en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Ioan de Kety, pr. *

 Liturghierul Roman

 

23 decembrie

Ant. la intrare 
Ni se va naşte un prunc şi va fi numit Dumnezeu puternic;
în el vor fi binecuvântate toate seminţiile pământului.         Cf. Is 9,6; Ps 71,17  
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
văzând cum se apropie naşterea după trup a Fiului tău,
te rugăm, ca noi, nevrednicii tăi slujitori,
să primimîndurare de la Cuvântul tău, Isus Cristos,Domnul nostru,
care a binevoit să se întrupeze din Fecioara Maria
şi să locuiască între noi.
El, care, fiind Dumnezeu.
    
ASUPRA DARURILOR
Această jertfă, pe care ne-ai rânduit să ţi-o aducem
ca adorare desăvârşită,
să înfăptuiască,Doamne, împăcarea noastră deplină cu tine,
ca să putem sărbători cu suflete curate
naşterea Răscumpărătorului nostru.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
„Iată, eu stau la uşă şi bat:
dacă cineva aude glasul meu şi îmi deschide,
voi intra la el şi voi cina cu el şi el cumine”, spuneDomnul.         Ap 3,20
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulaţi cu darul ceresc,
implorăm, Doamne, pacea ta,
ca să ne învrednicim a ieşi cu candelele aprinse
în întâmpinarea Fiului tău preaiubit, care vine.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 

Lectionar

 Dumnezeu împlineşte promisiunile de mântuire atât de mult aşteptate. Într-un fel acest lucru este arătat de semnificaţiile numelor celor trei persoane mai apropiate de Isus: Elisabeta sau “alianţa lui Dumnezeu”; Zaharia, care înseamnă “Dumnezeu şi-a amintit”, şi Ioan, “Dumnezeu şi-a făcut milă”.

 

LECTURA I
Îl voi trimite la voi pe Ilie profetul,
înainte de a veni ziua Domnului.
Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4.23-24

1 Aşa spune Domnul Dumnezeu:
„Iată, îl trimit pe mesagerul meu!
El va îndrepta calea înaintea mea.
Va intra dintr-odată în templul său
Domnul pe care voi îl căutaţi,
mesagerul alianţei pe care voi îl doriţi.
Iată vine, zice Domnul Sabaot!
2 Cine va putea suporta ziua venirii lui?
Cine va putea sta când se va arăta el?
Căci el va fi ca focul celui care topeşte
şi ca leşia celui care spală.
3 Va şedea precum cel care topeşte
şi îi curăţă pe fiii lui Levi
şi-i va rafina ca pe aur şi pe argint.
Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate.
4 Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda şi a Ierusalimului
ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte.
23 Iată, îl voi trimite la voi pe Ilie, profetul,
înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare!
24 El va face să se întoarcă inima părinţilor faţă de copii
şi inima copiilor faţă de părinţi
ca să nu vin şi să lovesc ţara cu distrugere”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),4-5ab.8-9.10 şi 14 (R.: Lc 21,28)

R
.: Întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul
pentru că se apropie eliberarea voastră!

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale,
şi învaţă-mă cărările tale!
5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

8 Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;
9 îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

10 Toate căile Domnului sunt îndurare şi adevăr
pentru cei ce păzesc alianţa şi mărturiile sale.
14 Domnul descoperă taina sa celor care se tem de el
şi le face cunoscută alianţa sa. R.

ALELUIA
(Aleluia) O, rege al neamurilor, dorit de toate popoarele,
piatră din capul unghiului care le uneşti pe toate,
vino şi mântuieşte-l pe omul pe care l-ai plămădit din ţărână! (Aleluia)

EVANGHELIA
Naşterea lui Ioan Botezătorul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,57-66

57 Când s-a împlinit timpul pentru Elisabeta ca să nască,
a născut un fiu.
58 Când vecinii şi rudele ei au auzit
că Domnul şi-a arătat marea îndurare faţă de ea,
se bucurau împreună cu ea.
59 În ziua a opta au venit pentru circumcizia copilului
şi voiau să-i pună numele Zaharia, ca al tatălui său.
60 Însă, luând cuvântul, mama lui a spus:
„Nu, ci se va numi Ioan”.
61 Dar ei i-au zis: „Nu este nimeni dintre rudele tale
care să poarte numele acesta”.
62 I-au făcut semne tatălui său cum ar vrea să fie numit.
63 Cerând o tăbliţă, a scris: „Ioan este numele lui”.
Şi toţi s-au mirat.
64 Îndată i s-a deschis gura şi i s-a dezlegat limba,
iar el vorbea binecuvântându-l pe Dumnezeu.
65 I-a cuprins frica pe toţi vecinii
şi în tot ţinutul muntos al Iudeii se povesteau toate aceste lucruri.
66 Toţi cei care le auzeau le puneau la inima lor, spunând:
„Ce va fi oare acest copil?”,
pentru că mâna Domnului era cu el.
Cuvântul Domnului

 

 Meditatia zilei

Mal 3,1-4.23-24; Ps 24; Lc 1,57-66

Prima lectură de astăzi poate părea puţin adaptată pregătirii Crăciunului, deoarece vorbeşte în termeni teribili despre o purificare înspăimântătoare: Dumnezeu e ca focul topitorului, ca leşia celui care spală şi el va şedea pentru a topi şi purifica.

Dar, dacă reflectăm puţin, înţelegem că e o lectură adaptată, pentru că, de fapt, avem nevoie de o purificare pentru a-l primi pe Domnul care se pregăteşte să vină.

Copilul Isus nu e o păpuşă cu care se poate juca, e Fiul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l primim cu sentimente de adoraţie. Dacă deja la naşterea lui Ioan toţi vecinii au fost cuprinşi de teamă, aceasta e încă mai adevărat pentru naşterea lui Isus: văzându-l pe îngerul Domnului, păstorii „au fost cuprinşi de mare frică”.

Trebuie, aşadar, să cerem de la Domnul harul de a ne purifica inimile pentru a-l putea primi cum se cuvine pe copilul Isus.

Dar noi ştim că purificarea la care cheamă Dumnezeu e făcută tocmai din iubire. Şi numele lui Ioan, ales cum o relatează evanghelia de astăzi, este pentru noi promisiunea acestei bunăvoinţe divine: Ioan în ebraică înseamnă „Dumnezeu dă har”.

Dumnezeu pregăteşte poporul său pentru venirea Mântuitorului prin iubire, dă har poporului său, chiar dacă îl corijează cu severitate.

Isus însuşi, copil fiind, ne arată în ce direcţie trebuie să meargă purificarea noastră. Pe primul loc trebuie să fie purificare de orice orgoliu, de orice mândrie. Dumnezeu, o ştim, se împotriveşte celor mândri şi celor umili le dă har.

Dacă vom fi umili, vom putea primi cu adevărat darul lui Dumnezeu.