en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Iulia Billiart, călug.; Dionisie, ep.

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din Săptămâna a V-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Doamne, nu sta deoparte, 
tăria mea, grăbeşte-te să mă ajuţi; 
căci eu sunt vierme, şi nu om, 
ocara oamenilor şi batjocura poporului!        Cf. Ps 21,20.7 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
care ai făcut din toţi cei renăscuţi în Cristos
un neam ales şi o împărăţie regească, fă, 
te rugăm, ca să voim şi să reuşim a împlini ceea ce ne porunceşti, 
pentru ca, în poporul chemat la viaţa veşnică, 
una să fie credinţa inimilor şi pietatea faptelor. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, te rugăm, Doamne, 
jertfa postului nostru, care să ne purifice, 
să ne facă vrednici de harul tău si să ne conducă la viata veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos a fost dat la moarte, 
ca să-i adune laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.        Cf. In 11,52 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, noi implorăm stăruitor maiestatea ta, 
ca, hrănindu-ne cu trupul şi sângele preasfânt al Fiului tău, 
să ne faci părtaşi de firea dumnezeiască. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Vezi “Note liturgice” la final: Duminica Floriilor.
Cristos moare de bunăvoie împlinind voinţa Tatălui. Şi “moare pentru naţiune…, dar şi pentru a-i aduna laolaltă pe fiii lui Dumnezeu care erau risipiţi”. Moartea sa este viaţă pentru toţi. Este încheiată o alianţă de pace care va dura în veci. Unitatea noastră nu se poate baza numai pe legături exterioare, ci trebuie să se bazeze pe credinţă şi pe iubire
.

LECTURA I
Voi face din ei un singur neam.
Citire din cartea profetului Ezechiel 37,21-28

21
 Aşa zice Domnul Dumnezeu:
„Iată, îi voi lua pe fiii lui Israel
dintre neamurile unde au mers,
îi voi aduna din împrejurimi
şi-i voi face să vină în pământul lor.
22 Voi face din ei un singur neam în ţară,
pe munţii lui Israel; un singur rege va fi rege pentru toţi,
nu vor mai fi două neamuri
şi nu vor mai fi împărţiţi în două regate.
23 Nu se vor mai întina cu idolii lor,
cu zeii lor şi cu toate nelegiuirile lor.
Îi voi salva din toate locurile lor unde au păcătuit
şi îi voi purifica.
Ei vor fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul lor.
24 Slujitorul meu David va fi rege peste ei
şi va fi un singur păstor pentru ei toţi.
Vor umbla în judecăţile mele,
vor păzi hotărârile mele şi le vor împlini.
25 Vor locui în ţara pe care am dat-o slujitorului meu Iacob,
în care au locuit părinţii voştri.
Şi vor locui în ea ei şi fiii lor şi fiii fiilor lor
pentru totdeauna.
Iar David, slujitorul meu,
va fi căpetenia lor pentru totdeauna.
26 Voi încheia cu ei o alianţă de pace,
o alianţă veşnică va fi cu ei.
Îi voi stabili şi-i voi înmulţi
şi voi pune sanctuarul meu în mijlocul lor
pentru totdeauna.
27 Locuinţa mea va fi alături de ei:
eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.
28 Şi vor cunoaşte neamurile
că eu sunt Domnul care-l sfinţeşte pe Israel
când sanctuarul meu va fi în mijlocul lor
pentru totdeauna”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: cf. 10d)

R
.: Domnul ne poartă de grijă,
căci el este păstorul nostru.

10 Ascultaţi, neamuri, cuvântul Domnului,
faceţi-l cunoscut în insulele îndepărtate şi spuneţi:
„Cel care l-a împrăştiat pe Israel îl adună
şi îl păzeşte ca păstorul turma sa!” R.

11 Căci Domnul l-a eliberat pe Iacob,
l-a răscumpărat din mâna unuia mai puternic decât el.
12ab Ei vor veni şi vor cânta de bucurie pe înălţimile Sionului;
vor alerga spre bunătatea Domnului. R.

13 Atunci, fecioara se va veseli la joc,
şi tinerii şi bătrânii împreună;
voi schimba jalea lor în veselie,
îi voi mângâia şi-i voi umple de bucurie în durerea lor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 18,31ac
„Aruncaţi de la voi toate răutăţile voastre”, spune Domnul,
„şi înnoiţi-vă inima şi duhul!”

EVANGHELIA
Mesia îi adună pe toţi fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 11,45-56

45
 În acel timp,
mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria
şi văzuseră ceea ce făcuse el
au crezut în el.
46 Dar unii dintre ei au mers la farisei
şi le-au spus ce făcuse Isus.
47 Aşadar, arhiereii şi fariseii, adunând Sinedriul
au spus: „Ce să facem,
pentru că acest om face multe semne?
48 Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor crede în el;
vor veni romanii, ne vor lua pe noi
şi vor distruge şi sanctuarul nostru, şi neamul”.
49 Unul dintre ei, Caiafa,
care era marele preot în anul acela,
le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic,
50 nici nu înţelegeţi că este mai bine pentru voi
ca să moară un singur om pentru popor
şi să nu piară întregul neam”.
51 Însă nu a spus aceasta de la sine,
ci, fiind mare preot în anul acela,
a profeţit că Isus trebuia să moară pentru popor.
52 Şi nu numai pentru popor,
ci şi pentru a-i aduna laolaltă
pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.
53 Din ziua aceea, au hotărât să-l ucidă.
54 De aceea, Isus nu mai umbla în public printre iudei,
ci a plecat de acolo într-un ţinut aproape de pustiu,
într-o cetate numită Efraim,
şi a rămas acolo împreună cu discipolii.
55 Era aproape Paştele iudeilor
şi mulţi din provincie au urcat la Ierusalim
înainte de Paşte,
ca să se purifice.
56 Îl căutau pe Isus şi spuneau unii către alţii
în timp ce stăteau în templu:
„Ce credeţi, oare să nu vină la sărbătoare?”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ez 37,21-28; Ier 31,10-13; In 11,45-56

Liturgia de astăzi este centrată pe tema unităţii. „Domnul adună poporul său” este refrenul psalmului responsorial; „Iată, eu îi voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul popoarelor la care s-au dus, îi voi aduna din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor. Voi face din ei un singur popor...” spune Ezechiel în momentul dispersării, în captivitate; „Isus trebuia să moarăY pentru a reuni fiii lui Dumnezeu, care erau împrăştiaţi”, citim în evanghelie.

Pentru a ajunge la această unitate, lecturile de astăzi ne prezintă două politici posibile. Există politica umană a iudeilor care, temându-se de succesul lui Isus, vor să-l omoare, pentru că: „Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor crede în el şi vor veni romanii şi ne vor distruge atât templul, cât şi neamul”. Scopul pare excelent, dar violenţa împotriva unui om nevinovat va fi tocmai cauza distrugerii care se voia evitată: vor veni romanii şi vor distruge templul.

Şi există politica lui Dumnezeu, aceea pe care Caiafa o exprimă fără să-şi dea seama: „E mai bine să moară un singur om pentru popor”. Dumnezeu realizează unitatea trimiţându-l pe Fiul său să moară pentru noi şi stabileşte pentru totdeauna prezenţa sa între oameni în Isus, adevăratul templu.

Suntem dispersaţi, suntem dezbinaţi, nu numai între noi, dar chiar şi în noi, şi Dumnezeu împlineşte încontinuu opera sa creând unitatea care a fost dorinţa sa dintotdeauna. Pentru aceasta, Isus a murit şi a înviat; pentru aceasta, şi noi trebuie să acceptăm să murim pentru orice răzvrătire interioară, pentru orice infidelitate: „Îi voi elibera de orice infidelitate..., îi voi purifica..., şi ei vor împlini poruncile mele”.

Acesta este secretul unităţii: să fii cu adevărat ascultător faţă de Dumnezeu cu toată fiinţa. „Atunci - spune Domnul - ei vor fi poporul meu..., locuinţa mea va fi între ei..., voi pune lăcaşul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna”.

Moartea învinge moartea şi dincolo de moarte găsim perfecta unire în iubirea lui Dumnezeu.

Să-i cerem sfintei Fecioare să pună în noi această iubire care realizează unitatea în noi şi între noi.