en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.

 Liturghierul Roman

10 decembrie
Fer. ANTON DURCOVICI ep. m.


Ant. la intrare 
Acesta este cu adevărat martir,
căci şi-a vărsat sângele pentru numele lui Cristos,
de ameninţările judecătorilor nu s-a temut
şi a ajuns în împărăţia cerească.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care în fericitul episcop martir Anton
i-ai dăruit Bisericii tale un păstor strălucit,
mărturisitor al credinţei catolice prin cuvânt şi faptă,
dă-ne, prin mijlocirea lui, ca, mărturisind aceeaşi credinţă,
să rămânem înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire.
Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău,
care, fiind Dumnezeu,
împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte,
în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor.
Amin.

ASUPRA DARURILOR

D umnezeule preaîndurător,
revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri
şi întăreşte-ne în credinţa
pe care fericitul Anton a apărat-o cu preţul sângelui.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Eu sunt viţa cea adevărată,
iar voi sunteţi mlădiţele.
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce rod mult, spune Domnul.                     Cf. In 15,5

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
 Întăriți cu sfintele Taine,
te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita
minunata statornicie a Fericitului Anton,
ca astfel să ne învrednicim a dobândi
răsplata veșnică a celor îndelung‐răbdători.
Prin Cristos Domnul nostru.


Lectionar

S-a născut la 17 mai 1888 în Bad Deutsch Altemburg, Austria. După moartea tatălui său Francisc, în 1894, mama sa Maria, cu cei doi fii, Anton şi Francisc, se transferă în România, mai întâi la Iaşi, apoi la Ploieşti şi Bucureşti. Formarea lui Anton a început în Seminarul din Bucureşti şi a continuat la Roma, unde a fost hirotonit preot. La Bucureşti desfăşoară cu dăruire slujirea sa în diferite oficii, mai ales ca profesor şi rector al seminarului. La 30 octombrie 1947, papa Pius al XII-lea l-a numit episcop al Diecezei de Iaşi, iar la 5 aprilie anul următor a fost consacrat. A păstorit turma cu zel apostolic în vremuri ostile faţă de Biserică. La 26 iunie 1949 a fost arestat de poliţia comunistă şi aruncat în închisoarea din Sighetu Marmaţiei unde îndură foame, sete şi singurătate. Moare martir la 10 decembrie 1951, dându-şi viaţa ca mărturie de credinţă şi fidelitate faţă de Scaunul Apostolic.

LECTURA I
I-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.
Citire din cartea Înțelepciunii 3,1-9

1 Sufletele celor drepţi
sunt în mâna lui Dumnezeu
şi niciun chin nu se va atinge de ele.
2 În ochii celor nepricepuţi, păreau că mor
şi ieşirea lor era considerată o nenorocire,
3 plecarea de la noi, distrugere, dar ei sunt în pace.
4 Şi dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiţi,
speranţa lor este plină de nemurire.
5 Fiind disciplinaţi cu puţine suferinţe,
li s-au făcut multe binefaceri;
căci Dumnezeu i-a încercat şi i-a găsit vrednici de el.
6 Ca pe aur în foc i-a probat
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.
7 În timpul vizitării lor, vor străluci
şi vor alerga ca scânteile printre paie.
8 Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare
şi Domnul lor va domni peste ei în veci.
9 Cei care s-au încrezut în el vor înţelege adevărul
şi cei care cred în iubire vor rămâne cu el,
căci harul şi îndurarea sunt pentru aleşii lui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: cf. 6a)

R
.: În mâinile tale, Doamne,
îmi încredinţez sufletul.

3cd Fii pentru mine o stâncă de scăpare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, condu-mă şi călăuzeşte-mă! R.

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul,
tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat!
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta,
căci ai privit la umilinţa mea. R.

16bc Scapă-mă din mâinile duşmanilor mei
şi de cei care mă urăsc!
17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău,
mântuieşte-mă în îndurarea ta! R.

 

 sau:

 

Nici moartea, nici viaţa
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,31b-39

31B Fraţilor,
dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine este împotriva noastră?
32 El, care nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi,
cum nu ne va dărui toate împreună cu el?
33 Cine va aduce acuză împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este cel care justifică!
34 Cine îi va condamna?
Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a şi înviat,
care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi.
35 Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?
Oare necazul, sau strâmtorarea,
sau persecuţia, sau foametea,
sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia?
36 După cum este scris:
„Pentru tine suntem daţi la moarte toată ziua,
suntem socotiţi ca nişte oi de înjunghiere”.
37 Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători
prin cel care ne-a iubit.
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa,
nici îngerii, nici stăpânirile,
nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile,
39 nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu
care este în Cristos Isus, Domnul nostru.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,
pe tine, Doamne, te mărturisim;
pe tine te laudă ceata strălucită a martirilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă m-au persecutat pe mine,
vă vor persecuta şi pe voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,18-21

18 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Dacă lumea vă urăşte,
să ştiţi că pe mine m-a urât înainte de voi!
19 Dacă aţi fi din lume,
lumea ar iubi ceea ce îi este propriu,
dar pentru că nu sunteţi din lume,
ci eu v-am ales din lume,
pentru aceasta vă urăşte lumea.
20 Amintiţi-vă cuvântul pe care vi l-am spus:
«Nu este sclavul mai mare decât stăpânul său!»
Dacă m-au persecutat pe mine,
vă vor persecuta şi pe voi;
dacă au păzit cuvântul meu,
îl vor păzi şi pe al vostru.
21 Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu,
pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis”.
Cuvântul Domnului