en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXI-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi!
Mântuieşte-l, Dumnezeule, pe slujitorul tău,
care şi-a pus încrederea în tine.
Ai milă de mine, Doamne, către tine strig toată ziua.                                                   Cf. Ps 85,1-3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care uneşti într-o singură voinţă cugetele
celor ce cred în tine, dă-i poporului tăuharul să iubească
ceea ce porunceşti şi să dorească ceea ce făgăduieşti,
pentru ca, în nestatornicia lumii acesteia, inimile noastre
să fie ancorate acolo unde se află adevăratele bucurii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Prin jertfa pe care Cristos a adus-o o dată pentru totdeauna,
tu ai făcut din noi, Doamne, fiii tăi, dobândindu-ţi
un popor sfânt; binevoieşte a revărsa
asupra Bisericii tale darul unităţii şi al păcii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Tu saturi pământul, Doamne,
cu rodul lucrărilor tale, din pământ scoţi
pâinea şi vinul ce înveselesc inima omului.                                                  Cf. Ps 103,1315

sau:

Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
are viaţa veşnică,
şi eu îl voi învia în ziua de apoi, spune Domnul,                                               In 6,54

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, ca îndurarea ta să lucreze în noi
şi să ne vindece pe deplin; transformă-ne şi înflăcărează-ne
cu iubirea ta, ca să putem să-ţi fim plăcuţi în toate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Construirea împărăţiei este rod al muncii omeneşti (slujirea eficace a administratorului din parabolă), dar această muncă trebuie să fie înţeleasă ca un dar al lui Dumnezeu şi aceasta înseamnă că trebuie să fie gratuită (neprevăzutul în parabola hoţului). Efortul personal şi încrederea în Dumnezeu sunt inseparabile.

 

LECTURA I
În el aţi fost îmbogăţiţi în toate.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 1,1-9

1 Paul,
chemat să fie apostol al lui Cristos Isus
prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Sostene,
2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint,
celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus,
chemaţi să fie sfinţi
împreună cu toţi cei care invocă în orice loc
numele Domnului nostru Isus Cristos,
Domnul lor şi al nostru:
3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,
şi de la Domnul Isus Cristos!
4 Îi mulţumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi,
pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus,
5 pentru că în el aţi fost îmbogăţiţi în toate,
în tot cuvântul şi în toată cunoaşterea.
6 Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită în voi,
7 aşa încât să nu duceţi lipsă de niciun har
în timp ce aşteptaţi revelarea Domnului nostru Isus Cristos,
8 care vă va întări până la sfârşit,
ca să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos.
9 Credincios este Dumnezeu
de care aţi fost chemaţi la comuniunea cu Fiul său,
Isus Cristos Domnul nostru.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 1b)

R
.: Binecuvântez numele tău, Doamne,
în veac şi pentru totdeauna.

2 Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna.
3 Domnul este mare şi preaînălţat,
măreţia lui este fără margini. R.

4 O generaţie va povesti altei generaţii lucrările tale
şi vor face cunoscute vitejiile tale.
5 Vor lăuda strălucirea măririi tale
şi vor medita la cuvintele tale minunate. R.

6 Vor povesti puterea faptelor tale înfricoşătoare
şi vor vorbi despre măreţia ta;
7 vor răspândi amintirea bunătăţii tale fără margini
şi vor striga de bucurie pentru dreptatea ta. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi şi voi gata,
pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi!
(Aleluia)

EVANGHELIA
Fiţi şi voi gata!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 24,42-51

42 În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi: „Vegheaţi, aşadar,
căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru!
43 Dar aceasta s-o ştiţi:
dacă ar şti stăpânul casei la care strajă vine hoţul,
ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa.
44 De aceea, fiţi şi voi gata,
pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi!
45 Oare cine este cu adevărat servitorul credincios şi înţelept
pe care stăpânul l-a stabilit peste cei din casa lui,
ca să le dea hrană la timpul potrivit?
46 Fericit este servitorul acela
pe care stăpânul său, venind, îl va găsi astfel!
47 Adevăr vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale.
48 Dar, dacă acel servitor spune în inima lui:
«Stăpânul meu întârzie»
49 şi începe să-i lovească pe cei care sunt servitori împreună cu el,
să mănânce şi să bea cu beţivii,
50 stăpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se aşteaptă
şi la ora pe care n-o ştie,
51 îl va pedepsi aspru şi îi va face parte cu cei ipocriţi.
Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor”.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

1Cor 1,1-9; Ps 144; Mt 24,42-51

La orice sfântă Liturghie, proclamăm de două ori că aşteptăm venirea Domnului. După consacrare aclamăm: „Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim, până când vei veni”, iar după Tatăl nostru: „Vom trăiY în aşteptarea speranţei fericite şi a venirii Mântuitorului nostru Isus Cristos”. Trebuie să fim conştienţi de ceea ce va comporta venirea Domnului şi evanghelia de astăzi ne-o spune.

Fiecare dintre noi este ca un servitor căruia stăpânul i-a încredinţat o misiune, o responsabilitate pentru care îi va cere cont, atunci când se va întoarce. Trebuie, deci, să fim vigilenţi cu noi înşine, pentru a nu risca, la întoarcerea stăpânului, să fim aflaţi nepregătiţi şi expuşi pedepsei sale.

Sfântul Paul, în prima lectură, ne învaţă care este mijlocul cel mai bun pentru a împlini responsabilitatea noastră cu încredere şi supunere: să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le-a făcut, întrucât nu ne lipseşte nimic pentru a trăi în fericita speranţă a venirii sale. El le scrie creştinilor din Corint: „Mulţumesc întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Cristos Isus; căci în el aţi primit toate bogăţiile cuvântului şi ale cunoaşterii lui DumnezeuY astfel încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, aşteptând arătarea Domnului nostru Isus Cristos”.

Această viziune a generozităţii lui Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Şi pentru noi trebuie să fie la fel. Certitudinea bunătăţii lui Dumnezeu, constatarea harurilor sale trebuie să fie motiv al elanului în slujirea sa, pentru a-i da slavă prin viaţa noastră. Ştim că Dumnezeu este fidel şi că, dacă aderăm la el, el însuşi ne face credincioşi, pentru a fi aflaţi „nevinovaţi la venirea Domnului nostru Isus Cristos”.