en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

† ADORMIREA MAICII DOMNULUI; Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, călug.

 Liturghierul Roman

 

 15 august,

ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Ant. la intrare 
Lucruri mari s-au spus despre tine, Marie;
astăzi ai fost înălţată deasupra corurilor de îngeri
şi iei parte pentru veşnicie la triumful lui Cristos.


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
privind la smerenia Fericitei Fecioare Maria,
tu ai înălţat-o la harul de a-l naşte după trup
pe Fiul tău unul-născut,
iar astăzi ai încununat-o cu glorie neasemuită;
dă-ne şi nouă, pentru rugăciunile ei,
ca, mântuiţi prin taina răscumpărării tale,
să ne învrednicim a fi părtaşi de slava cerească.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să primeşti jertfa de împăcare şi de laudă,
pe care o celebrăm în cinstea ridicării la cer
a Născătoarei de Dumnezeu;
ea să ne dobândească iertarea păcatelor
şi să ne statornicească în necontenită aducere de mulţumire.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Fericită este Fecioara Maria,
care l-a purtat în sânul ei pe Fiul Tatălui veşnic.        
Cf. Lc 11,27


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce ne-ai făcut părtaşi de ospăţul ceresc,
implorăm îndurarea ta, Doamne Dumnezeul nostru,
ca să ne fereşti de orice primejdie pe noi,
cei care cinstim ridicarea la cer
a Născătoarei de Dumnezeu.
Prin Cristos, Domnul
nostru.

 

Lectionar

 Patroana diecezei şi aniversarul sfinţirii catedralei (1789).
Contemplăm în acest mister, în persoana Mariei, realizarea pe care Cristos vrea s-o ofere Bisericii la sfârşitul timpului, când numărul aleşilor va fi complet. Atunci vor fi pe deplin transformaţi de Duh, asemenea Mariei. Fecioara, care încă de la zămislirea ei a fost copleşită de haruri de către Tatăl, împărtăşeşte pe deplin slava Fiului său. Astăzi Biserica cinsteşte cu bucurie preamărirea Mariei la capătul vieţii sale pământeşti. Această preamărire este rodul fidelităţii perfecte şi a comuniunii Mariei la jertfa Fiului ei. Sărbătoarea acestui fapt a fost decretată pentru Orient în secolul al VII-lea de către împăratul bizantin Mauriţiu. În acelaşi veac sărbătoarea este introdusă şi la Roma de către un papă grec, Sergiu I
.

 

LECTURA I
O Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan
11,19a; 12,1-6a.10ab

11,19a Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu
care este în cer
şi a fost văzut chivotul alianţei lui în templul său.
12,1 Şi s-a arătat în cer un semn mare:
o Femeie îmbrăcată în soare;
ea avea luna sub picioarele ei,
iar pe cap o coroană de douăsprezece stele.
2 Ea era însărcinată; striga în chinurile naşterii,
frământându-se să nască.
3 Apoi a apărut un alt semn în cer:
iată, un dragon ca de foc, mare,
având şapte capete şi zece coarne,
iar pe capete – şapte diademe.
4 Coada lui târa a treia parte din stelele cerului
şi le-a aruncat pe pământ.
Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să nască
pentru a devora copilul când va fi născut.
5 Ea a născut un copil de parte bărbătească,
care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier;
copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul său,
6a iar Femeia a fugit în pustiu,
acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu.
10ab Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând:
„Acum au venit mântuirea şi puterea,
împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 44(45),10.11.12.16 (R.: 10b)

R
.: Regina stă la dreapta ta,
împodobită cu aur de Ofir.

10 Fiice de regi sunt în preajma ta,
regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir. R.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,
uită de poporul tău şi de casa părintelui tău! R.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, prosternă-te în faţa lui. R.

16 Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie şi veselie,
sunt conduse în palatul regelui. R.

LECTURA A II-A
Cel dintâi va învia Cristos,
după aceea, cei care sunt ai lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 15,20-27a

20 Fraţilor,
Cristos a înviat din morţi,
fiind începutul învierii celor adormiţi.
21 Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea,
tot printr-un om vine şi învierea din morţi.
22 Şi după cum toţi mor în Adam,
tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă.
23 Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos,
după aceea, cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui,
24 apoi va fi sfârşitul,
când el va încredinţa împărăţia lui Dumnezeu Tatăl,
după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi putere.
25 Căci el trebuie să domnească
până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui.
26 Ultimul duşman care va fi nimicit este moartea.
27 De fapt, „toate le-a supus sub picioarele lui”.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Maria a fost înălţată la ceruri,
corurile de îngeri se bucură. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari.
I-a înălţat pe cei umili.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,39-56

39 În zilele acelea,
ridicându-se,Maria s-a dus în grabă
către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda.
40 A intrat în casa lui Zaharia
şi a salutat-o pe Elisabeta.
41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei,
a tresăltat copilul în sânul ei,
iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt
42 şi a strigat cu glas puternic:
„Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul sânului tău!
43 Şi de unde îmi este dată mie aceasta,
ca să vină mama Domnului meu la mine?
44 Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele,
a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu!
45 Fericită aceea care a crezut
că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!”
46 Maria a spus: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale.
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic
şi numele lui e sfânt!
50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el.
51 A arătat puterea braţului său:
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.
52 I-a dat jos de pe tron pe cei puternici
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.
54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri,
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”.
56 Maria a rămas cu ea cam trei luni,
apoi s-a întors la casa ei.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Ap 11,19; 12,1-6.10; Ps 44; 1Cor 15,10-26; Lc 1,39-56

Sărbătoarea de astăzi ne oferă o mare bucurie, aceea de a o lăuda cu toată inima pe Maria. Astăzi se împlinesc cuvintele sale: „Toate neamurile mă vor numi fericită”, pentru că Dumnezeu, care îi înalţă pe cei umili, a înălţat-o pe umila sa servitoare.

Înălţarea este un privilegiu al Mariei pentru unirea ei specială cu Isus, unire a trupului şi a sufletului, începută la Buna-Vestire şi aprofundată în timp cu participarea ei la misterul Fiului său.

Viaţa Mariei a fost în aparenţă viaţa normală a unei femei a timpului ei: se ruga, lucra, mergea la sinagogă, dar orice acţiune, orice rugăciune era împlinită de ea în perfectă unire cu Isus. Şi, pe Calvar, această unire a atins culmea iubirii, a compasiunii, a suferinţei inimii.

Pentru aceasta, Dumnezeu a făcut-o pe Maria părtaşă deplină la învierea lui Isus. Unii au fost înviaţi, dar înălţarea cu sufletul şi trupul este privilegiul exclusiv al Mariei: numai trupul ei a fost prezervat de corupţie, aşa cum a fost şi în cazul lui Isus. Prefaţa Liturghiei de astăzi cântă: „Tu nu ai lăsat ca aceea care l-a născut pe Domnul vieţii să cunoască degradarea mormântului”.

Să contemplăm acest mister, care ne dă multă lumină în ce priveşte voinţa Dumnezeului ce vrea să mântuiască omul întreg, suflet şi trup. Şi Isus a înviat cu trupul şi sufletul, dar el este Dumnezeu şi, fără înălţarea Mariei, nu am fi avut confirmarea destinului nostru glorios.

Deja filozofii greci intuiseră că sufletul omului va fi fericit după moarte, dar ei dispreţuiau trupul (Platon îl considera închisoarea sufletului) şi nu puteau, numai cu raţiunea, să ajungă la cunoaşterea faptului că Dumnezeu vrea ca şi trupul omului, după moarte, să fie unit cu sufletul în fericirea cerească: aceasta este o revelaţie.

Misterul Adormirii Maicii Domnului confirmă unitatea fiinţei omului şi ne aminteşte că trebuie să slujim şi să-l preamărim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastră, trup şi suflet. Slujirea numai cu trupul ar fi o slujire de sclavi, slujirea numai cu sufletul ar fi în contradicţie cu natura umană. „Gloria lui Dumnezeu B spune sfântul Irineu B este omul viu”. Dacă am trăi, astfel, într-o slujire plină de bucurie a lui Dumnezeu, şi trupul nostru în ziua învierii va fi asemenea aceluia al mamei noastre preacurate. „Curăţia B citez cuvintele lui Paul al VI-lea B care dă trupului demnitatea spiritului, şi care a făcut-o pe Maria să merite a-l purta în sine pe Isus Cristos, va fi aceea care ne va merita şi nouă harul de a putea împlini în noi recomandarea sfântului Paul: *Daţi slavă lui Dumnezeu în trupul vostru+„ şi de a-l glorifica pentru totdeauna în ceruri.