en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Valeriu şi Rufin, m.; Elizeu, profet

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge,
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine,
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre:
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine:
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău,
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile,
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă.
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Trebuie iertat, respectat, ajutat chiar şi duşmanul. Iubirea nu poate fi circumscrisă la puţine persoane sau la o comunitate, în numele unor legi psihologice sau sociologice, ci trebuie să capete dimensiunile omenirii întregi. Şi aceasta pentru că Dumnezeu este în toţi, este în comuniune, în actul de a iubi.

 

LECTURA I
Profetul Ilie îl ameninţă pe Ahab
pentru păcatul săvârşit.
Citire din cartea întâi
a Regilor 21,17-29

17 În zilele acelea,
cuvântul Domnului a fost adresat către Ilie,
18 cel din Tişbe:
„Ridică-te şi coboară înaintea lui Ahab,
regele lui Israel, la Samaria!
Iată-l, este în via lui Nabot,
unde a coborât ca s-o ia în stăpânire!
19 Să-i spui: «Aşa vorbeşte Domnul:
‘Tu ai ucis şi ai pus mâna’».
Şi să-i mai spui: «Aşa vorbeşte Domnul:
‘În locul în care câinii au lins sângele lui Nabot,
vor linge câinii şi sângele tău’»”.
20 Ahab i-a zis lui Ilie:
„M-ai găsit, duşmanule!”
Iar el a zis: „Te-am găsit,
pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău în ochii Domnului”.
21 Iată, spune Domnul
«voi face să vină răul peste tine
şi voi mătura în urma ta;
îl voi nimici pe orice om de parte bărbătască al lui Ahab,
fie legat, fie liber, în Israel.
22 Voi face casei tale
cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat,
şi casei lui Baeşa, fiul lui Ahia,
din cauza mâniei cu care m-ai mâniat
şi pentru că l-ai făcut pe Israel să păcătuiască»”.
23 Domnul a vorbit şi despre Isabela, zicând:
„Câinii o vor mânca pe Izabela lângă zidul Izreelului.
24 Pe cel al lui Ahab care va muri în cetate,
câinii îl vor mânca;
iar pe cel care va muri în câmp,
îl vor mânca păsările cerului”.
25 Într-adevăr, nu a fost nimeni ca Ahab
care să se fi vândut să facă ce este rău în ochii Domnului
şi pe care l-a sedus Izabela, soţia lui.
26 El a lucrat foarte urât, mergând după idoli,
după toate cele pe care le-au făcut amoreii
pe care-i alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel.
27 Când a auzit Ahab aceste cuvinte,
şi-a sfâşiat hainele,
şi-a pus un sac pe trup şi a postit.
S-a culcat pe sac şi mergea încet.
28 Atunci, cuvântul Domnului a fost către Ilie,
cel din Tişbe:
29 „Ai văzut cum s-a umilit Ahab înaintea mea?
Pentru că s-a umilit înaintea mea,
nu voi face să vină răul în timpul vieţii lui,
ci în timpul vieţii fiului său voi face să vină răul peste casa lui”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.5-6a.11 şi 16 (R.: cf. 3a)

R
.: Ai milă de noi, Doamne,
căci am păcătuit.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule,
după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale,
şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

5 Căci recunosc fărădelegea mea
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.
6a Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit
şi ce-i rău înaintea ta am făcut. R.

11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele
şi şterge toate nelegiuirile mele.
16 Mântuieşte-mă de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele,
şi limba mea va preamări dreptatea ta! R.

ALELUIA In 13,34
(Aleluia) „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii!
Aşa cum eu v-am iubit pe voi,
aşa să vă iubiţi unii pe alţii”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iubiţi-i pe duşmanii voştri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,43-48

43 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Aţi auzit că s-a spus:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!»
44 Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri
şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută,
45 ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri,
care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni
şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi!
46 Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc,
ce răsplată aveţi?
Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii?
47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri,
ce faceţi mai mult?
Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii?
48 Aşadar, fiţi desăvârşiţi
precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Rg 21,17-29; Ps 50; Mt 5,43-48

 

În evanghelia de astăzi găsim două referiri la Tatăl, foarte importante: „Iubiţi pe duşmanii voştri, ca să fiţi fii ai TatăluiY Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. Sunt îndemnuri de a dezvolta în noi filiaţia divină, pe care am primit-o în Botez. Duhul Sfânt din noi ne împinge spre plinătatea vieţii filiale: să ne deschidem în ascultare faţă de impulsurile sale. Dumnezeu este iubire şi Duhul, pentru a ne ajuta să trăim ca fii, face să crească în noi iubirea faţă de toţi, chiar şi faţă de duşmani.

„Iubiţi pe duşmanii voştri”. Nu există cuvânt care să reveleze mai profund inima lui Isus şi inima Tatălui. E mai mult decât „iertaţi pe duşmanii voştri”, care deja este un lucru foarte mare: a iubi înseamnă a răspunde la ură cu iubire. De la această invitaţie noi înţelegem că Isus nu caută victoria sa, realizarea dorinţelor sale, ci caută un singur lucru: ca iubirea să se răspândească, pentru că iubirea este revelarea Tatălui.
Ca fii suntem chemaţi, la rândul nostru, să răspândim iubirea, iubirea generoasă. Unde nu este iubire, unde ne dăm seama că nu suntem iubiţi, să ne străduim ceva mai mult, tocmai pentru că lipseşte: Isus ne-o dă, pentru aceasta el ne-a poruncit-o. Într-adevăr, numai cu inima sa putem să iubim în acest mod care omeneşte este imposibil, dar care este singurul mod ce ne asigură biruinţa, deoarece, iubindu-i îi transformăm pe duşmani în prieteni.
Să primim cu generozitate în noi darul lui Dumnezeu, pentru slava sa şi pentru bucuria noastră.