en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Fer. Paula Montaldi, fc.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Dumnezeule, scutul nostru,
priveşte şi vezi faţa Unsului tău.
Căci mai bună este o zi în curţile tale,
decât o mie în altă parte.                                                                   Ps 83,10-11


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care le-ai pregătit
daruri nevăzute celor care te iubesc,
revarsă în inimile noastre căldura dragostei tale,
pentru ca, iubindu-te în toate şi mai presus de toate,
să dobândim făgăduinţele tale, care întrec orice dorinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile noastre,
prin care se săvârşeşte un schimb minunat,
pentru ca, oferindu-ţi ceea ce tu ne-ai dăruit,
să ne învrednicim a te primi pe tine însuţi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.                                  Ps 129,7

sau:

Eu sunt pâinea vie, care s-a coborât din cer, spune Domnul.
Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci.                    In 6,51-52

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
rin aceste taine care ne-au făcut părtaşi de viaţa lui Cristos,
te rugăm cu umilinţă, Doamne, ca, în bunătatea ta,
să ne faci pe pământ tot mai asemănători cu chipul tău,
ca să ne învrednicim de unirea deplină cu el în ceruri.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Sunt mulţi invitaţi la ospăţul din împărăţie. De acolo nimeni nu este exclus, deschiderea va fi nelimitată. Invitaţii vor îmbrăca haina de sărbătoare ţesută zi după zi cu firul unui stil de viaţă în concordanţă cu învăţăturile lui Isus. Cine nu trăieşte la înălţimea onoarei cerute, nu va găsi loc la ospăţ.

 

LECTURA I
Vă voi da o inimă nouă
şi un duh nou voi pune în voi.
Citire din cartea profetului Ezechiel 36,23-28

23 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:
„Voi sfinţi numele meu cel mare
– profanat printre neamuri –
pe care voi l-aţi profanat în mijlocul lor
şi neamurile vor cunoaşte că eu sunt Domnul
– oracolul Domnului Dumnezeu –
când mă voi sfinţi în voi înaintea ochilor lor.
24 Vă voi lua dintre neamuri
şi vă voi aduna dintre toate ţările
şi vă voi aduce în pământul vostru.
25 Vă voi stropi cu apă curată şi vă veţi curăţa;
vă voi curăţa de toate întinările voastre
şi de toţi idolii voştri vă voi purifica.
26 Vă voi da o inimă nouă
şi un duh nou voi pune în voi;
voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru
şi vă voi da o inimă de carne.
27 Duhul meu îl voi pune în voi
şi vă voi face să umblaţi după hotărârile mele,
să păziţi şi să împliniţi judecăţile mele.
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri;
voi veţi fi poporul meu
şi eu voi fi Dumnezeul vostru”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),12-13.14-15.18-19 (R.: Ez 36,25a)

R
.: Vă voi stropi cu apă curată
şi vă voi curăţa de toate întinările voastre.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

14 Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!
15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce. R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ps 94(95),8ab
(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,
ci ascultaţi glasul Domnului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Mergeţi şi, oricâţi veţi găsi,
chemaţi-i la nuntă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 22,1-14

1 În acel timp,
Isus a luat cuvântul
şi le-a vorbit arhiereilor
şi fariseilor în parabole, zicând:
2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege
care a făcut nuntă pentru fiul său.
3 Şi i-a trimis pe servitorii lui
să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă.
Însă ei nu au voit să vină.
4 A trimis din nou alţi servitori,
zicându-le: «Spuneţi celor invitaţi:
Iată, am pregătit ospăţul;
taurii mei şi animalele îngrăşate sunt tăiate şi toate sunt gata.
Veniţi la nuntă!»
5 Dar ei nu au luat în seamă şi s-au dus:
care la ogorul său, care la negustoria lui;
6 iar ceilalţi i-au prins pe servitorii lui,
i-au batjocorit şi i-au ucis.
7 Atunci regele a fost cuprins de mânie
şi, trimiţând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia,
iar cetatea lor a incendiat-o.
8 Apoi a spus servitorilor săi:
«Nunta este pregătită, dar cei chemaţi nu au fost vrednici.
9 Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor,
şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă».
10 Servitorii aceia au ieşit pe drumuri
şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni,
şi sala de nuntă s-a umplut.
11 Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei care stăteau,
a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă
12 şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici
neavând haina de nuntă?»
El a amuţit.
13 Atunci regele a zis slujitorilor:
«Legaţi-i picioarele şi mâinile
şi aruncaţi-l afară în întuneric!
Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor.
14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi»”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Ez 36,23-28; Ps 50; Mt 22,1-14

Fără a folosi expresia lui Ieremia, „noua alianţă”, profeţia lui Ezechiel pe care o citim astăzi este o continuare a splendidei profeţii a lui Ieremia despre noua alianţă. Ezechiel reia aici şi aprofundează temele cele mai importante şi adaugă la ele altele. El pune la început ceea ce Ieremia punea la sfârşit, adică promisiunea iertării, şi o exprimă prin termenii purificării. Dumnezeu promite poporului păcătos: „Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi curăţa; vă voi curăţa de toate întinările şi de toată idolatria voastră”: este o promisiune foarte atrăgătoare atâta timp cât poporul se simte pătat de păcat: să fie purificat, cu o apă curată ce vine de la Dumnezeu, pentru a realiza ceea ce este imposibil omului şi îndepărtarea a tot ceea ce îl face pe om nedemn de prezenţa lui Dumnezeu.

Apoi, profetul reia adjectivul „nou”, cu care Ieremia califica alianţa. Dumnezeu spune: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou”. Alianţa nouă B am văzut B era promisă ca o alianţă interioară; în Cartea lui Ieremia, Dumnezeu promitea să scrie legea sa în inimi. Aici, promisiunea este şi mai frumoasă: Dumnezeu va schimba complet inima, va da o inimă nouă şi chiar un duh nou, care însufleţeşte inima; va scoate inima de piatră şi va da o inimă de carne. Legea era scrisă pe pietre; dacă inima este din piatră, legea cea nouă nu ar servi la nimic, dar Dumnezeu promite să dea „o inimă de carne”, o inimă compătimitoare şi docilă, o inimă deschisă acţiunii Domnului. Şi „duhul nou” promis de Dumnezeu este tocmai duhul lui Dumnezeu: „Voi pune în voi duhul meu”. În această inimă nouă, duhul lui Dumnezeu poate să vină. Duhul B o ştim B pentru evrei, ca şi pentru greci, nu însemna mintea, ci un impuls. „Spiritus” înseamnă „suflu”: suflul lui Dumnezeu care dă un impuls, care imprimă un dinamism. Şi acest dinamism obţine ceea ce legea statică, scrisă pe piatră, nu putea obţine, adică docilitatea plină de iubire faţă de voinţa lui Dumnezeu. „Voi pune în voi duhul meu şi atunci veţi urma legile mele, veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică”. Relaţia cu Dumnezeu datorită Duhului Sfânt devine vie, profundă, dinamică; docilitatea devine o bucurie. Este realitatea pe care Dumnezeu o promite: „Voi veţi fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru”.

În evanghelia de astăzi, Isus arată că această promisiune este universală: toţi sunt invitaţi la banchetul de nuntă. Regele trimite servitorii săi la răspântiile drumurilor şi porunceşte să-i cheme la nuntă „pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!” Însă există o condiţie pentru a participa la banchet: haina de nuntă. Găsim aici paralelismul cu profeţia lui Ezechiel: trebuie să acceptăm purificarea. Dumnezeu promite: „Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi curăţa; eu vă voi curăţa”. Fără purificarea oferită cu generozitate de Dumnezeu, nu este posibil să fii admis în alianţa cea nouă, la banchetul de nuntă al fiului regelui. Trebuie întotdeauna să acceptăm convertirea, să primim darul Domnului. Un dar care nu numai că îndepărtează „întinările şi idolatria”, ci ne îmbracă cu Cristos, ca să fim uniţi cu el şi cu fraţii şi surorile noastre în bucuria alianţei.