en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

† COBORÂREA SF. DUH (RUSALIILE)
Sf. Isidor Plugarul

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA RUSALIILOR

 Liturghia din timpul zilei

Ant. la intrare 
Duhul Domnului a umplut pământul, şi el,
care le ţine pe toate laolaltă,
cunoaşte orice grai, aleluia.         Înţ 1,7

sau:
Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul lui, care locuieşte în noi.         Rom 5,5; 8,11 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, în misterul sărbătorii de astăzi,
sfinţeşti întreaga ta Biserică,
din toate popoarele şi neamurile, te rugăm,
răspândeşte darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului
şi continuă astăzi, în inimile credincioşilor,
lucrarea minunată pe care a săvârşit-o bunătatea ta
la începuturile predicării evangheliei.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul,
ca, după cum ne-a făgăduit Fiul tău,
Duhul Sfânt să ne dezvăluie tot mai adânc taina acestei jertfe şi,
cu îndurare, să ne călăuzească la tot adevărul.
Prin Cristos, Domnul nostru.  
   
Ant. la Împărtăşanie 
Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt
şi vorbeau despre faptele minunate
ale lui Dumnezeu, aleluia.         Fap 2,4.11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, care îi dăruieşti Bisericii tale bunurile cereşti,
păstrează în ea harul pe care i l-ai dat, ca puterea Duhului Sfânt,
revărsată asupra ei, să lucreze pururi în ea,
iar această hrană spirituală să-i fie mereu spre înaintare pe drumul mântuirii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Rusaliile şi Paştele coincid pentru Ioan, aşa cum Duhul Sfânt şi Cristos înviat erau profund legaţi în cele cinci promisiuni ale Duhului prezente în discursul de la ultima Cină. Ca şi în celelalte apariţii de la Ierusalim, trei sunt elementele structurale: iniţiativa lui Isus (“Pace vouă!”), recunoaşterea lui (“le-a arătat mâinile şi coasta”) şi misiunea (“Duhul Sfânt spre iertarea păcatelor”). Simbolul central este “suflarea” lui Isus asupra discipolilor, un gest care aminteşte de actul primordial al creaţiei lui Dumnezeu. În iertarea păcatelor este semnul prezenţei Duhului Sfânt în mijlocul nostru şi este începutul unei noi creaţii care face să înceapă o omenire nouă şi răscumpărată. Rusaliile înseamnă redescoperirea prezenţei sacramentale a lui Cristos cu ajutorul Duhului Sfânt în Biserica sa.

LECTURA I
Au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.
Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

1 Când a sosit ziua Rusaliilor,
toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc.
2Şi, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet,
ca la venirea unei vijelii puternice,
şi a umplut întreaga casă în care stăteau.
3 Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc
împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei.
4 Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt
şi au început să vorbească în alte limbi,
după cum Duhul le dădea să vorbească.
5 Şi erau atunci la Ierusalim
iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer.
6 Când s-a auzit vuietul acela,
mulţimea s-a adunat şi a rămas tulburată,
pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.
7 Erau uimiţi şi se minunau, spunând:
„Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc?
8 Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut?
9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia,
Iudeea şi Capadocia, din Pont şi Asia,
10 din Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi din părţile Libiei,
care sunt aproape de Cirene, romani în trecere,
11 atât iudei cât şi prozeliţi, cretani şi arabi
îi auzim vorbind în limbile noastre
despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 103(104),1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R
.: Trimite, Doamne, Duhul tău
şi reînnoieşte faţa pământului!
sau:
Aleluia.

1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare!
24ac Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne!
Pământul este plin de creaturile tale. R.

29bc Dacă le iei suflarea,
ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
30 Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

31 Gloria Domnului să rămână în veci!
Să se bucure Domnul de lucrările sale!
34 Să ajungă cântecul meu până la el,
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A
Toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu
sunt fiii lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,8-17

8 Fraţilor,
cei care sunt în trup
nu pot să-i placă lui Dumnezeu.
9 Însă voi nu sunteţi în trup, ci în Duh,
din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.
Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos,
acesta nu este al lui.
10 Dar dacă Cristos este în voi,
deşi trupul este muritor din cauza păcatului,
Duhul este viaţă datorită dreptăţii.
11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi
locuieşte în voi,
cel care l-a înviat pe Cristos din morţi
va învia şi trupurile voastre muritoare,
prin Duhul lui care locuieşte în voi.
12 Aşadar, fraţilor, noi nu suntem datori trupului
ca să trăim după trup.
13 Dacă trăiţi după trup, aveţi să muriţi.
Dar dacă, prin Duh, faceţi să moară faptele trupului,
veţi trăi!
14 Căci toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu
sunt fiii lui Dumnezeu,
15 pentru că nu aţi primit un Duh de sclavie,
ca să vă fie din nou teamă,
ci aţi primit Duhul înfierii
prin care strigăm: „Abba, Tată!”
16 Însuşi Duhul dă mărturie duhului nostru
că suntem fii ai lui Dumnezeu.
17 Iar dacă suntem fii, suntem şi moştenitori,
moştenitori ai lui Dumnezeu
şi împreună-moştenitori cu Cristos,
dacă suferim cu el,
ca împreună cu el să fim şi glorificaţi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi
şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul Sfânt vă va învăţa toate.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,15-16.23b-26

15 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Dacă mă iubiţi,
veţi păzi poruncile mele
16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl,
iar el vă va da un alt Mângâietor
ca să fie cu voi pentru totdeauna.
23b Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu;
Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el
şi ne vom face locuinţă la el.
24 Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele,
iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu,
ci al Tatălui care m-a trimis.
25 V-am spus acestea cât timp mai sunt cu voi.
26 Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt,
pe care îl va trimite Tatăl în numele meu,
vă va învăţa toate
şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”.
Cuvântul Domnului

Unde, în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt.

 Meditatia zilei

Celebrăm în bucuria venirii Duhului Sfânt şi minunata transformare operată de el în lume. Ştim bine că acest eveniment de la începutul Bisericii ne priveşte de aproape, pentru că fiecare dintre noi a primit Duhul lui Dumnezeu care îi dă o viaţă nouă, mai profundă, mai rodnică, mai frumoasă, viaţa fiilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să trăiască într-o ascultare mai mare, mai plină de bucurie, faţă de acţiunea Duhului Sfânt, pentru ca această viaţă nouă să se poată dezvolta plenar.

Duhul dumnezeiesc este o realitate misterioasă, inefabilă. Isus, în timpul vieţii sale pământeşti, putea fi văzut, simţit, atins; Duhul nu poate fi atins cu mâinile, văzut cu ochii, auzit cu urechile. În ziua Rusaliilor, prezenţa sa s-a manifestat prin intermediul simbolurilor: vântul, focul, limbile, care ne sunt folositoare pentru a ne da o idee despre misterul lui Dumnezeu-Duh şi pentru a ne ajuta să ne dispunem la lucrarea sa.

Aş vrea să mă opresc asupra unui singur simbol: vântul. De ce comparăm Duhul lui Dumnezeu cu vântul? Pentru că vântul este o imensă respiraţie şi spiritul omului se manifestă prin intermediul respiraţiei. Aşadar, spirit înseamnă suflu, respiraţie; ceea ce a dat oamenilor ideea că realităţile spirituale sunt invizibile, dar sunt mai importante decât celelalte, este tocmai suflarea respiraţiei. Ce poate părea mai slab, mai inconsistent decât respiraţia? Şi totuşi, este mai importantă decât toate, fără respiraţie nu există viaţă. Se poate trăi multe ore, zile întregi fără mâncare, dar fără respiraţie nu se poate trăi nici măcar un sfert de oră.

Acelaşi lucru este valabil pentru viaţa fiilor lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt, această viaţă nu poate exista nici măcar un moment: suntem mereu însufleţiţi de Duhul lui Dumnezeu. Dacă ne separăm de el, dacă ne răzvrătim împotriva lui, ne sufocăm şi murim. Precum aerul este necesar focului, la fel, Duhul Sfânt alimentează în noi focul vieţii; fără el îngheţăm imediat, răceala morţii spirituale pune stăpânire asupra noastră.

O a doua reflecţie pe care o putem face este că respiraţia ne pune în mod necesar în relaţie cu orice fiinţă. Dacă voim să respirăm, trebuie să ne deschidem plămânii pentru a primi aerul, această realitate exterioară care intră în noi. Şi nu putem separa „aerul nostru” de cel pe care îl respiră ceilalţi: toţi respirăm acelaşi aer. Dacă aş vrea să separ aerul pe care îl respir eu de aerul pe care îl respiră ceilalţi, închizându-mă într-o cameră ermetică, în curând aerul ar deveni irespirabil. În acelaşi fel, Duhul lui Dumnezeu nu admite separări: cine vrea să primească Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie în comuniune cu toţi. Duhul Sfânt nu este aer limitat, închis: este un vânt impetuos, care te face să respiri larg, profund, care dărâmă barierele, care nu suportă discriminări.