en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Mansuet, ep.

 Liturghierul Roman

 DUMINICA A VII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Doamne, eu am încredere în bunătatea ta. 
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta. 
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri!        Ps 12,6  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule, 
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să cugetăm pururi la cele spirituale, 
ca să împlinim ceea ce e plăcut înaintea ta, şi prin cuvânt, şi prin faptă. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Împlinind slujirea ce ne-a fost încredinţată, 
celebrăm tainele tale, Doamne, şi te rugăm cu umilinţă, 
ca jertfa pe care o aducem spre lauda măririi tale, să ne fie spre mântuire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Voi vesti toate faptele tale minunate. 
Mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine, 
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!       Ps 9,2-3 

sau:
Doamne, eu am crezut că tu eşti Cristos, 
Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în lume.        In 11,27 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Dumnezeule atotputernic, 
să ne faci parte pe deplin de roadele mântuirii,
a căror chezăşie am primit-o prin aceste taine. 
Prin Cristos, Domnul nostru


Lectionar

 În Evanghelie, Isus continuă să expună programul vieţii creştine. În timp ce în legea veche e prescris să iubeşti pe prieteni ca pe tine însuţi, legea lui Cristos adaugă că noi trebuie să iubim şi pe duşmanii noştri. De fapt, atât prima, cât şi a doua lectură ne propun să imităm pe Dumnezeu care este sfânt şi perfect. Porunca iubirii faţă de aproapele era cunoscută şi înainte de venirea lui Isus. Într-adevăr, în Vechiul Testament nu s-ar fi gândit cineva că ar putea să-l iubească pe Dumnezeu fără ca să se intereseze de aproapele său (prima lectură). În cartea Proverbelor se găseşte o afirmaţie pe care Isus se pare că o repetă aproape cu aceleaşi cuvinte: “De flămânzeşte vrăjmaşul tău, dă-i să mănânce pâine, şi dacă însetează, adapă-l cu apă… şi Domnul îţi va răsplăti ţie” (Prov 25,21-22). Sfântul Paul care ne-a pus în gardă în faţa mândriei, evocă astăzi măreţia noastră; noi aparţinem lui Cristos, în noi locuieşte Duhul Sfânt şi suntem temple vii ale lui Dumnezeu.

LECTURA I
Să-l iubeşti pe aproapele tău,
ca pe tine însuţi.
Citire din cartea Leviticului 19,1-2.17-18

1 În zilele acelea,
Domnul i-a zis lui Moise:
2„Spune întregii adunări a fiilor lui Israel:
«Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu,
Domnul Dumnezeul vostru!
17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta;
să mustri pe aproapele tău
ca să nu porţi păcat din cauza lui!
18 Să nu te răzbuni
şi să nu ţii ură pe fiii poporului tău!
Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
Eu sunt Domnul»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a)

R
.: Domnul este
îndurător şi milostiv.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine să binecuvânteze numele său cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

3 El îţi iartă toate nelegiuirile
şi te vindecă de orice boală.
4 El îţi răscumpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
10 El nu face după greşelile noastre,
nici nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre. R.

12 Cât de departe este răsăritul de apus,
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre.
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el. R.

LECTURA A II-A
Toate sunt ale voastre,
iar voi sunteţi ai lui Cristos,
iar Cristos al lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 3,16-23

16 Fraţilor,
nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu
şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu,
şi Dumnezeu îl va distruge pe el.
Căci templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi, este sfânt.
18 Să nu se înşele nimeni!
Dacă cineva dintre voi crede că este înţelept în lumea aceasta,
să devină nebun ca să ajungă înţelept,
19 pentru că înţelepciunea acestei lumi
este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, căci este scris:
„El îi va pierde pe cei înţelepţi în şiretenia lor”
20 şi din nou:
„Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi
el ştie că sunt zadarnice”.
21 Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii,
căci toate sunt ale voastre:
22 fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea,
fie viaţa, fie moartea,
fie cele prezente, fie cele viitoare:
toate sunt ale voastre,
23 iar voi sunteţi ai lui Cristos,
iar Cristos al lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

ALELUIA 1In 2,5a
(Aleluia) Dacă cineva păstrează cuvântul lui Cristos,
într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iubiţi-i pe duşmanii voştri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,38-48

38 În acel timp,
Isus îi învăţa, zicând:
„Aţi auzit că s-a spus:
«Ochi pentru ochi» şi «dinte pentru dinte!»
39 Eu însă vă spun:
să nu vă împotriviţi celui rău;
ba mai mult, dacă cineva te loveşte peste obrazul drept,
întoarce-i-l şi pe celălalt!
40 Celui care vrea să te judece şi să-ţi ia tunica,
lasă-i şi mantia,
41 iar dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie de paşi,
mergi cu el două!
42 Celui care îţi cere dă-i
şi celui care vrea să împrumute de la tine
nu-i întoarce spatele.
43 Aţi auzit că s-a spus:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău
şi să-l urăşti pe duşmanul tău!»
44 Eu însă vă spun:
iubiţi-i pe duşmanii voştri
şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută,
45 ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri,
care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni
şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi!
46 Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc,
ce răsplată aveţi?
Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii?
47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri,
ce faceţi mai mult?
Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii?
48 Aşadar, fiţi desăvârşiţi
precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”
Cuvântul Domnului