en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Sixt al II lea, pp. şi îns., m.; Caietan, pr.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Ia aminte, Doamne, la legământul tău,
iar viaţa săracilor tăi să n-o dai uitării niciodată.
Scoală-te, Doamne, apără cauza ta
şi nu uita strigătul celor care te caută.                                         Cf. Ps 73,20. 19.22-23

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, luminaţi de Duhul Sfânt,
noi îndrăznim să te numim Tată; desăvârşeşte în inimile noastre
spiritul de fii adoptivi, ca să putem intra în moştenirea făgăduită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte cu bunătate, Doamne, darurile pe care, în îndurarea ta,
le-ai pus tu însuţi în mâinile Bisericii, ca să ţi le aducă,
şi pe care le transformi, cu puterea ta, în taina mântuirii noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Laudă-l, Ierusalime, pe Domnul,
care te satură cu cel mai bun grâu!                                          Ps 147,12.14

sau:

Pâinea pe care o voi da eu
este trupul meu pentru viaţa lumii, spune Domnul.               In 6,51

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Î
mpărtăşirea cu tainele tale sfinte, Doamne,
să ne mântuiască şi să ne statornicească în lumina adevărului tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 În sfânta Evanghelie, Isus ne îndeamnă să fim mereu gata de a-l primi, asemenea slujitorilor care aşteaptă pe stăpânul ce trebuie să se întoarcă noaptea târziu. Noaptea a avut loc trecerea Domnului – primul Paşte – când poporul ales a fost eliberat din robia Egiptului; noaptea a înviat şi Cristos. Începem să citim o parte a Scrisorii către Evrei în care este preamărită credinţa. După ce ni se arată ce este credinţa, autorul sacru ne relatează, ca într-o epopee, istoria oamenilor credincioşi, care, începând cu Abraham, “prietenul lui Dumnezeu”, aşteaptă împlinirea făgăduinţelor. În rândul lor se înscriu şi creştinii buni care, primindu-l pe Mesia, aşteaptă fericirea cerească.

LECTURA I
Aşa cum i-ai pedepsit pe potrivnici,
tot aşa, chemându-ne la tine, ne-ai glorificat.
Citire din cartea Înţelepciunii 18,6-9

6 Acea noapte a eliberării a fost făcută cunoscută
de mai înainte părinţilor noştri,
pentru ca, ştiind cu siguranţă
în ce jurăminte au crezut, să se bucure.
7 Mântuirea celor drepţi era aşteptată de poporul tău
ca şi pieirea duşmanilor.
8 Aşa cum i-ai pedepsit pe potrivnici,
tot aşa, chemându-ne la tine, ne-ai glorificat.
9 Copiii sfinţi ai celor buni aduceau jertfă în ascuns
şi au stabilit legea dumnezeirii într-un singur gând,
ca sfinţii să împartă în acelaşi fel şi cele bune,
şi cele periculoase,
cântând de mai înainte imnurile părinţilor.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),1 şi 12.18-19.20 şi 22 (R.: 12b)

R
.: Fericit este poporul
pe care Domnul şi l-a ales ca moştenire!

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul!
Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
poporul pe care el şi l-a ales ca moştenire! R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de el,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
pentru că el este scutul şi apărătorul nostru.
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
după cum şi noi am sperat în tine! R.

LECTURA A II-A*
El aştepta cetatea
al cărei arhitect şi constructor este Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea către Evrei 11,1-2.8-19

1 Fraţilor,
credinţa este garanţia realităţilor sperate,
dovada realităţilor care nu se văd.
2 Datorită ei, cei din vechime au primit o bună mărturie.
8 Prin credinţă,
Abraham a ascultat atunci când a fost chemat
să plece spre un loc
pe care avea să-l primească drept moştenire
şi a plecat fără să ştie unde merge.
9 Prin credinţă,
s-a stabilit în Ţara Promisă ca un străin
şi a locuit în corturi împreună cu Isaac şi Iacob,
care sunt împreună-moştenitori ai acestei promisiuni,
10 căci el aştepta cetatea care are temelii,
al cărei arhitect şi constructor este Dumnezeu.
11 Prin credinţă,
şi Sara, deşi sterilă şi trecută de vârstă,
a primit puterea de a zămisli un fiu,
pentru că l-a considerat demn de încredere
pe cel care făcuse promisiunea.
12 De aceea, dintr-un singur om,
şi acela aproape de moarte,
s-au născut urmaşi mulţi cât stelele cerului
şi cât nisipul de pe ţărmul mării, care este fără număr.
13 Toţi aceştia au murit în credinţă,
fără să fi primit promisiunile,
dar le-au văzut şi le-au salutat de departe,
mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
14 Cei care vorbesc astfel
arată că sunt în căutarea unei patrii.
15 Însă dacă şi-ar fi amintit de aceea din care ieşiseră,
ar fi avut timp să se întoarcă;
16 dar, de fapt, ei aspiră după una mai bună,
adică cea cerească.
Tocmai de aceea,
Dumnezeu nu se ruşinează să fie numit Dumnezeul lor,
pentru că le-a pregătit o cetate.
17 Prin credinţă,
Abraham l-a adus ca jertfă pe Isaac
atunci când a fost pus la încercare;
şi era să-l jertfească pe singurul născut,
el, care primise cu bucurie promisiunile,
18 căruia i se spusese:
„În Isaac va fi numită descendenţa ta”.
19 El credea că Dumnezeu este atât de puternic,
încât să învie morţii,
de aceea l-a redobândit ca semn.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:
LECTURA A II-A
El aştepta cetatea
al cărei arhitect şi constructor este Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea către Evrei 11,1-2.8-12

1 Fraţilor,
credinţa este garanţia realităţilor sperate,
dovada realităţilor care nu se văd.
2 Datorită ei, cei din vechime au primit o bună mărturie.
8 Prin credinţă,
Abraham a ascultat atunci când a fost chemat
să plece spre un loc
pe care avea să-l primească drept moştenire
şi a plecat fără să ştie unde merge.
9 Prin credinţă,
s-a stabilit în Ţara Promisă ca un străin
şi a locuit în corturi împreună cu Isaac şi Iacob,
care sunt împreună-moştenitori ai acestei promisiuni,
10 căci el aştepta cetatea care are temelii,
al cărei arhitect şi constructor este Dumnezeu.
11 Prin credinţă, şi Sara, deşi sterilă şi trecută de vârstă,
a primit puterea de a zămisli un fiu,
pentru că l-a considerat demn de încredere
pe cel care făcuse promisiunea.
12 De aceea, dintr-un singur om,
şi acela aproape de moarte,
s-au născut urmaşi mulţi cât stelele cerului
şi cât nisipul de pe ţărmul mării, care este fără număr.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata,
pentru că Fiul Omului va veni în ceasul
la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Fiţi şi voi pregătiţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 12,32-48

32 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Nu te teme, turmă mică,
pentru că i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia!
33 Vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană;
faceţi-vă pungi care nu se învechesc,
comoară nepieritoare în ceruri,
unde hoţul nu se apropie, nici molia nu o distruge!
34 Căci unde este comoara voastră,
acolo va fi şi inima voastră.
35 Să fie coapsele voastre încinse şi luminile aprinse,
36 iar voi fiţi asemenea oamenilor
care-şi aşteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă,
ca să-i deschidă de îndată ce vine şi bate la uşă!
37 Fericiţi acei servitori
pe care stăpânul, când va veni, îi găseşte veghind!
Adevăr vă spun, se va încinge, îi va aşeza la masă
şi, venind, îi va servi.
38 Fie că va veni la miezul nopţii,
fie că va veni spre dimineaţă şi-i va găsi astfel,
fericiţi vor fi ei!
39 Să ştiţi aceasta:
dacă stăpânul casei ar şti ora la care vine hoţul,
nu ar lăsa să i se spargă casa.
40 Fiţi şi voi pregătiţi
pentru că Fiul Omului va veni la ora la care nu vă gândiţi!”
41 Atunci Petru a zis:
„Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toţi?”
42 Domnul i-a spus:
„Cine este administratorul credincios şi înţelept
pe care stăpânul îl stabileşte peste servitorii săi
ca să le dea porţia de hrană la timpul potrivit?
43 Fericit este servitorul acela
pe care stăpânul său, când va veni, îl va găsi făcând astfel!
44 Adevărat vă spun
că îl va stabili peste toate bunurile sale.
45 Dar dacă acel servitor spune în inima lui:
«Stăpânul meu întârzie să vină»
şi începe să-i lovească pe servitori şi servitoare,
să mănânce, să bea şi să se îmbete,
46 stăpânul servitorului aceluia
va veni în ziua în care el nu se aşteaptă
şi la ora pe care nu o ştie,
îl va pedepsi aspru şi îi va face parte printre cei necredincioşi.
47 Acel slujitor care cunoaşte voinţa stăpânului său,
dar nu a pregătit şi nu a făcut după voinţa lui,
va primi multe lovituri;
48 cel care nu a cunoscut, dar a făcut lucruri care merită lovituri,
va primi puţine;
cui i s-a dat mult, mult i se va cere,
iar cui i s-a încredinţat mult, i se va cere şi mai mult”.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:
ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata,
pentru că Fiul Omului va veni în ceasul
la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiţi şi voi pregătiţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 12,35-40

35 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Să fie coapsele voastre încinse şi luminile aprinse,
36 iar voi fiţi asemenea oamenilor
care-şi aşteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă,
ca să-i deschidă de îndată ce vine şi bate la uşă!
37 Fericiţi acei servitori
pe care stăpânul, când va veni, îi găseşte veghind!
Adevăr vă spun, se va încinge, îi va aşeza la masă
şi, venind, îi va servi.
38 Fie că va veni la miezul nopţii,
fie că va veni spre dimineaţă şi-i va găsi astfel,
fericiţi vor fi ei!
39 Să ştiţi aceasta:
dacă stăpânul casei ar şti ora la care vine hoţul,
nu ar lăsa să i se spargă casa.
40 Fiţi şi voi pregătiţi,
pentru că Fiul Omului va veni la ora la care nu vă gândiţi!”
Cuvântul Domnului