en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Cristofor, călug.

 Liturghierul Roman

 

ÎN FERIILE ADVENTULUI, DE LA 17 LA 24 DECEMBRIE

17 decembrie

Ant. la intrare 
Să se bucure cerurile
şi să se veselească pământul,
căci Domnul nostru va veni
şi se va milostivi de săracii săi.         Cf. Is 49,13 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, Creatorul şi Răscumpărătorul firii omeneşti,
care ai voit ca Fiul tău să ia trup din Maica pururea Fecioară,
priveşte cu bunătate la rugăciunile noastre,
pentru ca Fiul tău unul-născut,
care s-a făcut om ca şi noi,
să binevoiască a ne face părtaşi de viaţa sa dumnezeiască.
El, care, fiind Dumnezeu. 
    
ASUPRA DARURILOR
Sfinţeşte, Doamne, darurile Bisericii tale
şi prin aceste taine vrednice de închinare,
te rugăm, învredniceşte-ne
să ne hrănim cu pâinea cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Iată, vine Cel Dorit de toate neamurile
şi se va umple de slavă casa Domnului.         Cf. Ag 2,8
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulaţi cu darul divin,
te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ţii mereu trează în noi dorinţa,
ca, înflăcăraţi de Duhul tău,
să fim candele aprinse înaintea lui Cristos care vine.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Începe timpul special de pregătire pentru solemnitatea Crăciunului. Vezi “Note liturgice” la final.
Opt zile înainte de Crăciun, liturgia ne propune lecturi biblice care ne pun în sintonie cu iminenta celebrare a evenimentului: realitatea întrupării. Ne amintim de un trecut pe care îl celebrăm în prezent în aşteptarea promisiunii împlinite în mod deplin în viitor
.

 

LECTURA I
Nu se va depărta sceptrul din Iuda,
nici toiagul de conducător de la el.
Citire din cartea Genezei 49,2.8-10

2 În zilele acelea,
Iacob i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis:
„Adunaţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacob,
ascultaţi-l pe Israel, tatăl vostru!
8 Iuda, pe tine te vor lăuda fraţii tăi.
Mâna ta va fi pe grumazul duşmanilor tăi.
Se vor închina în faţa ta fiii tatălui tău.
9 Pui de leu, Iuda!
De la pradă, fiul meu, ai urcat.
S-a lăsat pe labe, s-a întins ca un leu, ca o leoaică.
Cine-l va face să se ridice?
10 Nu se va depărta sceptrul din Iuda,
nici toiagul de conducător de la el
până când va veni cel căruia îi este destinat”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 71(72),1-2.3-4ab.7-8.17 (R.: cf. 7)

R
.: În zilele lui, va înflori dreptatea
şi multă pace.

1 Dumnezeule, dăruieşte regelui judecăţile tale
şi înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta!
2 Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu judecată. R.

3 Munţii să aducă pacea pentru popor
şi dealurile, dreptatea!
4ab El va face dreptate celor săraci din popor
şi-i va mântui pe fiii sărmanilor. R.

7 În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace,
până când va fi luna.
8 El va domni de la o mare la alta
şi de la Râu până la marginile pământului. R.

17 Numele lui să fie binecuvântat în veci,
cât va fi soarele să dăinuiască numele lui.
În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului
şi toate neamurile îl vor preamări. R.

ALELUIA
(Aleluia) O, Înţelepciune, care, ieşind din gura Celui Preaînalt,
străbaţi lumea de la un capăt la altul,
orânduindu-le pe toate cu putere şi blândeţe,
vino şi ne învaţă calea înţelepciunii! (Aleluia)

În locul versetului propus pentru fiecare zi înainte de Evanghelie, se poate folosi la alegere oricare altul dintre cele indicate la pag. 207-208.

EVANGHELIA
Genealogia lui Isus Cristos,
fiul lui David.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 1,1-17

1 Cartea genealogiei lui Isus Cristos,
fiul lui David, fiul lui Abraham:
2 Abraham i-a dat naştere lui Isaac;
Isaac i-a dat naştere lui Iacob;
Iacob le-a dat naştere lui Iuda şi fraţilor lui;
3 Iuda le-a dat naştere lui Fares şi lui Zara din Tamar;
Fares i-a dat naştere lui Esrom;
Esrom i-a dat naştere lui Aram;
4 Aram i-a dat naştere lui Aminadab;
Aminadab i-a dat naştere lui Naason;
Naason i-a dat naştere lui Salmon;
5 Salmon i-a dat naştere lui Booz din Rahab;
Booz i-a dat naştere lui Obed din Rut;
Obed i-a dat naştere lui Iese;
6 Iese i-a dat naştere lui David, regele.
David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie;
7 Solomon i-a dat naştere lui Roboam;
Roboam i-a dat naştere lui Abía;
Abía i-a dat naştere lui Asaf;
8 Asaf i-a dat naştere lui Iosafat;
Iosafat i-a dat naştere lui Ioram;
Ioram i-a dat naştere lui Ozia;
9 Ozia i-a dat naştere lui Ioatam;
Ioatam i-a dat naştere lui Ahaz;
Ahaz i-a dat naştere lui Ezechia;
10 Ezechia i-a dat naştere lui Manase;
Manase i-a dat naştere lui Amos;
Amos i-a dat naştere lui Iosia;
11 Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi fraţilor lui,
în timpul deportării în Babilon.
12 După deportarea în Babilon,
Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel;
Salatiel i-a dat naştere lui Zorobabel;
13 Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud;
Abiud i-a dat naştere lui Eliachim;
Eliachim i-a dat naştere lui Azor;
14 Azor i-a dat naştere lui Sadoc;
Sadoc i-a dat naştere lui Ahim;
Ahim i-a dat naştere lui Eliud;
15 Eliud i-a dat naştere lui Eleazar;
Eleazar i-a dat naştere lui Matan;
Matan i-a dat naştere lui Iacob;
16 Iacob i-a dat naştere lui Iosif, soţul Mariei,
din care s-a născut Isus, cel care se numeşte Cristos.
17 Aşadar, acestea sunt toate generaţiile:
de la Abraham până la David, paisprezece generaţii;
de la David până la deportarea în Babilon,
paisprezece generaţii,
iar de la deportarea în Babilon până la Cristos,
paisprezece generaţii.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Gen 49,2.8-10; Ps 71; Mt 1,1-17

Lunga succesiune de nume din evanghelie ne demonstrează că planul lui Dumnezeu nu este improvizat: Dumnezeu de la început pregăteşte venirea lui Cristos şi o face posibilă la plinirea timpurilor. O „plinire” care, din punct de vedere uman, este cel puţin surprinzătoare: timpul respectiv nu promitea nimic, locul naşterii este un sat foarte mic, Iosif este din neamul lui David, dar e un necunoscut, având şi o muncă foarte modestăY Dumnezeu este stăpânul imposibilului şi îşi actualizează planurile sale când nimeni nu se mai aşteaptă: să-l lăsăm să o facă şi în viaţa noastră, nu numai cu resemnare, ci şi cu încredere deplină.

Prima lectură este profeţia lui Iacob care vorbeşte despre sceptrul lui Iuda, care promite un învingător: „Un leu tânăr este Iuda”, un stăpânitor: „În faţa ta se vor prosterna fiii tatălui tău”. Cristos e fiul lui Iuda, dar cum se adaptează această imagine la Cristos?

Apocalipsul ne-o arată într-un mod neaşteptat. „Vezi B zice unul dintre bătrâni B a învins leul din tribul lui Iuda” (Ap 5,5), însă învingătorul este un miel jertfit, nu un leu care devorează prada. Şi totuşi, învingătorul este, într-adevăr, leul lui Iuda. Dar victoria sa nu e obţinută într-un mod uman, ci într-un mod diferit, mai perfect. El învinge cu sacrificiul de sine şi victoria sa continuă să se actualizeze: Cristos de pe cruce îi atrage pe toţi oamenii, şi astfel, este învingătorul promis, care vine din tribul lui Iuda.

Chiar şi psalmul este pe aceeaşi linie: vorbeşte despre un rege, dar nu cu formule de război, ci de bunătate şi de îndurare. Fiul regelui va domni peste un popor umil şi sărac, îi va asculta pe cei sărmani, va face dreptate salvându-i pe fiii săracilor.

E o bucurie pentru noi să recunoaştem semnele cele mai contrastante ale împărăţiei lui Dumnezeu, întotdeauna aspecte noi ale misterului, într-o manieră fidelă şi, în acelaşi timp, nouă.