en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

† BUNA VESTIRE; Sf. Dismas

 Liturghierul Roman

 BUNA-VESTIRE

Ant. la intrare 
Intrând în lume, Domnul spune: 
„Iată, vin ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!"         Evr 10,5.7 

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai voit ca, în sânul Fecioarei Măria,
Cuvântul tău să ia trup omenesc adevărat, dă-ne, te rugăm, harul, 
ca noi, care îl mărturisim pe Răscumpărătorul nostru, 
Dumnezeu şi om, 
să ne învrednicim a avea parte de viaţa sa dumnezeiască. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
Se spune Crezul. La cuvintele S-a întrupat se îngenunchează.

ASUPRA DARURILOR
Binevoieşte a primi, Dumnezeule atotputernic, 
darul Bisericii tale, care în întruparea Fiului tău unul-născut
îşi recunoaşte propria obârşie; te rugăm, dăruieşte-i harul 
să celebreze cu bucurie, în această solemnitate, sfintele taine.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Iată, Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, 
iar numele lui va fi Emanuel, adică Dumnezeu-cu-noi.         Is 7,14 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
să întăreşti în cugetele noastre 
ceea ce ne-ai dăruit prin sacramentul credinţei adevărate,
pentru ca noi, care îl mărturisim pe Fiul Fecioarei Măria,
ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat,
să ne învrednicim, prin puterea învierii lui mântuitoare,
să ajungem la bucuria veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 Începând cu Vesperele acestei zile şi în ziua următoare este permis ca la celebrările liturgice să se folosească culoarea roz a duminicii. Pot fi folosite orga şi celelalte instrumente.
La cuvintele Crezului “Şi s-a întrupat... s-a făcut om” se îngenunchează.
Înţelesul Bunei Vestiri se referă în primul rând la Mesia, şi în al doilea rând la legătura vitală dintre Mamă şi Fiu. Îngerul începe prin a o invita la bucurie, asigurând o de ajutorul lui Dumnezeu. Domnul este cu ea; ea a aflat har, va fi fecioară şi mamă a lui Dumnezeu. Maria recunoaşte în salutul îngerului cuvintele profetice care premerg descoperirilor privind venirea lui Mesia. Ea a primit Cuvântul ca pe o perlă şi a devenit cea mai sublimă casetă a Cuvântului. Pentru aceasta ea ne arată drumul. Nu este ea drumul, nici scopul. Ni-l arată pe Dumnezeu ascunzându-se. Ni-l dă pe Dumnezeu fără a-l ţine. Credinţa unei umile Fecioare îl primeşte pe Mântuitorul lumii. Trebuie să imităm credinţa Mariei
.

LECTURA I
Iată, fecioara va zămisli!
Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14; 8,10c

10 În zilele acelea,
Domnul i-a vorbit lui Ahaz, zicându-i:
11 „Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău:
fie din adâncul Şeolului, fie de deasupra, din înălţimi!”
12 Ahaz a răspuns:
„Nu voi cere şi nu-l voi ispiti pe Domnul”.
13 Isaia a zis:
„Ascultaţi, casă a lui David!
Este puţin lucru să obosiţi pe oameni,
că veniţi să îl obosiţi şi pe Dumnezeul meu?
14 De aceea, însuşi Domnul vă va da un semn:
iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu,
căruia îi va pune numele «Emanuel»,
8,10c căci cu noi este Dumnezeu!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a şi 9a)

R
.: Iată, vin, Doamne,
ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: „Iată, vin! R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine:
9 ca să fac voinţa ta!”
Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele; tu ştii lucrul acesta, Doamne. R.

11 Nu am tăinuit dreptatea ta în inima mea,
ci vorbesc despre fidelitatea şi mântuirea ta.
Nu am ascuns îndurarea şi adevărul tău
în adunarea cea mare. R.

LECTURA A II-A
Iată, vin ca să fac voinţa ta!
Citire din Scrisoarea către Evrei 10,4-10

4 Fraţilor,
sângele taurilor şi al ţapilor
nu poate să înlăture păcatele.
5 Pentru aceasta, intrând în lume,
Cristos spune: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici ofrandă,
ci mi-ai alcătuit un trup.
6 Nu ţi-au plăcut nici arderile de tot,
nici jertfele pentru păcat.
7 Atunci am zis: «Iată, vin
– în sulul cărţii este scris despre mine –
ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!»”
8 După ce a spus mai întâi:
„Tu n-ai voit şi nici nu ţi-au plăcut jertfele şi ofrandele,
arderile de tot şi jertfele pentru păcat
– acestea sunt totuşi oferite conform Legii –
9 acum, zice, iată, vin ca să fac voinţa ta!”
Astfel, desfiinţează jertfa dintâi
ca s-o întemeieze pe a doua.
10 Datorită acestei voinţe,
suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos
o dată pentru totdeauna.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 1,14ac
(Aleluia) Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi,
iar noi am văzut mărirea lui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vei zămisli şi vei naşte un fiu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,26-38

26 În acel timp,
îngerul Gabriel a fost trimis
de Dumnezeuîntr-o cetate din Galileea,
al cărei nume era Nazaret,
27 la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif,
din casa lui David.
Iar numele fecioarei era Maria.
28 Şi, intrând la ea, i-a spus:
„Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!”
29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt
şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.
30 Însă îngerul i-a spus:
„Nu te teme, Marie,
pentru că ai aflat har la Dumnezeu!
31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.
32 Acesta va fi mare:
va fi numit Fiul Celui Preaînalt
şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său;
33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci,
iar domnia lui nu va avea sfârşit”.
34 Maria a spus către înger:
„Cum va fi aceasta,
din moment ce nu cunosc bărbat?”
35 Răspunzând, îngerul i-a spus:
„Duhul Sfânt va veni asupra ta
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri;
de aceea, sfântul care se va naşte
va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
36 Iată, Elisabeta, ruda ta,
a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe;
şi aceasta este luna a şasea pentru ea,
care era numită sterilă,
37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!
38 Atunci, Maria a spus:
„Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”
Şi îngerul a plecat de la ea.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 7,10-14; Ps 39; Evr 10,4-10; Lc 1,26-38

 

Lecturile de astăzi ne vorbesc nu numai despre răspunsul Mariei către înger, ci şi despre sentimentele lui Isus în momentul întrupării; putem surprinde, astfel, admirabila asemănare dintre cuvintele Mariei şi acelea pe care Isus le spune Tatălui atunci când intră în lume.

Conform Scrisorii către Evrei, Isus spune: „Iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule”: el se prezintă ca Servitorul lui Dumnezeu anunţat de profeţi. Şi Maria se prezintă pe sine ca servitoarea lui Dumnezeu: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”.

Este, desigur, un lucru minunat şi, desigur, motiv de bucurie veşnică pentru Maria să ştie că a răspuns în mod spontan ceea ce deja Fiul ei îi sugera. Noi ştim că identitatea de reacţii într-un lucru atât de important este un semn al unei profunde iubiri.

Evanghelia ne spune că disponibilitatea Mariei, promptitudinea ei în a accepta voinţa lui Dumnezeu se bazează pe credinţă. Sufletul Mariei era complet disponibil faţă de cuvântul lui Dumnezeu prin încrederea totală în atotputernicia şi bunătatea lui, încrederea că Dumnezeu îi pregăteşte lucruri mari. Cuvintele îngerului sunt, într-adevăr, cuvinte de bucurie, cuvinte care anunţă lucruri minunate: „Vei zămisli şi vei naşte un fiuY El va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema”. Sunt cuvinte incredibile, sunt promisiuni extraordinare. Şi Mariei i se cere în acest moment să creadă în promisiunile extraordinare venite din partea lui Dumnezeu, să nu se îndoiască de bunătatea imensă a lui Dumnezeu.

Apoi, când Maria cere unele precizări, din cauza hotărârii sale de a nu cunoaşte bărbat, răspunsul este şi mai surprinzător: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta, şi Cel Sfânt care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”.

E necesar ca sufletul Mariei să fie complet disponibil faţă de Dumnezeu, faţă de iubirea lui, faţă de lucrările sale minunate: aceasta este premisa unei ascultări desăvârşite.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru noi. Nu putem să fim supuşi lui Dumnezeu, gata să facem în orice împrejurare voinţa lui, dacă nu avem credinţa în bucuria pe care el ne-o promite. Maria a crezut în imensa bucurie care i-a fost promisă ei şi întregii lumi: Dumnezeu vrea să mântuiască, Dumnezeu vrea să comunice plinătatea sa. Dacă am crede în această intenţie a lui Dumnezeu, am putea, la rândul nostru, să fim complet supuşi voinţei sale, cu încredere şi bucurie, chiar şi în suferinţe, bine ştiind că Dumnezeu este bun şi pregăteşte pentru noi şi pentru toată lumea bucuria sa veşnică.

Să-i cerem Mariei această încredere totală.