en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Iosif Cafasso, pr.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Domnul este tăria poporului său,
cetate de scăpare pentru unsul său.
Mântuieşte, Doamne, poporul tău,
binecuvântează moştenirea ta, fii păstorul lui în veci!            Cf. Ps 27,8-9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, fă să fim întotdeauna cuprinşi
si de frică, si de iubire fată de numele tău sfânt,
căci tu nu încetezi niciodată să-i ocroteşti
pe aceia pe care îi statorniceşti în fidelitatea iubirii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, jertfa de împăcare şi de laudă,
pentru ca, purificaţi prin lucrarea ei,
să-ţi oferim iubirea noastră, ca pe un dar bineplăcut ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, Doamne,
tu le dai hrană la vreme potrivită.                                                       Ps 144,15 
 
sau:
Eu sunt păstorul cel bun
şi eu îmi pun viaţa pentru oile mele, spune Domnul.                      In 10,11.1


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
R
eînnoiţi prin împărtăşirea din preţiosul trup
şi sânge al Fiului tău, implorăm bunătatea ta,
Doamne, ca harul pe care-l primim ori de câte ori se celebrează
Euharistia să ne ducă la plinătatea răscumpărării.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Seara se celebrează Liturghia din ajunul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul: Ier 1,4-10; Ps 70; 1Pt 1,8-12; Lc 1,5-17.
Predica de pe munte ia sfârşit punându-l pe om în faţa a două alternative: sunt două tipuri de străzi, două tipuri de arbori, două tipuri de discipoli, două moduri de a construi propria casă. Discipolul lui Isus trebuie să discearnă şi să decidă, acţionând în consecinţă
.

 

LECTURA I
Nabucodonosor a deportat tot Ierusalimul.
Citire din cartea a doua
a Regilor 24,8-17

8
În zilele acelea,
Ioiachin avea optsprezece ani când a devenit rege
şi a domnit trei luni la Ierusalim.
Numele mamei sale era Nehuşta,
fiica lui Elnatan din Ierusalim.
9 El a făcut ce este rău în ochii Domnului,
conform cu tot ceea ce au făcut părinţii săi.
10 În acel timp, slujitorii lui Nabucodonosor, regele Babilonului,
au urcat împotriva Ierusalimului şi cetatea a fost asediată.
11 Nabucodonosor, regele Babilonului,
a venit împotriva cetăţii pe când slujitorii lui o asediau.
12 Atunci, Ioiachin, regele lui Iuda,
a ieşit la regele Babilonului împreună cu mama lui,
cu slujitorii, cu căpeteniile şi funcţionarii lui.
Regele Babilonului
l-a luat în anul al optulea al domniei sale.
13 A scos de acolo toate vistieriile casei Domnului
şi vistieriile casei regelui;
a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon,
regele lui Israel, în templul Domnului,
după cum spusese Domnul.
14 A deportat tot Ierusalimul,
toate căpeteniile şi toţi oamenii viteji –
zece mii de captivi – toţi meşteşugarii şi fierarii.
Nu au mai rămas decât cei săraci din poporul ţării.
15 L-a deportat pe Ioiachin în Babilon;
pe mama regelui, căpeteniile regelui şi funcţionarii lui,
pe cei puternici ai ţării
i-a dus captivi din Ierusalim în Babilon.
16 Toate căpeteniile puternice – şapte mii –,
meşteşugarii şi fierarii – o mie –,
cei puternici pentru război i-a dus regele Babilonului
captivi în Babilon.
17 Regele Babilonului l-a făcut rege pe Matania, unchiul său,
şi i-a schimbat numele în Sedecia.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 78(79),1-2.3-5.8.9 (R.: 9bc)

R
.: Pentru gloria numelui tău, Doamne,
mântuieşte-ne şi iartă-ne păcatele!

1 Dumnezeule, popoarele păgâne au năvălit în moştenirea ta,
au întinat templul tău cel sfânt
şi au prefăcut Ierusalimul într-o grămadă de pietre.
2 Cadavrele slujitorilor tăi
le-au dat ca hrană păsărilor cerului
şi carnea credincioşilor tăi au dat-o fiarelor pământului. R.

3 Le-au vărsat sângele ca apa împrejurul Ierusalimului
şi n-a fost nimeni ca să-i îngroape.
4 Am ajuns de ocara vecinilor noştri,
de batjocura şi râsul celor care ne înconjoară.
5 Până când, Doamne, te vei mânia? La nesfârşit?
Cât timp va mai arde gelozia ta ca focul? R.

8 Nu mai lua în seamă împotriva noastră
nelegiuirile celor de odinioară,
ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta!
Căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

9 Pentru gloria numelui tău,
ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre!
Mântuieşte-ne şi iartă-ne păcatele,
de dragul numelui tău sfânt! R.

ALELUIA In 14,23ab
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu”, spune Domnul;
„Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Casa clădită pe stâncă
şi casa clădită pe nisip.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 7,21-29

21 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Nu oricine îmi zice «Doamne! Doamne!»
va intra în împărăţia cerurilor,
ci acela care împlineşte voinţa Tatălui meu,
care este în ceruri.
22 Mulţi vor spune în ziua aceea:
«Doamne! Doamne!
Oare nu în numele tău am profeţit,
nu în numele tău am alungat diavoli
şi nu în numele tău am făcut atâtea minuni?»
23 Atunci le voi declara:
«Niciodată nu v-am cunoscut.
Îndepărtaţi-vă de mine,
voi, cei care săvârşiţi nelegiuirea!»
24 Aşadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte
va fi asemenea cu omul înţelept
care şi-a construit casa pe stâncă.
25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile,
au năvălit peste casa aceea,
dar ea n-a căzut,
pentru că fusese stabilită pe stâncă.
26 Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi nu le împlineşte
va fi asemenea cu bărbatul necugetat
care şi-a construit casa pe nisip.
27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile,
au izbit în casa aceea şi ea s-a prăbuşit.
Iar prăbuşirea ei a fost mare”.
28 Când a terminat Isus aceste cuvinte,
mulţimile au fost cuprinse de uimire pentru învăţătura lui,
29 deoarece el învăţa ca unul care are autoritate,
şi nu în felul cărturarilor lor.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

2Rg 24,8-17; Ps 78; Mt 7,21-29

 

Se vorbeşte mult despre carisme, despre daruri extraordinare. În evanghelia de astăzi, cuvântul lui Isus în această privinţă este foarte clar: „Mulţi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele tău am profeţit, nu în numele tău am scos diavoli şi nu în numele tău am făcut multe minuni? Atunci eu le voi spune pe faţă: Nu vă cunosc pe voi; plecaţi de la mine, nelegiuiţilor!” Isus vorbeşte pentru cei care trăiesc în iluzia că acestea, care sunt daruri adevărate, garantează mântuirea; în realitate, ea vine doar din împlinirea voinţei lui Dumnezeu în sacrificiu, în munca fidelă de fiecare zi, făcută din iubire. Fără aceasta, carismele cele mai impresionante, care ar părea să exprime semnul unui raport mai intim cu Domnul, servesc doar la alimentarea orgoliului.

Chiar şi conciliul învaţă să primim harurile extraordinare cu recunoştinţă, fără însă să ne punem în ele încrederea noastră: „Aceste carisme, fie extraordinare fie mai simple şi mai răspândite, fiind deosebit de adecvate şi folositoare pentru nevoile Bisericii, trebuie să fie primite cu recunoştinţă şi bucurie. Darurile extraordinare, însă, nu trebuie să fie cerute în mod temerar, nici nu trebuie să se aştepte într-un mod orgolios de la ele roadele acţiunilor apostolice” (Constituţia dogmatică despre Biserică, 12).
Lecţia pe care ne-o dă astăzi evanghelia este foarte importantă şi nu trebuie uitată. „Oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi le pune în practică B spune Isus B se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă”. Stânca este credinţa în cuvântul lui Dumnezeu: cu cât ea este mai profundă, cu atât este mai sigură „casa” noastră.