en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Vincenţiu, diacon m.; Fer. Laura, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A III-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei sale,
tăria şi frumuseţea sunt în lăcaşul său sfânt.             Cf. Ps 95,1.6

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
călăuzeşte viaţa noastră după voinţa ta,
pentru ca, în numele Fiului tău preaiubit,
să ne învrednicim a fi tot mai bogaţi în fapte bune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă
şi sfinţeşte darurile noastre,
ca ele să devină pentru noi izvor de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Apropiaţi-vă de Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor ruşina.             Cf. Ps 33,6


sau:


Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric,
ci va avea lumina vieţii.          In 8,12


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atotputernic, fă, te rugăm,
ca noi, care am primit harul tău dătător de viaţă
să fim întotdeauna mândri de darul primit.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În Evanghelie, sfântul Matei ne relatează începutul activităţii publice a lui Isus în Galileea, amintind profeţia care anunţa apariţia unei mari lumini care avea să strălucească în Galileea. Prima lectură ne prezintă o bună parte din această profeţie, în care Isaia vorbeşte despre apropierea zilei Domnului, care va aduce eliberarea exilaţilor lui Israel. Sfântul Paul reacţionează contra diviziunilor care dezbină Biserica din Corint, invitând pe creştini să fie uniţi, pentru că ei au fost mântuiţi de păcat prin predicarea evangheliei şi prin crucea lui Cristos.

LECTURA I
Poporul care umbla în întuneric
a văzut o lumină mare.
Citire din cartea profetului Isaia 8,23b–9,3

8,23b După cum odinioară,
Domnul a adus ocară
peste ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali,
tot aşa, în cele din urmă,
va aduce glorie pe drumul mării,
dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
9,1 Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare,
peste cei care locuiau în ţinutul umbrei morţii
a strălucit o lumină.
2 Ai înmulţit poporul lui, le-ai mărit bucuria:
se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriş
şi se înveselesc ca la împărţirea prăzii.
3 Căci tu ai sfărâmat jugul care-l apăsa,
toiagul de pe umerii săi şi nuiaua celui care-l oprima
ca în ziua de la Madian.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.4.13-14 (R.: 1a)

R
.: Domnul este lumina
şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să vizitez sanctuarul său. R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

LECTURA A II-A
Să fiţi toţi în armonie
şi să nu fie între voi dezordini.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 1,10-13.17

10 Fraţilor, vă îndemn,
pentru numele Domnului nostru Isus Cristos,
să fiţi toţi în armonie
şi să nu fie între voi dezbinări,
ca să fiţi desăvârşiţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire.
11 De fapt, despre voi, fraţii mei,
mi s-a adus la cunoştinţă, de către cei din casa Cloei,
că între voi sunt certuri.
12 Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice:
„Eu sunt al lui Paul”, „Eu sunt al lui Apolo”,
„Eu sunt al lui Chefa”, „Eu sunt al lui Cristos”.
13 Oare a fost Cristos împărţit?
Oare Paul a fost răstignit pentru voi,
sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi?
17 Căci Cristos nu m-a trimis ca să botez,
ci ca să vestesc evanghelia,
nu cu înţelepciunea cuvântului,
ca nu cumva să fie zadarnică crucea lui Cristos.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 4,23cd
(Aleluia) Isus predica evanghelia împărăţiei
şi vindeca orice boală şi orice suferinţă în popor. (Aleluia)

EVANGHELIA*
A venit şi s-a stabilit la Cafarnaum,
ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 4,12-23

12 În acel timp,
auzind că Ioan a fost dat să fie închis,
Isus a plecat în Galileea.
13 Şi, părăsind Nazaretul,
a venit să locuiască la Cafarnaum,
care este pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali,
14 ca să se împlinească ceea ce a fost spus
prin profetul Isaia, care zice:
15 „Pământ al lui Zabulon şi pământ al lui Neftali,
pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor!
16 Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare,
iar celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii
le-a răsărit o lumină”.
17 De atunci a început Isus să predice
şi să spună: „Convertiţi-vă:
s-a apropiat împărăţia cerurilor!”
18 Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi fraţi:
pe Simon, cel numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui,
aruncând plasa în mare, căci erau pescari,
19 şi le-a spus: „Veniţi după mine
şi vă voi face pescari de oameni!”
20 Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat.
21 Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi,
pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui,
în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele,
şi i-a chemat.
22 Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au urmat.
23 El străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor,
predicând evanghelia împărăţiei
şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor.
Cuvântul Domnului

 * forma prescurtată:

ALELUIA Mt 4,23cd
(Aleluia) Isus predica evanghelia împărăţiei
şi vindeca orice boală şi orice suferinţă în popor. (Aleluia)

EVANGHELIA
A venit şi s-a stabilit la Cafarnaum,
ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 4,12-17

12 În acel timp,
auzind că Ioan a fost închis,
Isus a plecat în Galileea.
13 Şi, părăsind Nazaretul,
a venit să locuiască la Cafarnaum,
care este pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali,
14 ca să se împlinească ceea ce a fost spus
prin profetul Isaia, care zice:
15 „Pământ al lui Zabulon şi pământ al lui Neftali,
pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor!
16 Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare,
iar celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii
le-a răsărit o lumină”.
17 De atunci a început Isus să predice
şi să spună: „Convertiţi-vă:
s-a apropiat împărăţia cerurilor!”
Cuvântul Domnului