en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Damasus I, pp.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A III-A DIN ADVENT

Ant. la intrare 
Bucuraţi-vă mereu în Domnul!
Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!
Domnul este aproape!         Fil 4,4-5 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Priveşte, Dumnezeul nostru, la poporul tău,
care aşteaptă cu credinţă sărbătoarea Naşterii lui Cristos.
Dă-ne, te rugăm, harul,
ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre,
să o celebrăm solemn, cu reînnoită înflăcărare.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Păruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul,
ca jertfa evlaviei noastre
să nu înceteze niciodată înaintea ta,
iar celebrarea tainei orânduite de tine
să lucreze în noi mântuirea.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Spuneţi-le celor cu inima înfricoşată:
„Fiţi tari, nu vă temeţi!
Iată, Dumnezeul nostru va veni şi ne va mântui”.         Cf Is 35,4
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
N
oi implorăm, Doamne, bunătatea ta,
ca puterea acestei taine
să ne izbăvească de pornirile rele
şi să ne pregătească pentru sărbătorile ce se apropie.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Lectionar

Prima lectură exprimă bucuria întoarcerii în patrie, bucuria vindecării, bucuria pentru eliberarea recucerită. Cristos vine să conducă omenirea rătăcită, descurajată şi obosită la reîntoarcerea la Dumnezeu. El este capul celor răscumpăraţi, în drumul ascultării şi al fidelităţii. Eliberarea cere timp şi oboseală, iar bucuria este bucuria unei etape care ne trimite în speranţă, la ţinta finală. Apostolul Iacob cere iertare şi perseverenţă, nu rebeliune. Răbdarea este rodul iubirii, voinţa de a-l descoperi pe celălalt şi de a-l ajuta să se poată elibera. Este răbdarea celui care ştie că împărăţia lui Dumnezeu se zideşte încet. Când, precum pentru Ioan Botezătorul, vine un moment de descurajare, de obscuritate şi de îndoială, este suficientă trimiterea la cuvântul lui Dumnezeu şi la semnele care însoţesc prezenţa lui eficace.
LECTURA I
Dumnezeu vine şi vă va mântui.
Citire din cartea profetului Isaia 35,1-6a.10

1 Să tresalte de bucurie pustiul şi pământul uscat;
să se veselească stepa
şi să înflorească precum trandafirul!
2 Va înflori şi se va veseli cu bucurie şi strigăt;
i se vor da gloria Libanului,
măreţia Carmelului şi a Şaronului.
Vor vedea gloria Domnului,
măreţia Dumnezeului nostru.
3 „Întăriţi mâinile slăbite
şi îndreptaţi genunchii care se clatină!
4 Spuneţi celor slabi de inimă:
Fiţi tari şi nu vă temeţi!
Iată Dumnezeul vostru!
Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu!
El vine şi vă va mântui”.
5 Atunci se vor deschide ochii orbilor
şi urechile surzilor se vor destupa.
6 Atunci şchiopul va sări ca un cerb.
10 Cei eliberaţi de Domnul se vor întoarce
şi vor veni în Sion cu strigăte de bucurie.
O veselie fără de sfârşit va coborî asupra lor,
bucuria şi veselia îi vor urma,
iar amărăciunea şi suspinul se vor îndepărta”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. Is 35,4)

R
.: Vino, Doamne,
şi ne mântuieşte.
sau:
Aleluia.

7 Domnul face judecată pentru cei asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
9a Domnul are grijă de cei străini. R.

9bc Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.
10 Domnul Dumnezeul tău, Sionule,
domneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A
Întăriţi-vă inimile,
pentru că venirea Domnului este aproape.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,7-10

7 Fraţilor,
fiţi îndelung răbdători
până la venirea Domnului!
Iată că agricultorul aşteaptă rodul preţios al pământului
având răbdare ca să primească ploaia timpurie şi cea târzie!
8 Fiţi şi voi îndelung răbdători,
întăriţi-vă inimile,
pentru că venirea Domnului este aproape!
9 Nu vă plângeţi, fraţilor, unii împotriva altora,
ca să nu fiţi judecaţi;
iată că judecătorul este la uşă!
10 Fraţilor, luaţi-i ca exemplu de suferinţă
şi de indelungă răbdare
pe profeţii ce au vorbit în numele Domnului!
Cuvântul Domnului

ALELUIA Is 61,1ab
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea,
căci Domnul m-a uns şi m-a trimis
să le aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti cel care trebuie să vină,
sau să aşteptăm un altul?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Matei 11,2-11

 
2 În acel timp,

auzind Ioan, în închisoare,
de faptele lui Cristos,
i-a trimis pe unii dintre discipolii săi
3 ca să-i spună:
„Tu eşti cel care trebuie să vină,
sau să aşteptăm un altul?”
4 Isus, răspunzând, le-a spus:
„Mergeţi şi faceţi-i cunoscut lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi:
5 orbii văd, şchiopii umblă,
leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie,
iar săracilor li se aduce vestea cea bună!
6 Şi fericit este cel care nu se scandalizează de mine”.
7 După ce au plecat aceştia,
Isus a început să le vorbească mulţimilor despre Ioan:
„Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu?
O trestie legănată de vânt?
8 Sau ce altceva aţi ieşit să vedeţi?
Un om îmbrăcat în haine moi?
Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor!
9 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet?
Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet.
10 Acesta este cel despre care s-a scris:
«Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale;
el va pregăti calea înaintea ta».
11 Adevăr vă spun,
nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie,
unul mai mare decât Ioan Botezătorul.
Însă cel mai mic din împărăţia cerurilor
este mai mare decât el”.
Cuvântul Domnului