. El a înaintat şi a primit cartea pe care i-a dat-o cu mâna dreaptă cel care şedea pe tron. Când Mielul a primit cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au prosternat înaintea lui. Fiecare ţinea în mâini o harpă şi cupe de aur pline cu parfumuri, care sunt rugăciunile sfinţilor. Ei cântau acest cântec nou: „Tu eşti vrednic să primeşti cartea pecetluită şi s-o deschizi, căci ai fost jertfit şi prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oamenii din toate rasele, limbile, popoarele şi naţiunile 10 şi ai făcut din ei pentru Dumnezeul nostru o împărăţie de preoţi care vor domni pe pământ!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: cf. Ap 5,10)

R.: Tu ai făcut din noi, Doamne, o împărăţie de preoţi!

Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

Să se bucure Israel de cel care l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

 

ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

EVANGHELIA

O, de ai fi cunoscut ceea ce îţi aduce pacea!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,41-44

În acel timp, 41 când s-a apropiat de Ierusalim şi a văzut cetatea, Isus a plâns asupra ei, zicând: „O, de ai fi cunoscut şi tu în această zi, ceea ce îţi aduce pacea! 42 Dar vai, lucrul acesta a rămas necunoscut pentru ochii tăi! 43 Într-adevăr, vor veni pentru tine zile în care duşmanii tăi te vor asedia, te vor încercui şi te vor împresura din toate părţile, 44 te vor doborî la pământ pe tine şi pe fiii tăi din tine şi nu vor lăsa în tine piatră peste piatră, pentru că ai nesocotit ziua în care Dumnezeu ţi-a oferit harul său!”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ap 5,1-10; Ps 149; Lc 19,41-44

Ne pregătim pentru sărbătoarea Cristos Rege, pe care o vom celebra duminica următoare şi care încheie ciclul liturgic, şi pentru aceasta suntem ajutaţi de lectura din Cartea Apocalipsului. Pagina de astăzi ni-l arată pe Cristos Rege al lumii întregi, şi face acest lucru într-un mod simbolic, după pagina de ieri, care ni l-a prezentat pe Dumnezeu în gloria cerească. „În mâna dreaptă a celui care şade pe tron B scrie sfântul Ioan B am văzut o carte în formă de sul, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, sigilată cu şapte peceţi”. Este cartea care conţine istoria lumii, aşa cum Dumnezeu o vrea. Nimeni nu este demn să deschidă cartea şi să o citească, adică nimeni nu este vrednic să actualizeze planul lui Dumnezeu în ce priveşte istoria oamenilor, totul este obscur, totul este sigilat, blocat. Însă există o revelaţie: „Unul dintre bătrâni mi-a zis: *Nu mai plânge! Iată, Leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David, a ieşit biruitor: el va deschide cartea şi cele şapte peceţi ale ei+„. Există, deci, un învingător, capabil să conducă istoria umană după planul lui Dumnezeu: este „leul din tribul lui Iuda”. Această expresie îl evocă pe Mesia, regele ales de Dumnezeu, unsul lui, capabil să stăpânească lumea: e un leu puternic, tare. Şi aici se revelează sensul profund, creştin al Apocalipsului. Este anunţat un leu şi se vede un miel; se anunţă un învingător şi este arătată o victimă. Există un contrast puternic, incredibil: „A învins leul din tribul lui IudaY Apoi am văzut, drept în faţa tronuluiY, un Miel, stând ca înjunghiat”. Cristos este rege, este leul din tribul lui Iuda deoarece a fost Mielul înjunghiat. Gloria lui Cristos nu vine din victoria unui mare conducător împotriva asupritorilor poporului, aşa cum era visul atât de drag şi îndelung vehiculat de toţi iudeii. Victoria adevărată, victoria divină a fost jertfa unui Miel, care, înjunghiat, a meritat puterea asupra întregii istorii umane: „Tu eşti vrednic să primeşti cartea pecetluită şi s-o deschizi, căci ai fost jertfit şi prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile”. Acum, Cristos Rege conduce istoria umană, dar n-o conduce într-o manieră umană: împărăţia sa este o împărăţie de preoţi, care vor domni pe pământ într-un mod paşnic, o împărăţie de dreptate, de iubire şi de pace.

Suntem chemaţi să intrăm în împărăţia Fiului preaiubit, urmându-l în sacrificiul său, devenind asemenea Mielului jertfit. Cei douăzeci şi patru de bătrâni care se prosternă în faţa Mielului ţin în mână fiecare „o harpă şi cupe de aur pline cu parfumuri, care sunt rugăciunile sfinţilor”: răspândirea împărăţiei Mielului depinde şi de răspunsul „sfinţilor”, adică al creştinilor pe pământ. Dacă ei trăiesc în dorinţa să vină împărăţia lui Dumnezeu, dacă sunt ascultători faţă de Duhul lui Cristos, această împărăţie, prin intermediul lui Cristos, se actualizează tot mai mult.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să înţelegem nezdruncinata tărie a împărăţiei sale, să înţelegem că, într-adevăr, el este învingătorul şi că victoria Mielului înjunghiat este victoria iubirii generoase.