en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

NAŞTEREA SF. FC. MARIA; Sf. Toma din Villanova, ep.

 Liturghierul Roman

 

8 septembrie
NAŞTEREA SFINTEI FECIOARE MARIA


Ant. la intrare 
Să celebrăm cu bucurie naşterea sfintei Fecioare Maria,
căci din ea a răsărit soarele dreptăţii,
Cristos, Dumnezeul nostru.

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
să reverşi asupra slujitorilor tăi,
comorile harului ceresc;
naşterea Fiului tău din Fecioara Maria
a însemnat începutul mântuirii noastre:
sărbătorirea naşterii ei să ne aducă belşug de pace.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Iubirea de oameni a Fiului tău unul-născut
să ne vină în ajutor, Doamne:
el, care, născându-se din Fecioară,
nu a nimicit, ci a consfinţit fecioria Mamei sale,
să ne elibereze de orice prihană,
şi astfel, să-ţi facă plăcută jertfa noastră.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie
 
Iată, Fecioara va naşte un Fiu;
el va mântui poporul său de păcate.                             Is 7,14; Mt 1,21

 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Să tresalte de bucurie Biserica ta, Doamne,
întărită prin sfintele taine,
în sărbătoarea naşterii sfintei Fecioare Maria,
care este pentru întreaga lume speranţa şi aurora mântuirii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Lectionar

 Orice naştere este un izvor de bucurie şi motiv de recunoştinţă faţă de Dumnezeu care cheamă la viaţă. Naşterea Mariei trezeşte în Biserică o bucurie şi o recunoştinţă deosebită. Umplută de Duhul Sfânt încă de la zămislirea ei, Maria este chemată să fie mama Mântuitorului. Naşterea Mariei este bucurie, pentru că prevesteşte împlinirea timpului hotărât de Dumnezeu pentru a ni-l trimite pe Mesia. Maria este aurora Soarelui dreptăţii şi a împărăţiei lui Dumnezeu. Naşterea Mariei este minunată şi sublimă prin aceea că reprezintă un moment hotărâtor în realizarea planului de mântuire urmat de iubirea veşnică a lui Dumnezeu. “Sfânta Marie Mică” este numită în vechile documente liturgice “Crăciunul de toamnă, preludiul noului soare al dreptăţii”.

 

LECTURA I*
Va veni ziua în care aceea care trebuie să nască
va naşte.
Citire din cartea profetului Miheia 5,1-4a

1 Aşa spune Domnul:
„Tu, Beteleem Efrata, eşti mic
ca să fii printre locurile de seamă ale lui Iuda;
din tine va ieşi, pentru mine, cel care va fi stăpânitor în Israel:
originile lui sunt de demult, din zilele veşniciei.
2 De aceea, îi va lăsa
până la timpul când cea care trebuie să nască va naşte
şi restul fraţilor săi se vor întoarce la fiii lui Israel.
3 Va sta şi va paşte cu puterea Domnului
şi cu mărirea numelui Domnului Dumnezeului său.
Vor locui, căci el îi va face să se mărească
până la marginile pământului.
4a El va fi pacea”.
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA I
Pe cei pe care de mai înainte i-a hotărât,
i-a şi chemat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,28-30

28 Fraţilor,
ştim că toate conlucrează
spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu,
adică al celor care sunt chemaţi după planul lui.
29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte,
de mai înainte i-a şi rânduit
să fie asemenea chipului Fiului său,
aşa încât el să fie primul născut între mulţi fraţi;
30 pe cei pe care de mai înainte i-a rânduit,
i-a şi chemat;
pe cei pe care i-a chemat,
i-a şi justificat;
pe cei pe care i-a justificat,
pe aceştia i-a şi glorificat.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 12(13),6ab.6bc (R.: Is 61,10)

R
.: Mă voi bucura
în Dumnezeul meu.

6ab Eu am încredere în milostivirea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta. R.

6bc Voi cânta Domnului,
pentru că m-a copleşit cu daruri. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Fericită eşti, Sfântă Fecioară Marie,
şi vrednică de toată lauda,
căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii,
Cristos, Dumnezeul nostru! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Ceea ce s-a zămislit în ea
este de la Duhul Sfânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 1,1-16.18-23

1 Cartea genealogiei lui Isus Cristos,
fiul lui David, fiul lui Abraham:
2 Abraham i-a dat naştere lui Isaac;
Isaac i-a dat naştere lui Iacob;
Iacob le-a dat naştere lui Iuda şi fraţilor lui;
3 Iuda le-a dat naştere lui Fares şi lui Zara din Tamar;
Fares i-a dat naştere lui Esrom;
Esrom i-a dat naştere lui Aram;
4 Aram i-a dat naştere lui Aminadab;
Aminadab i-a dat naştere lui Naason;
Naason i-a dat naştere lui Salmon;
5 Salmon i-a dat naştere lui Booz din Rahab;
Booz i-a dat naştere lui Obed din Rut;
Obed i-a dat naştere lui Iese;
6 Iese i-a dat naştere lui David, regele.
David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie;
7 Solomon i-a dat naştere lui Roboam;
Roboam i-a dat naştere lui Abía;
Abía i-a dat naştere lui Asaf;
8 Asaf i-a dat naştere lui Iosafat;
Iosafat i-a dat naştere lui Ioram;
Ioram i-a dat naştere lui Ozia;
9 Ozia i-a dat naştere lui Ioatam;
Ioatam i-a dat naştere lui Ahaz;
Ahaz i-a dat naştere lui Ezechia;
10 Ezechia i-a dat naştere lui Manase;
Manase i-a dat naştere lui Amos;
Amos i-a dat naştere lui Iosia;
11 Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi fraţilor lui,
în timpul deportării în Babilon.
12 După deportarea în Babilon,
Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel;
Salatiel i-a dat naştere lui Zorobabel;
13 Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud;
Abiud i-a dat naştere lui Eliachim;
Eliachim i-a dat naştere lui Azor;
14 Azor i-a dat naştere lui Sadoc;
Sadoc i-a dat naştere lui Ahim;
Ahim i-a dat naştere lui Eliud;
15 Eliud i-a dat naştere lui Eleazar;
Eleazar i-a dat naştere lui Matan;
Matan i-a dat naştere lui Iacob;
16 Iacob i-a dat naştere lui Iosif, soţul Mariei,
din care s-a născut Isus, cel care se numeşte Cristos.
18 Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel:
mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca ei să fi fost împreună,
ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună,
a vrut să o lase în ascuns.
20 Cugetând el acestea,
iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis,
spunându-i: „Iosif, fiul lui David,
nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta,
căci ceea ce s-a zămislit în ea
este de la Duhul Sfânt!
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus,
căci el va mântui poporul său de păcatele sale”.
22 Toate acestea s-au petrecut
ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul
prin profetul care zice:
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu
şi îi vor pune numele Emanuel”,
care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Fericită eşti, Sfântă Fecioară Marie, şi vrednică de toată lauda,
căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii,
Cristos, Dumnezeul nostru! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ceea ce s-a zămislit în ea
este de la Duhul Sfânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 1,18-23

18 Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel:
mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca ei să fi fost împreună,
ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună,
a vrut să o lase în ascuns.
20 Cugetând el acestea,
iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis,
spunându-i: „Iosif, fiul lui David,
nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta,
căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus,
căci el va mântui poporul său de păcatele sale”.
22 Toate acestea s-au petrecut
ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul
prin profetul care zice:
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu
şi îi vor pune numele Emanuel”,
care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi!”
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Mih 5,1-4; Ps 86; Mt 1,1-16.18-23

Liturgia ne determină să-i cerem lui Dumnezeu ca sărbătoarea Naşterii Sfintei Fecioare să sporească pacea din inimile noastre. Şi ea este, efectiv, o sărbătoare care sporeşte pacea, deoarece ne vorbeşte despre iubirea lui Dumnezeu faţă de noi.

Naşterea Mariei este semnul că Dumnezeu ne-a pregătit mântuirea: pentru aceasta a pregătit trupul şi sufletul mamei lui Isus, care este şi mama noastră.

Sfântul Paul, în Scrisoarea către Romani, scrie: „Pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte, i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său” (8,29). Acest lucru este adevărat în mod special pentru Fecioara sfântă, predestinată să fie conformă cu imaginea Fiului lui Dumnezeu şi Fiul ei. Dar Dumnezeu a predispus ca toate lucrurile să fie conforme cu această intenţie: „Ştim că Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el”, găsim scris ceva mai înainte în aceeaşi scrisoare.

Dumnezeu a pregătit toate generaţiile umane în vederea naşterii Mariei, în vederea naşterii lui Isus şi, în acelaşi timp, a acţionat cu mijloace supranaturale.

Şi în evanghelia de astăzi se poate spune că apare fie partea naturală, fie cea supranaturală, ambele necesare pentru naşterea Mariei.

Această lungă serie de generaţii, aşa de monotonă în lectură, este, în realitate, o sinteză a unei istorii vii, din care nu lipsesc păcătoşii, care a fost orânduită de Dumnezeu în vederea naşterii Mariei şi a lui Isus.

La sfârşit, însă, planul lui Dumnezeu s-a realizat prin mijloace extraordinare, neaşteptate: Iosif nu înţelege ce se petrece, deoarece totul este lucrarea Duhului Sfânt. Nu sunt suficiente, deci, generaţiile umane care se succed în timp pentru împlinirea planului lui Dumnezeu: este necesară intervenţia Duhului Sfânt.

Totul ne vorbeşte despre iubirea lui Dumnezeu: iubirea lui Dumnezeu creator, iubirea lui Dumnezeu mântuitor.

Astăzi trebuie, mai mult ca oricând, să-i aducem lui Dumnezeu recunoştinţa noastră, bucuria noastră, pentru că el a iubit-o pe Maria şi ne-a iubit şi pe noi.