en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Rozalia, fc.; Moise, profet

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Tu eşti drept, Doamne,
şi nepărtinitoare este judecata ta;
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi,
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne,
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3

sau:

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi,
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit,
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Isus ne învaţă astăzi că orice om înţelept ştie să găsească mijloacele prin care să ajungă la scopul urmărit. Pentru ucenicii lui Cristos unul dintre mijloacele eficace este renunţarea la toate. Prima lectură ne invită să cercetăm gândurile pe care Dumnezeu le are cu noi. În lumina lor vom şti să ne organizăm viaţa în aşa fel încât să corespundem planului său. Sfântul Paul îl trimite pe sclavul Onesim, încreştinat, la stăpânul de la care fugise cu rugămintea să-l primească frăţeşte. Aceasta a fost revoluţia socială adusă de creştinism. Orientându-şi viaţa după destinul hotărât de Dumnezeu, omul îşi redobândeşte adevărata demnitate de om şi devine fiu al lui Dumnezeu.

LECTURA I
Cine se va gândi la ce vrea Domnul?
Citire din cartea Înţelepciunii 9,13-18b

13 Cine poate cunoaşte planul lui Dumnezeu
şi cine se va gândi la ce vrea Domnul?
14 Gândurile celor muritori sunt şovăielnice
şi cugetările noastre, nesigure.
15 Căci trupul coruptibil îngreunează sufletul
şi trupul pământesc apasă peste mintea cu multe griji.
16 Cu dificultate ne reprezentăm cele de pe pământ
şi descoperim cu trudă cele la îndemână,
dar cele din cer, cine le va da de urmă?
17 Cine ar fi cunoscut planul tău,
dacă nu i-ai fi dat înţelepciunea
şi nu l-ai fi trimis pe Duhul tău Cel Sfânt din înălţimi?
18b Astfel au fost îndreptate căile celor de pe pământ,
oamenii au învăţat cele plăcute ţie.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 89(90),3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: 1)

R
.: Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu
din generaţie în generaţie.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,
tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”
4 Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani
sunt ca ziua de ieri, care a trecut,
şi ca o strajă de noapte. R.

5 Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;
6 dimineaţa sunt ca iarba care creşte;
dimineaţa înfloreşte şi creşte,
seara este cosită şi se usucă. R.

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta,
ca să tresăltăm de bucurie
şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!
17 Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru
să fie asupra noastră!
Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
Da, fă sigură lucrarea mâinilor noastre! R.

LECTURA A II-A
Să-l primeşti pe Onesim înapoi,
dar nu ca pe un sclav, ci ca pe un frate iubit!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filemon 9b-10.12-17

9b Fiul meu preaiubit,
eu, Paul,
acum bătrân şi prizonier al lui Cristos Isus:
10 te rog pentru copilul meu, pentru Onesim,
căruia i-am dat naştere în lanţuri.
12 Ţi l-am trimis înapoi
pe el, care este inima mea.
13 Aş fi voit să-l ţin pentru mine,
ca, în locul tău, să-mi slujească mie,
celui care sunt în lanţuri pentru evanghelie,
14 dar n-am vrut să fac nimic fără consimţământul tău,
pentru ca binele tău să nu fie silit, ci de bunăvoie.
15 Poate tocmai de aceea a fost despărţit de tine pentru un timp,
ca să-l primeşti înapoi pentru veşnicie,
16 dar nu ca pe un sclav,
ci mult mai mult decât un sclav,
ca pe un frate iubit, mai ales pentru mine,
dar cu atât mai mult pentru tine,
atât ca om, cât şi ca frate în Domnul.
17 Deci, dacă mă consideri părtaş în credinţă cu tine,
primeşte-l ca pe mine însumi!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 118(119),135
(Aleluia) Luminează-ţi faţa pentru slujitorul tău
şi învaţă-mă hotărârile tale! (Aleluia)

EVANGHELIA
Niciunul dintre voi care nu renunţă la tot ceea ce are
nu poate fi discipolul meu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 14,25-33

25 În acel timp,
multă lume mergea după Isus,
iar el, întorcându-se, le-a spus:
26 „Dacă cineva vine la mine
şi nu-şi urăşte tatăl, mama, femeia, copiii, fraţii şi surorile,
ba chiar propria sa viaţă, nu poate fi discipolul meu.
27 Cine nu-şi poartă crucea şi nu vine după mine
nu poate fi discipolul meu.
28 Într-adevăr, cine dintre voi, voind să construiască un turn,
nu stă mai întâi să calculeze cheltuiala,
dacă are cu ce să-l termine?
29 Pentru ca nu cumva, punând temelia
şi neputând să-l termine,
toţi cei care-l văd să înceapă a-l lua în râs,
30 spunând: «Acest om a început să construiască,
dar nu poate să termine».
31 Sau care rege, pornind la război împotriva altui rege,
nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă poate cu zece mii
să-l înfrunte pe cel care vine împotriva lui cu douăzeci de mii?
32 Iar de nu, pe când celălalt este încă departe,
trimite solie ca să ceară pacea.
33 Tot astfel, niciunul dintre voi care nu renunţă la tot ceea ce are
nu poate fi discipolul meu”.
Cuvântul Domnului