en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana

 Liturghierul Roman

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
în mijlocul templului tău. 
Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
slava ta se întinde până la marginile pământului, 
dreapta ta este plină de dreptate.                                 Cf. Ps 47,10-11

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
noi implorăm cu umilinţă maiestatea ta, 
ca, precum Fiul tău unul-născut 
a fost prezentat astăzi la templu în trup omenesc, 
să ne dai şi nouă harul 
de a ne înfăţişa înaintea ta cu suflete curate. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Să-ţi fie bineplăcut, te rugăm, Doamne, 
darul pe care ţi-l aduce Biserica în sărbătoare, 
căci tu ai voit ca Fiul tău unul-născut 
să ţi se ofere ca Miel nepătat pentru viaţa lumii. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 

Ant. la Împărtăşanie 
Ochii mei au văzut mântuirea ta, 
pe care ai pregătit-o în faţa tuturor popoarelor.  Lc 2,30-31

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
P
rin aceste taine pe care le-am primit, Doamne,
desăvârşeşte în noi lucrarea harului tău;
tu, care ai împlinit aşteptarea lui Simeon, 
aşa încât el nu a văzut moartea 
mai înainte de a se învrednici să-l primească pe Cristos, 
dă-ne şi nouă harul, 
ca, ieşind în întâmpinarea Domnului, 
să dobândim viaţa veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Binecuvântarea lumânărilor. Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate (a XXI-a). Vezi “Note liturgice” la final.
Pentru a împlini Legea lui Moise, Maria şi Iosif vin la templu cu Isus care, fiind primul născut, trebuie să fie prezentat. Evanghelia relatează acest eveniment nu numai ca un detaliu biografic, ci scoate în evidenţă calea pe care trebuie s-o urmeze Isus pentru a-şi împlini misiunea de Mântuitor. Procesiunea de azi simbolizează calea spre casa lui Dumnezeu, unde are loc întâlnirea Domnului cu poporul său. Purtând lumânările aprinse, credincioşii îşi aduc aminte că pentru a merge spre Tatăl îl au drept ghid pe cel care este “lumina neamurilor”. Mergând în lumina lui pot deveni la rândul lor lumini pentru fraţi. Dar, urmând exemplul învăţătorului lor, ei nu vor mărturisi slava lui Dumnezeu decât acceptând înfruntarea conflictelor
.

Când această sărbătoare nu cade în zi de duminică, înainte de Evanghelie se alege una dintre următoarele lecturi:
LECTURA I
Va intra dintr-odată în templul său
Domnul pe care voi îl căutaţi.
Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4

1 Aşa spune Domnul Dumnezeu:
„Iată, îl trimit pe mesagerul meu!
El va îndrepta calea înaintea mea.
Va intra dintr-odată în templul său
Domnul pe care voi îl căutaţi,
mesagerul alianţei pe care voi îl doriţi.
Iată, vine, zice Domnul Sabaot!
2 Cine va putea suporta ziua venirii lui?
Cine va putea sta când se va arăta el?
Căci el va fi ca focul celui care topeşte
şi ca leşia celui care spală.
3 Va şedea precum cel care topeşte şi îi va curăţa
pe fiii lui Levi şi-i va rafina ca pe aur şi pe argint.
Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate.
4 Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda şi a Ierusalimului,
ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),7.8.9.10(R.: 10b)

R
.: Domnul oştirilor:
el este regele gloriei.

7 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei! R.

8 Cine este acest rege al gloriei?
E Domnul cel tare şi puternic,
Domnul cel viteaz în luptă. R.

9 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei! R.

10 Cine este acest rege al gloriei?
Domnul oştirilor: el este regele gloriei. R.

LECTURA A II-A
Trebuia să se facă în toate
asemenea fraţilor.
Citire din Scrisoarea către Evrei 2,14-18

14 Fraţilor,
cum însă copiii au acelaşi sânge
şi aceeaşi carne,
a devenit şi Isus părtaş cu ei,
pentru ca, prin moarte,
să reducă la neputinţă pe cel care avea puterea morţii,
adică pe diavol,
15 şi să-i elibereze pe aceia care, de frica morţii,
toată viaţa lor erau reduşi la sclavie.
16 Căci nu se îngrijeşte de îngeri,
ci de urmaşii lui Abraham se îngrijeşte.
17 De aceea, era nevoie să se facă în toate asemenea fraţilor,
pentru ca să devină un mare preot îndurător
şi vrednic de încredere pentru relaţiile cu Dumnezeu,
ca să ispăşească păcatele poporului.
18 Aşadar, prin faptul că el însuşi a îndurat încercarea,
poate să vină în ajutorul celor care sunt încercaţi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 2,32
(Aleluia) Lumină spre luminarea neamurilor
şi spre gloria poporului tău, Israel! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Ochii mei au văzut mântuirea ta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,22-40

22 După ce s-au împlinit zilele purificării lor,
după Legea lui Moise,
Maria şi Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim,
ca să-l ofere Domnului,
23 după cum este scris în Legea Domnului:
„Orice prim născut de parte bărbătească
va fi numit sfânt pentru Domnul”
24 şi să aducă jertfă, după cum este spus în Legea Domnului,
„o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”.
25 Şi iată că era la Ierusalimun om cu numele Simeon
şi acesta era un om drept şi evlavios
care aştepta mângâierea lui Israel
şi Duhul Sfânt era asupra lui.
26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt
că nu va vedea moartea
înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului.
27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu,
iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus
ca să facă după obiceiurile Legii cu privire la el,
28 l-a luat în braţe
şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând:
29 „Acum, slobozeşte-l pe slujitorul tău, Stăpâne,
după cuvântul tău, în pace,
30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor,
32 lumină spre luminarea neamurilor
şi slava poporului tău, Israel!”
33 Tatăl şi mama lui se mirau de cele spuse despre el.
34 Simeon i-a binecuvântat
şi i-a spus Mariei, mama lui:
„Iată, acesta este pus
spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel
şi ca semn de contradicţie –
35 ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi –,
iar o sabie va străpunge sufletul tău!”
36 Era acolo şi Ana, profetesa,
fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer.
Aceasta era mult înaintată în vârstă.
După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei,
37 era acum văduvă şi ajunsese la optzeci şi patru de ani.
Ea nu părăsea templul,
slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni.
38 Fiind prezentă şi ea,
îl mărturisea pe Dumnezeuşi vorbea despre copil
tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului.
39 Când au împlinit toate după Legea Domnului,
s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.
40 Iar copilul creştea şi se întărea,
plin de înţelepciune,
şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 2,32
(Aleluia) Lumină spre luminarea neamurilor
şi spre gloria poporului tău, Israel. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ochii mei au văzut mântuirea ta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,22-32

22 După ce s-au împlinit zilele purificării lor,
după Legea lui Moise,
Maria şi Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim,
ca să-l ofere Domnului,
23 după cum este scris în Legea Domnului:
„Orice prim născut de parte bărbătească
va fi numit sfânt pentru Domnul”
24 şi să aducă jertfă, după cum este spus în Legea Domnului,
„o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”.
25 Şi iată că era la Ierusalimun om cu numele Simeon
şi acesta era un om drept şi evlavios
care aştepta mângâierea lui Israel
şi Duhul Sfânt era asupra lui.
26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea
înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului.
27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu,
iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus
ca să facă după obiceiurile Legii cu privire la el,
28 l-a luat în braţe
şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând:
29 „Acum, slobozeşte-lpe slujitorul tău, Stăpâne,
după cuvântul tău, în pace,
30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor,
32 lumină spre luminarea neamurilor
şi slava poporului tău, Israel!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Mal 3,1-4; Ps 23; Evr 2,14-18; Lc 2,22-40

Celebrăm astăzi sărbătoarea oferirii, sărbătoarea luminii, sărbătoarea întâlnirii. Este sărbătoarea luminii tocmai pentru că este sărbătoarea oferirii: Isus este prezentat lui Dumnezeu pentru a fi consumat în flacăra ofertei, pentru a fi lumină în sacrificiul său. Lumânările care se poartă astăzi sunt un simbol foarte frumos al acestei oferiri pentru a fi lumină. Lumânarea este, pentru a spune astfel, cu totul disponibilă pentru flacără, se consumă în flacără şi, astfel, răspândeşte lumina.

În acest sens, viaţa lui Isus este lumină. El este cu totul disponibil focului iubirii care vine de la Tatăl, iubirea Duhului Sfânt: el se oferă acestui foc pentru ca umanitatea pe care el a înălţat-o să aibă această transformare de glorie şi de lumină. Orice moment al vieţii lui Isus este oferit pentru a deveni lumină. Şi el devine cu adevărat lumină a lumii în momentul celui mai mare sacrificiu al său pe cruce: atunci lumina este pusă pe candelabru ca să lumineze tuturor celor din casă, adică întregii lumi; atunci Isus este glorificat, cum spune sfântul Ioan, este înălţat pentru a atrage toate privirile la sine, ca lumină a iubirii ce se dăruieşte.

Sărbătoarea de astăzi este deja prevestire a misterului pascal, procesiunea noastră de astăzi este o anticipare a acelea din Sâmbăta Sfântă, când îl urmăm pe Cristos-Lumina simbolizat prin lumânarea pascală. Cuvintele lui Simeon lasă să se întrevadă pătimirea („Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivireY şi prin sufletul tău va trece o sabie”), misterul lui Cristos care devine lumină prin sacrificiul său, luminând, astfel, naţiunile şi devenind gloria lui Israel, poporul său.

Aceasta este, de asemenea, sărbătoarea întâlnirii. Noi mergem în întâmpinarea luminii pentru a deveni noi înşine „lumină”: suntem, cum spune sfântul Paul, „fii ai luminii”. Isus ne spune: „Voi sunteţi lumina lumii” şi Paul ne îndeamnă să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca ofrandă vie: „Oferiţi trupurile voastre ca o jertfă vie”, pentru ca viaţa noastră să fie consumată în flacăra iubirii şi să devină „lumină” datorită Duhului Sfânt. Isus s-a oferit pe sine Tatălui prin intermediul Duhului, spune Scrisoarea către Evrei; acum, şi noi, pentru a oferi un sacrificiu, avem nevoie de Duhul Sfânt. Să cerem, deci ca Duhul să facă din viaţa noastră o ofrandă sfinţită şi plăcută lui Dumnezeu. Aşa se va realiza adevărata noastră întâlnire cu Cristos: noi luăm de la Cristos lumina, luăm de la Cristos flacăra pentru a fi consumaţi împreună cu el.

Să ne bucurăm în această zi de lumină, gândindu-ne că putem să fim transformaţi de focul divin într-o lumină care bucură şi luminează nu numai casa noastră, ci lumea întreagă.