en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Petru Damian, ep. înv.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA  A II-A DIN POSTUL MARE

Ant. la intrare 
Ţie îţi spune inima mea: Am căutat faţa ta!
Faţa ta, Doamne, o caut. Nu-ti întoarce fata de la mine!      Cf. Ps 26,8-9

sau:
Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale
şi de faptele milostivirii tale, căci ele sunt veşnice.
Să nu biruie vreodată duşmanii asupra noastră;
eliberează-ne, Dumnezeule al lui Israel,
din toate strâmtorările noastre!                                           Cf. Ps 24,6.2.22

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău iubit,
întăreşte inimile noastre cu hrana cuvântului tău,
ca, purificându-ne privirea lăuntrică,
să ne putem bucura de vederea gloriei tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca această jertfă să ne spele de păcate
şi să sfinţească trupurile şi sufletele credincioşilor tăi,
pregătindu-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care este mulţumirea mea; de el să ascultaţi".         Mt 17,5


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
După ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi tale,
 voim să-ti aducem mulţumire, pentru că,
încă de pe pământ, ne faci părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Colectă pentru Caritas.
Dumnezeu face o alianţă cu Abraham şi îi promite o seminţie numeroasă. Exemplul lui Abraham ne îndeamnă să descoperim că viaţa este roditoare proporţional cu credinţa, cu capacitatea de a ne încredinţa planului lui Dumnezeu. Sfântul Paul afirmă că Mântuitorul nostru va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea cu trupul său glorios. În mântuire este inclus omul în întreaga sa unitate: trup şi suflet. Liturghia, prezentându-l pe Isus transfigurat, aşteaptă de la noi acelaşi drum de credinţă, care ne va duce la glorie. “Isus ne-a învăţat că cei care îl urmează trebuie să nu se îndoiască de fericirea promisă în mijlocul ispitelor acestei vieţi” (Sf. Leon cel Mare). Schimbarea la faţă a lui Isus are ca scop întărirea credinţei apostolilor
.

LECTURA I
Dumnezeu încheie un legământ cu Abraham cel credincios.

Citire din cartea Genezei 15,5-12.17-18

 

5 În zilele acelea,
Dumnezeu l-a condus pe Abram afară
şi i-a zis:
„Priveşte spre cer şi numără stelele,
dacă poţi să le numeri!”
Şi i-a spus: „Aşa va fi descendenţa ta”.
6 El a crezut în Domnul
şi Domnul i-a socotit aceasta ca dreptate.
7 El i-a zis: „Eu sunt Domnul,
care te-am făcut să ieşi din Ur, din Caldeea,
ca să-ţi dau ţara aceasta ca s-o moşteneşti”.
8 Şi Abram a zis:
„Doamne Dumnezeule, cum voi cunoaşte că o voi stăpâni?”
9 Şi Domnul a zis:
„Ia-mi o juncă de trei ani, o capră de trei ani,
un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel!”
10 Şi i-a adus toate acestea, le-a spintecat în două
şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte,
dar păsările nu le-a spintecat.
11 Şi păsările răpitoare coborau peste animalele spintecate,
dar Abram le izgonea.
12 La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abram
şi l-a cuprins frica.
Un întuneric mare a căzut asupra lui.
17 Soarele a apus şi s-a făcut întuneric adânc;
şi, iată, ca dintr-un cuptor fumegând,
pară de foc a trecut printre acele părţi de animale!
18 În ziua aceea,
Domnul a încheiat o alianţă cu Abram, zicând:
„Descendenţei tale îi voi da ţara aceasta
de la râul Egiptului până la Râul cel Mare, râul Eufrat”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.7-8.9abc.13-14 (R.: 1a)

R
.: Domnul este lumina
şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
8 Din partea ta îmi spune inima: „Căutaţi faţa mea!”
Eu caut, Doamne, faţa ta. R.

9 Nu-ţi ascunde faţa de la mine,
nu-l îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge! R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

LECTURA A II-A*
Cristos va schimba trupul umilinţei noastre,
făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 3,17–4,1

3,17
Fraţilor,
fiţi imitatorii mei
şi priviţi cu atenţie la aceia
care umblă după modelul pe care îl aveţi în noi!
18 Căci v-am spus de multe ori
şi vă spun şi acum plângând:
mulţi umblă ca nişte duşmani ai crucii lui Cristos.
19 Sfârşitul lor este pieirea,
dumnezeul lor este pântecele,
iar gloria lor este în ruşinea lor,
cugetând numai la cele pământeşti.
20 Însă patria noastră este în ceruri,
de unde îl aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos.
21 El va schimba trupul umilinţei noastre,
făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale
prin puterea cu care este în stare să-şi supună toate.
4,1 Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi,
bucuria şi coroana mea,
rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

LECTURA A II-A
Cristos va schimba trupul umilinţei noastre,
făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 3,20–4,1

3,20
Fraţilor,
patria noastră este în ceruri,
de unde îl aşteptăm ca Mântuitor
pe Domnul Isus Cristos.
21 El va schimba trupul umilinţei noastre,
făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale
prin puterea cu care este în stare să-şi supună toate.
4,1 Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi,
bucuria şi coroana mea,
rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 17,5cd
Glasul Tatălui din nor spunea:
„Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”

EVANGHELIA
În timp ce se ruga,
înfăţişarea feţei lui s-a schimbat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,28b-36

28b
În acel timp,
Isus i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob
şi s-a urcat pe munte ca să se roage.
29 Şi, în timp ce se ruga,
înfăţişarea feţei lui s-a schimbat,
iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare.
30 Şi iată, doi bărbaţi vorbeau cu el:
aceştia erau Moise şi Ilie,
31 care, apărând în glorie, vorbeau despre plecarea lui,
ce avea să se împlinească în Ierusalim.
32 Iar Petru şi cei care erau cu el erau toropiţi de somn;
când s-au trezit au văzut gloria lui
şi pe cei doi bărbaţi care stăteau de vorbă cu el.
33 Când aceştia s-au îndepărtat de el,
Petru i-a spus lui Isus:
„Învăţătorule, e bine că suntem aici;
să facem trei colibe, una pentru tine,
una pentru Moise şi una pentru Ilie!”,
neştiind, de fapt, ce zice.
34 Pe când spunea acestea,
a apărut un nor şi i-a învăluit în umbră,
iar ei s-au înspăimântat când au intrat în nor.
35 Atunci a fost o voce din nor, spunând:
„Acesta este Fiul meu cel ales;
ascultaţi de el!”
36 Îndată ce a încetat vocea,
Isus se afla singur.
Iar ei au tăcut
şi nu au spus nimănui în zilele acelea ce au văzut.
Cuvântul Domnului