en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Augustin din Canterbury, ep. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VIII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul s-a făcut ocrotitorul meu şi m-a scos la loc larg,
m-a mântuit, pentru că mă iubeşte.                                        Cf. Ps 17,19-20 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul,
ca mersul lumii să fie călăuzit de orânduirea ta dătătoare de pace
şi Biserica ta să cunoască bucuria de a te sluji în linişte.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
 
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, de la tine primim ceea ce aducem în dar numelui tău,
iar tu primeşti ofranda slujirii noastre ca faptă vrednică de răsplată.
De aceea, implorăm bunătatea ta, ca darul primit de la tine,
singura noastră avuţie, să rodească pentru noi răsplată veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru 
 

Ant. la Împărtăşanie 
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu bunuri,
şi voi preamări numele Dumnezeului Preaînalt!                   Cf. Ps 12,6 

sau:
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii, spune Domnul.                                     Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi cu darul mântuitor, implorăm, Doamne, îndurarea ta, ca,
prin acelaşi sacrament prin care ne întăreşti în această viaţă trecătoare,
să binevoiesti a ne face părtaşi de viata veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Sfântul Marcu asociază episodul smochinului blestemat cu acela al alungării vânzătorilor din templu, episoade care duc la tema rugăciunii şi a unui implicit refuz din partea poporului ales. Episodul din templu ni-l descoperă pe Isus ca pe un profet escatologic care arată spre templul cel nou, semn al definitivei prezenţe a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său (cf. Ap 22,1-4).

 

LECTURA I
Fiţi nişte buni administratori
ai harului de multe feluri al lui Dumnezeu!
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 4,7-13

7 Preaiubiţilor,
sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape.
Aşadar, fiţi înţelepţi şi fiţi cumpătaţi,
ca să vă puteţi ruga!
8 Mai presus de toate, să aveţi o dragoste statornică între voi,
pentru că dragostea acoperă o mulţime de păcate!
9 Practicaţi ospitalitatea unii faţă de alţii, fără plângeri!
10 Ca nişte buni administratori
ai harului de multe feluri al lui Dumnezeu,
fiecare, după carisma pe care a primit-o,
să vă slujiţi unii pe alţii!
11 Dacă cineva vorbeşte, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu;
dacă cineva slujeşte,
să o facă după puterea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu,
pentru ca în toate să fie preamărit Dumnezeu,
prin Isus Cristos,
căruia să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin.
12 Iubiţilor, să nu vă miraţi
de focul care a izbucnit între voi ca o încercare
ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat,
13 dimpotrivă, întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos,
bucuraţi-vă, ca să puteţi tresălta de bucurie
şi la revelarea gloriei lui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),10.11-12.13 (R.: cf. 13b)

R
.: Domnul vine să judece cu dreptate
toate popoarele.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a stabilit pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate.R.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,
să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea!
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,
să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor! R.

13 În faţa Domnului care vine,
pentru că vine să judece pământul!
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele în adevărul său. R.

ALELUIA In 15,16bc
(Aleluia) „Eu v-am ales pe voi,
ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Casa mea se va numi casă de rugăciune, pentru toate popoarele.
Aveţi credinţă în Dumnezeu!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 11,11-26

11 În acel timp,
Isus a intrat în Ierusalim, în templu;
şi, privind toate în jur, fiind deja la timpul înserării,
a ieşit spre Betania împreună cu cei doisprezece.
12 În ziua următoare, ieşind ei din Betania,
lui Isus i s-a făcut foame.
13 Văzând de departe un smochin care avea frunze,
s-a dus acolo, doar va găsi ceva în el.
Când a ajuns la el, n-a găsit nimic decât frunze,
pentru că nu era timpul smochinelor.
14 Şi, luând cuvântul, a zis:
„Nimeni să nu mai mănânce rod din tine în veci!”
Iar discipolii lui ascultau.
15 Apoi au venit la Ierusalim
şi, intrând în templu, a început să-i alunge
pe cei care vindeau şi cumpărau în templu,
a răsturnat mesele schimbătorilor de bani
şi scaunele vânzătorilor de porumbei.
16 Şi nu permitea nimănui să care vreun vas prin templu.
17 Îi învăţa şi le spunea: „Nu este scris oare:
«Casa mea se va numi casă de rugăciune
pentru toate popoarele!»?
Dar voi aţi făcut-o peştera tâlharilor”.
18 Arhiereii şi cărturarii au auzit
şi căutau cum să-l dea la moarte;
dar se temeau de el,
pentru că toată mulţimea era uimită de învăţătura lui.
19 Când s-a înserat, au ieşit din cetate.
20 Dimineaţa, când au trecut din nou pe acolo,
au văzut smochinul uscat din rădăcină.
21 Amintindu-şi, Petru i-a spus:
„Învăţătorule, iată, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat!”
22 Răspunzând, Isus le-a zis:
„Aveţi credinţă în Dumnezeu!
23 Adevăr vă spun: oricine ar spune acestui munte
«Ridică-te şi aruncă-te în mare!»
şi nu s-ar îndoi în inima lui,
ci ar crede că se va împlini ceea ce spune, i se va da.
24 De aceea vă spun:
tot ceea ce veţi cere în rugăciune,
credeţi că aţi primit deja şi vi se va da.
25 Iar când staţi în rugăciune,
dacă aveţi ceva împotriva cuiva, iertaţi,
pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri
să vă ierte greşelile voastre!
26 Însă dacă voi nu iertaţi,
nici Tatăl vostru din ceruri nu va ierta greşelile voastre”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Pt 4,7-13; Ps 95; Mc 11,11-26

 

În prima lectură, sfântul Petru ne îndeamnă să trăim „în conformitate cu harul primit”, folosindu-l ca „nişte buni administratori”.
Trebuie, înainte de toate, să fim convinşi că am primit deja multe haruri şi o credem dacă avem credinţă, deoarece ea este o lumină puternică şi ne ajută să vedem că tot ceea ce avem, toate calităţile fizice, morale, spirituale, sunt darul gratuit al lui Dumnezeu. Un dar pe care Dumnezeu ni-l face pentru a-l pune în slujba altora. Totul este un dar de comunicat şi, cu cât el este dăruit mai mult, cu atât se primeşte mai mult din iubirea lui Dumnezeu.
Dacă trăim astfel, toate dobândesc orientarea cea dreaptă. Sfântul Petru ne dă două exemple: cuvântul şi slujirea. „Dacă cineva are darul de a vorbi, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu”: dacă am gândi astfel, cât de mult ar trebui să se schimbe conversaţiile noastreY „Cine are darul de a sluji să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu”: să slujim, bine ştiind că puterea noastră de iubire, nu atât cea fizică, cât cea spirituală, vine de la Dumnezeu pentru binele fraţilor. „Astfel, în toate să fie preamărit Dumnezeu prin Isus Cristos”. Cuvinte şi slujire: totul pentru gloria lui Dumnezeu.
A primi harul lui Dumnezeu şi a-l comunica este un ideal simplu, frumos, dar dificil: este necesar să fim umili, recunoscători, generoşi faţă de toţi.
Să rămânem, deci, uniţi cu inima lui Isus, pentru ca el să ne umple de umilinţa sa şi de zelul său pentru gloria Tatălui.