en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Ştefan, rege *; Rochus, pelerin

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Dumnezeule, scutul nostru,
priveşte şi vezi faţa Unsului tău.
Căci mai bună este o zi în curţile tale,
decât o mie în altă parte.                                                                   Ps 83,10-11


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care le-ai pregătit
daruri nevăzute celor care te iubesc,
revarsă în inimile noastre căldura dragostei tale,
pentru ca, iubindu-te în toate şi mai presus de toate,
să dobândim făgăduinţele tale, care întrec orice dorinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile noastre,
prin care se săvârşeşte un schimb minunat,
pentru ca, oferindu-ţi ceea ce tu ne-ai dăruit,
să ne învrednicim a te primi pe tine însuţi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.                                  Ps 129,7

sau:

Eu sunt pâinea vie, care s-a coborât din cer, spune Domnul.
Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci.                    In 6,51-52

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
rin aceste taine care ne-au făcut părtaşi de viaţa lui Cristos,
te rugăm cu umilinţă, Doamne, ca, în bunătatea ta,
să ne faci pe pământ tot mai asemănători cu chipul tău,
ca să ne învrednicim de unirea deplină cu el în ceruri.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 În limbajul biblic, este bogat cel care şi pune încrederea în bogăţiile pământeşti sau cel care se îmbogăţeşte pe spinarea altora. Aşadar, cel care nu împarte nu poate să fie decât trist, deoarece bucuria izvorăşte numai dintr-o inimă deschisă şi disponibilă. Împărăţia cerurilor este locul bucuriei.

 

LECTURA I
Tu eşti un om, şi nu un dumnezeu,
şi-ţi pui inima ca inima lui Dumnezeu.
Citire din cartea profetului Ezechiel 28,1-10

1 Cuvântul Domnului a fost către mine:
2 „Fiul omului, spune-i conducătorului din Tir:
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:
«Pentru că ţi-ai înălţat inima şi ai zis:
‘Eu sunt un Dumnezeu
şi stau pe scaunul lui Dumnezeu în inima mărilor’,
pe când tu eşti om,
şi nu Dumnezeu,
şi-ţi pui inima ca inima lui Dumnezeu,
3 iată, tu eşti mai înţelept decât Daniel
şi nicio taină nu-ţi este ascunsă!
4 Prin înţelepciunea ta şi prin priceperea ta ţi-ai făcut bogăţii,
ai adunat aur şi argint în vistieriile tale;
5 în marea ta înţelepciune şi prin comerţul tău
ţi-ai înmulţit bogăţiile
şi ţi s-a înălţat inima din cauza bogăţiilor tale».
6 De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeu:
«Pentru că ţi-ai pus inima ca inima lui Dumnezeu,
7 iată, îi voi aduce asupra ta
pe străinii cei mai violenţi dintre neamuri!
Ei îşi vor scoate săbiile
împotriva frumuseţii înţelepciunii tale,
vor profana splendoarea ta.
8 Te vor face să cobori în groapă
şi vei muri cum mor cei străpunşi în inima mării.
9 Vei mai spune
‘Eu sunt un Dumnezeu’ în faţa celui care te va ucide?
Tu eşti un om, şi nu un Dumnezeu,
în mâna celui care te va străpunge.
10 Vei muri de moartea celor necircumcişi,
prin mâna străinilor.
Căci eu am vorbit»” – oracolul Domnului Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dt 32,26-27.28.30.35cd-36ab (R.: 39c)

R
.: Domnul va judeca poporul său
cu dreptate.

26 Domnul a zis: „Îi voi nimici;
voi şterge amintirea lor de printre oameni,
27 dacă nu m-aş teme de dispreţul duşmanului,
ca nu cumva să pretindă şi să zică:
«Mâinile noastre sunt ridicate,
şi nu Domnul a făcut toate acestea»”. R.

28 Căci ei sunt un popor care şi-a pierdut mintea
şi nu este în ei pricepere. R.

30 Cum ar urmări unul o mie şi doi ar fugări zece mii,
dacă nu i-ar fi vândut Stânca,
dacă Domnul nu i-ar fi predat? R.

35cd Căci ziua nenoricirii lor se apropie
şi ceea ce este pregătit pentru ei vine în grabă.
36ab Domnul va judeca poporul său
şi va avea milă de slujitorii săi. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 8,9
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului
decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 19,23-30

23 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Adevăr vă spun:
greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor.
24 Din nou vă spun:
mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului
decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”.
25 Auzind discipolii, au rămas foarte nedumeriţi
şi spuneau: „Atunci, cine se poate mântui?”
26 Privindu-i, Isus le-a spus:
„Pentru oameni acest lucru este imposibil,
dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”.
27 Atunci Petru, luând cuvântul, a zis:
„Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat!
Deci care va fi partea noastră?”
28 Dar Isus le-a zis:
„Adevăr vă spun că voi, care m-aţi urmat,
la reînnoirea tuturor lucrurilor,
când Fiul Omului va sta pe tronul gloriei sale,
veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri,
ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel.
29 Şi oricine va fi părăsit case sau fraţi sau surori,
sau tată sau mamă sau soţie sau copii,
sau ogoare pentru numele meu,
va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.
30 Şi mulţi dintre primii vor fi ultimii,
iar ultimii vor fi primii”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Ez 28,1-10; din Dt 32; Mt 19,23-30

Astăzi, prima lectură şi evanghelia ne pun în gardă împotriva pericolului bogăţiilor. Apostolii s-au speriat atunci când l-au auzit pe Isus spunând: „Vă spun adevărul: greu va intra bogatul în împărăţia cerurilor. V-o repet: mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. Apostolii l-au întrebat: „Atunci cine se mai poate mântui?” Întrebarea era motivată de faptul că bogăţia este mijlocul care pare necesar pentru toate; bogăţia este un enorm avantaj în viaţă, cu bani se obţine totul, se pot chiar face daruri generoase pentru cultul lui Dumnezeu şi, astfel, se pot obţine favorurile sale. Atunci cum poate împiedica bogăţia intrarea în împărăţia cerurilor?

În realitate, bogăţiile sunt o cursă, nu un ajutor. Se poate observa foarte bine acest lucru în profeţia pe care Ezechiel o face împotriva oraşului comercial Tir şi împotriva regelui său. Toată activitatea şi comerţul din această cetate erau orientate spre o continuă îmbogăţire. „Prin înţelepciunea şi priceperea ta B spune Ezechiel B ţi-ai strâns o avere uriaşă, ţi-ai adunat aur şi argint în vistieriile tale. Prin iscusinţa ta deosebită în comerţ, tu ţi-ai înmulţit averea”. Tirul a realizat un mare succes: era un oraş puternic. Dar care a fost rezultatul spiritual al acestei situaţii o spune profetul: „Din cauza averii tale, ţi s-a umflat inima de mândrie!” Este un rezultat care închide poarta iubirii lui Dumnezeu. „Ţi s-a umflat inima de mândrie şi ai zis: Eu sunt un dumnezeu, stau pe tron divin în mijlocul mărilor!” Nu există o expresie mai tare a orgoliului şi mândriei.

Sfântul Ignaţiu, în Exerciţii spirituale, declară că tactica demonului este tocmai aceasta: „Începe prin a atrage oamenii spre aviditatea bogăţiilor, astfel, ei vor ajunge mai uşor la căutarea gloriei deşarte, şi în final la o mare mândrie. Există deci trei trepte: prima este bogăţia, a doua este gloria deşartă, a treia este mândria. De pe aceste trei trepte diavolul împinge oamenii spre toate viciile”. Într-adevăr, atunci când cineva este plin de orgoliu, de mândrie, nu mai poate fi pentru nimic ascultător de Dumnezeu şi cedează tuturor tentaţiilor.

Avertismentul este clar: nici un creştin nu trebuie să accepte ca scop în viaţă îmbogăţirea. Dacă este bogat, situaţia sa nu este foarte bună din punct de vedere spiritual, totuşi, nu este disperată. În Scrisoarea întâi către Timotei, sfântul Paul scrie cu privire la bogăţii: „Bogaţilor din lumea aceasta recomandă-le să nu fie orgolioşi”. Această primă recomandare se opune direct tentaţiei în faţa căreia a cedat regele Tirului. Şi continuă: „Recomandă-le să nu-şi pună încrederea în bogăţii, care sunt nesigure”. Este periculos să-ţi pui încrederea în bunurile materiale, care nu sunt un sprijin sigur, ba, mai mult: să-şi pună încrederea în Dumnezeu, care ne dă totul din belşug ca să ne putem bucura de aceasta. Să faceţi binele, să vă îmbogăţiţi în fapte bune, să fiţi generoşi, punând, astfel, deoparte un bun capital pentru viitor, adică pentru a dobândi viaţa veşnică”. Perspectiva este, deci, de caritate generoasă, bazată pe încrederea şi ascultarea faţă de Dumnezeu şi pe recunoştinţa faţă de dânsul, el, „care ne dă totul din belşug pentru ca noi să ne putem bucura de aceasta”. Această frază a sfântului Paul este foarte pozitivă şi deschide pentru cel bogat o perspectivă stimulatoare.