en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Barnaba, ap. **; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, călug.

 Liturghierul Roman

 

11 iunie - Sfântul Barnaba 

Ant. la intrare 
Fericit este sfântul Barnaba,
care s-a învrednicit să fie numărat printre apostoli,
căci era ombun, plin deDuhul Sfânt şi de credinţă (T.P. aleluia).        
Cf. Fap 11,24 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai poruncit ca sfântul Barnaba,
om plin de credinţă şi de Duhul Sfânt,
să fie pus deoparte
pentru a duce popoarelor păgâne vestea mântuirii,
fă, te rugăm, ca evanghelia lui Cristos, pe care el a predicat-o cu zel,
să fie vestită şi astăzi cu fidelitate, prin cuvânt şi faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 
   
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti cu binecuvântarea ta
darurile pe care ţi le aducem,
pentru ca ele să aprindă în noi flacăra iubirii tale,
care l-a îndemnat pe sfântul Barnaba
să vestească neamurilor lumina evangheliei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

  
Ant. la Împărtăşanie 
Nu vă mai numesc servitori,
pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui.
Eu v-am numit pe voi prieteni,
pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu,
vi le-am făcut cunoscute (T.P. aleluia).          
Cf. In 15,15 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Primind chezăşia vieţii veşnice,
te rugăm cu umilinţă, Doamne,
să ne învredniceşti a primi în lumină deplină
realitatea pe care acum, în sărbătoarea sfântului Barnaba,
o celebrăm sub chipul tainelor sfinte.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Născut în insula Cipru, a fost printre primii credincioşi din Ierusalim. Titlul de apostol nu înseamnă că Iosif, supranumit Barnaba (adică fiul încurajării) ar fi fost unul dintre cei 12, ci că el a jucat un rol capital în răspândirea evangheliei. Intrând în comunitatea creştină, acest om de credinţă îşi pune bunurile sale la dispoziţia apostolilor. Luminat de Duhul Sfânt, înţelege că păgânii pot intra în Biserică fără altă condiţie decât să creadă în Isus. Acest adevăr îi dirijează activitatea misionară la Antiohia unde şi-l asociază şi pe Paul, fiindu-i apoi tovarăş în prima călătorie apostolică. Barnaba a fost astfel cel care i-a descoperit lui Paul vocaţia şi a sprijinit-o. După o tradiţie el ar fi murit martir în Cipru.

 

LECTURA I
Barnaba era un om bun,
plin de Duhul Sfânt şi de credinţă.
Citire din Faptele Apostolilor 11,21b-26; 13,1-3

11,21b În zilele acelea,
a fost mare numărul celor care au crezut
şi s-au întors la Domnul.
22 Vestea despre ei
a ajuns la urechile Bisericii care era în Ierusalim
şi l-au trimis pe Barnaba la Antiohia.
23 Când a ajuns şi a văzut harul lui Dumnezeu,
el s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi
să rămână în Domnul
cu inimă neclintită.
24 El era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă.
Astfel, o mare mulţime s-a adăugat la Domnul.
25 Atunci el s-a dus la Tars, ca să-l caute pe Saul.
26 Când l-a găsit, l-a adus la Antiohia.
Un an întreg au luat parte la adunările Bisericii
şi au învăţat o mulţime numeroasă.
În Antiohia,
discipolii au fost numiţi pentru prima dată creştini.
13,1 În Biserica din Antiohia erau profeţi şi învăţători:
Barnaba, Simeon, cel numit Nigher, Luciu din Cirene,
Manaen, cel care a fost educat împreună cu tetrarhul Irod,
şi Saul.
2 În timp ce îi aduceau slujire lui Dumnezeu şi posteau,
Duhul Sfânt le-a zis:
„Puneţi-i deoparte, pentru mine, pe Barnaba şi pe Saul
pentru lucrarea la care i-am chemat!”
3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat,
şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4.5-6 (R.: 2b)

R
.: Domnul şi-a descoperit dreptatea
înaintea popoarelor.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor. R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3c Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

5 Cântaţi Domnului imnuri cu harpa,
cu harpa şi în cântări de psalmi!
6 Sunând din trompetă şi din corn,
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 28,19a.20b
(Aleluia) „Mergând, faceţi ucenici din toate neamurile”, spune Domnul!
„Şi, iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii!” (Aleluia)

EVANGHELIA
În dar aţi primit, în dar să daţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 10,7-13

7 În acel timp,
Isus le-a spus apostolilor săi:
„Mergând, predicaţi spunând:
«S-a apropiat împărăţia cerurilor».
8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi,
curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli!
În dar aţi primit, în dar să daţi!
9 Nu luaţi nici aur, nici argint, nici ban la brâu,
10 nici desagă pentru drum, nici două tunici,
nici încălţăminte şi nici toiag,
pentru că cine lucrează are dreptul la hrană!
11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat,
interesaţi-vă cine este om vrednic
şi rămâneţi acolo până când plecaţi!
12 Intrând în casă, salutaţi!
13 Şi, dacă acea casă este vrednică,
pacea voastră să vină asupra ei;
însă dacă nu este vrednică,
pacea voastră să se întoarcă la voi!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Fap 11,21-26; 13,1-3; Ps 97; Mt 10,7-13

Domnul Isus îşi descoperă inima în orice pagină a evangheliei. În aceea de astăzi, care este un discurs misionar, vedem mărinimia inimii sale. Sărăcia evanghelică nu trebuie înţeleasă ca o „strâmtorare”, ci ca o deschidere spre încredere şi generozitate: despre aceasta dau mărturie cuvintele lui Isus şi viaţa trăită a sfântului Barnaba. Isus vrea ca noi să fim săraci pentru că ne vrea liberi în a ne dărui tuturor, pentru împărăţia lui Dumnezeu. „Gratis aţi primit, gratis să daţi”.

În viaţa sfântului Barnaba vedem realizată această pagină. Un alt pasaj din Faptele Apostolilor relatează că el, posedând un câmp, îl vinde pentru a oferi profitul apostolilor, punând în practică literă cu literă cererea pe care Isus a făcut-o tânărului bogat: „Vinde tot ce ai, dă săracilor, apoi vino şi urmează-mă!” Încrederea în Dumnezeu care îl determină la acest gest este prezentă în el alături de încrederea pe care o are în ceilalţi. Sosit la Antiohia, în loc să se îngrijoreze şi să se preocupe din cauza „păgânilor” abia convertiţi la evanghelie, Barnaba are o atitudine foarte deschisă, plină de încredere: „Când a ajuns şi a văzut cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat”. El nu este omul care să consume zelul altora cu preocupări pentru observări minuţioase, el este „un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă” şi-i îndeamnă pe toţi „să rămână ataşaţi de Domnul, din toată inima”: important este, înainte de toate, ca aceştia să adere la Cristos. Şi, astfel, „s-a întors la Domnul o mare mulţime de oameni”.

Şi aici se revelează o altă trăsătură a spiritului său. În loc să-şi rezerve sieşi monopolul apostolatului într-un câmp aşa de fecund, el merge la Tars să-l caute pe Saul: „Aflându-l, l-a adus la Antiohia”. Şi atunci când Paul va deveni mai popular şi mai important decât el în apostolatul în mijlocul păgânilor, despre Barnaba s-ar putea repeta ceea ce Faptele Apostolilor spune despre sosirea sa la Antiohia: „Văzând cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat”.

Dar Barnaba nu încetează să-i încurajeze pe alţii. El este cu totul la dispoziţia lui Cristos şi, de aceea, Duhul Sfânt îl poate pune deoparte pentru o misiune mai largă: evanghelizarea tuturor popoarelor.

Încredere şi generozitate fondate pe adevărata sărăcie a inimii: iată ce vedem strălucind în viaţa sfântului Barnaba.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să mergem cu bucurie pe această cale, adică să fim persoane de bunăvoinţă, disponibile, capabile de a încuraja pe cei din jurul nostru.