en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, călug.

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A XXVI-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Toate câte ni le-ai făcut, Doamne,
întru judecată adevărată le-ai făcut,
căci am păcătuit împotriva ta
şi de poruncile tale nu am ascultat;
însă, tu dă-i slavă numelui tău
şi fă cu noi după mulţimea îndurărilor tale!                     Dan 3,31.29.30.43.42 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care îţi dezvălui atotputernicia
mai ales prin milă şi iertare, te rugăm,
revarsă necontenit harul tău asupra noastră,
pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduinţelor tale,
să ne facă părtaşi de bunurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule îndurător,
ca această jertfă a noastră să-ţi fie bineplăcută
şi, prin ea, să ni se deschidă
izvorul a toată binecuvântarea.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Adu-ţi aminte, Doamne,
de cuvântul dat slujitorului tău,
prin care m-ai făcut să sper.
Aceasta e mângâierea mea în necazuri.                                  Cf. Ps118,49-50

sau:
Prin aceasta am cunoscut iubirea lui Dumnezeu:
el şi-a dat viaţa pentru noi;
de aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.                        1In 3,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca taina cerească să ne fie
spre reînnoirea trupurilor şi a sufletelor, pentru ca noi,
care vestim moartea lui Cristos luând parte la pătimirile lui,
să ajungem împreună-moştenitori cu el în glorie.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 În Evanghelie, Isus ne arată cum viaţa prezentă o pregăteşte pe cea viitoare. Viaţa luxoasă ne îndepărtează pentru totdeauna de Dumnezeu; încercările unei vieţi smerite ne fac asemenea lui Cristos suferind. De aceea, prin glasul profetului Amos, Dumnezeu le arată celor bogaţi cât de înşelătoare este siguranţa în care cred că se află; în ziua judecăţii nu se vor auzi decât plângerile celor oropsiţi. Sfântul Paul sfătuieşte pe ucenicul său Timotei să ducă o viaţă corectă, fiind în acelaşi timp drept şi bun faţă de oameni, viteaz apărător al dreptei credinţei, aşteptând venirea din nou a Domnului Isus. Numai o astfel de atitudine în viaţă ne fereşte de silnicie şi ne asigură cerul.

LECTURA I
Vor fi deportaţi în fruntea deportaţilor
şi va înceta ospăţul celor care stau întinşi.
Citire din cartea profetului Amos 6,1a.4-7

1a Aşa vorbeşte Domnul
cel Atotputernic:
„Vai de cei care sunt fără grijă în Sion!
4 Ei se culcă pe paturi de fildeş
şi se întind pe divanele lor;
mănâncă miei din turmă şi viţei din mijlocul grajdului.
5 Ei se iau după sunetul alăutei,
ca David gândesc pentru ei instrumente muzicale.
6 Beau din vase vin
şi se ung cu cel dintâi untdelemn,
dar nu se întristează de zdrobirea lui Iosif.
7 De aceea,
vor fi deportaţi în fruntea deportaţilor
şi va înceta ospăţul celor care stau întinşi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: 1b)

R
.: Suflete al meu,
laudă-l pe Domnul!
sau:
Aleluia.

7 Domnul face judecată pentru cei asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
9a Domnul are grijă de cei străini. R.

9bc Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.
10 Domnul, Dumnezeul tău, Sionule,
stăpâneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A
Păzeşte porunca
până la arătarea Domnului!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Timotei 6,11-16

11 Preaiubitule,
tu, om al lui Dumnezeu,
urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa,
iubirea, statornicia, blândeţea!
12 Luptă lupta cea bună a credinţei,
cucereşte viaţa cea veşnică la care ai fost chemat
şi pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor martori!
13 Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu
care dă viaţă tuturor
şi înaintea lui Cristos Isus,
care a dat mărturia cea bună în faţa lui Ponţiu Pilat:
14 păzeşte porunca fără prihană şi fără vină
până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos,
15 pe care, la timpul potrivit,
o va face cunoscută fericitul şi unicul Stăpânitor,
Regele regilor şi Domnul domnilor,
16 singurul care are nemurirea,
care locuieşte într-o lumină de nepătruns,
pe care niciun om nu l-a văzut şi nici nu va putea să-l vadă,
căruia să-i fie cinste şi putere veşnică! Amin!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 8,9
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ai primit cele bune în timpul vieţii, după cum Lazăr, cele rele!
Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 16,19-31

19 În acel timp,
Isus le-a spus fariseilor:
„Era un om bogat
care se îmbrăca în purpură şi mătăsuri fine
şi petrecea în fiecare zi cu mare fast;
20 la poarta lui zăcea un sărac cu numele de Lazăr,
plin de bube:
21 el ar fi dorit să se sature
cu ceea ce cădea de pe masa bogatului.
Ba, mai mult, veneau şi câinii să-i lingă bubele.
22 A murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham.
A murit şi bogatul şi a fost îngropat.
23 Pe când se chinuia în iad,
şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Abraham
şi pe Lazăr în sânul lui
24 şi, strigând, a zis: «Părinte Abraham, îndură-te de mine
şi trimite-l pe Lazăr ca să-şi înmoaie vârful degetului în apă
şi să-mi răcorească limba,
căci mă chinui cumplit în flăcările acestea!»
25 Însă Abraham i-a spus:
«Fiule, adu-ţi aminte că ai primit
cele bune în timpul vieţii tale,
după cum Lazăr, cele rele!
Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi.
26 Şi, pe lângă toate acestea,
între noi şi voi este o mare prăpastie,
încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată,
şi nici de acolo să treacă la noi».
27 El a zis:
«Atunci, te rog, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu,
28 căci am cinci fraţi, ca să-i prevină,
nu cumva să ajungă şi ei în acest loc de chin!»
29 Dar Abraham i-a spus:
«Îi au pe Moise şi pe Profeţi: să asculte de ei!»
30 El însă a zis: «Nu, părinte Abraham,
dar dacă unul dintre morţi ar veni la ei, s-ar converti».
31 I-a răspuns:
«Dacă nu ascultă de Moise şi Profeţi,
chiar dacă ar învia cineva din morţi, nu se vor convinge»”.
Cuvântul Domnului