en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Ss. Fidel din Sigmaringen, pr. m. *; 
Maria a lui Cleofa şi Salomea; Egbert, călug.

 Liturghierul Roman

Luni din Săptămâna a II-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Cristos cel înviat din morţi nu mai moare: 
moartea nu mai are nici o putere asupra lui, aleluia.         Rom 6,9 
   

RUGĂCIUNEA ZILEI
Fă, te rugăm, atotputernice Dumnezeule, ca noi, 
cei reînnoiţi de tămăduirea pascală, 
dezrobiţi de chipul părintelui nostru pământesc, 
să trecem la chipul Creatorului nostru ceresc. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
să primeşti darurile Bisericii care tresaltă de veselie şi, 
precum i-ai dat sămânţa bucuriei pascale, 
dăruieste-i si rodul fericirii veşnice.  
Prin Cristos, Domnul nostru.  
    
Ant. la Împărtăşanie 
Isus a stat în mijlocul discipolilor 
şi le-a spus: „Pace vouă! Aleluia!"         In 20,19
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
priveşte cu bunătate la poporul 
pe care ai binevoit să-l reinnoieşti prin tainele veşnice şi 
călăuzeşte-l la învierea trupului, spre slava nepieritoare. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Credinţa creştină nu este doctrină, ci o viaţă nouă. Nicodim, deşi îl cunoaşte pe Isus, trebuie să se renască de sus. El cunoaşte cuvintele şi faptele lui Isus, dar se apropie de el “noaptea”, ca acela care nu se lasă luminat pe deplin. Pentru a intra în împărăţie, trebuie “să ne naştem din nou”, “din apă şi din Duhul Sfânt”. Prin Botez, creştinul intră în viaţa nouă.

LECTURA I
Pe când se rugau, toţi s-au umplut de Duhul Sfânt
şi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Citire din Faptele Apostolilor 4,23-31

23
 În zilele acelea,
după ce au fost lăsaţi să plece,
Petru şi Ioan au venit la ai lor
şi le-au vestit toate câte le spuseseră arhiereii şi
bătrânii.
24 Iar ei, când au auzit,
şi-au ridicat împreună glasul către Dumnezeu
şi au spus:
„Stăpâne, tu care ai făcut cerul,
pământul şi marea
şi toate câte sunt în ele,
25 tu le-ai spus părinţilor noştri, prin Duhul Sfânt,
prin gura slujitorului tău David:
«De ce se frământă neamurile
şi popoarele au născocit planuri deşarte?
26 S-au ridicat regii pământului
şi conducătorii s-au adunat laolaltă
împotriva Domnului
şi împotriva Unsului său».
27 Căci, într-adevăr, împotriva slujitorului tău sfânt, Isus,
pe care tu l-ai uns,
s-au adunat în cetatea aceasta Irod şi Ponţiu Pilat,
împreună cu păgânii şi popoarele lui Israel,
28 ca să împlinească toate câte mâna ta şi voinţa ta
le-au stabilit mai dinainte ca să fie.
29 Şi acum, Doamne, priveşte de sus la ameninţările lor
şi îngăduie servitorilor tăi
să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala
30 şi întinde-ţi mâna ca să se facă vindecări, semne şi minuni
prin numele slujitorului tău sfânt, Isus!”
31 Pe când se rugau,
s-a cutremurat locul în care erau adunaţi;
toţi s-au umplut de Duhul Sfânt
şi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 2,1-3.4-6.7-9 (R.: cf. 12d)

R
.: Fericiţi toţi cei care
se încred în tine, Doamne.
sau:
Aleluia.

1 Pentru ce se frământă neamurile
şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2 Regii pământului se răscoală
şi cei care conduc se înţeleg împreună
împotriva Domnului şi împotriva Unsului său:
3 „Să rupem legăturile lor şi să scăpăm de jugul lor!” R.

4 Cel care locuieşte în ceruri surâde, Domnul râde de ei.
5 Apoi, în mânia sa, le vorbeşte şi, în furia sa, îi înspăimântă:
6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion,
pe muntele meu cel sfânt!” R.

7 Voi vesti hotărârea Domnului;
el mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu, eu astăzi te-am născut.
8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire
şi marginile pământului, în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier
şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,1
(Aleluia) Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus,
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă cineva nu se naşte din nou,
nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Ioan 3,1-8

1
 În acel timp,
era între farisei un om
al cărui nume era Nicodim,
un conducător al iudeilor.
2 Acesta a venit la Isus noaptea şi i-a zis:
„Rabbi, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca învăţător,
căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci
dacă Dumnezeu nu este cu el”.
3 Isus i-a răspuns şi i-a zis:
„Adevăr, adevăr îţi spun,
dacă cineva nu se naşte din nou,
nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu”.
4 Nicodim i-a zis:
„Cum poate să se nască un om
când este bătrân?
Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale
şi să se nască?”
5 Isus i-a răspuns:
„Adevăr, adevăr îţi spun:
dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh,
nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din trup, trup este,
iar ce este născut din Duh, duh este.
7 Şi nu te mira că ţi-am zis:
trebuie să vă naşteţi din nou!
8 Vântul suflă unde vrea;
îi auzi sunetul, dar nu ştii de unde vine,
nici încotro merge.
Aşa este cu tot cel care este născut din Duh”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 4,23-31; Ps 2; In 3,1-8

 

La prima vedere, această evanghelie nu pare să aibă prea multe legături cu misterul pascal: nu vorbeşte nici de moarte, nici de înviere. Există, în realitate, un raport profund care trimite tocmai la învierea lui Cristos şi învierea noastră.

Scriptura vorbeşte despre învierea lui Cristos ca despre o nouă naştere. De exemplu, în Faptele Apostolilor, Paul, în discursul său (Fap 13,16 ş.u.), aplică învierii lui Isus psalmul 2, unde Dumnezeu îi zice Fiului său: „Astăzi te-am născut”. În înviere, Isus a fost născut la o viaţă nouă: el, omul în carne, a devenit un om „spiritual” în Duhul Sfânt.

Într-un alt pasaj al scrisorilor sale (cf. 1Cor 15,44 ş.u.), Paul explică faptul că mai întâi există omul pământesc şi apoi omul ceresc, care este Cristos cel înviat. Şi toate acestea s-au întâmplat pentru noi. Fiul lui Dumnezeu nu avea nevoie de un trup uman, dar a luat unul pentru noi, pentru a face posibilă naşterea din nou. „Adevăr îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu”. Şi sfântul Paul: „Trupul şi sângele nu pot moşteni împărăţia lui Dumnezeu”. Este indispensabilă o transformare radicală, este indispensabilă naşterea din nou, şi această nouă naştere ne-a fost dată de Cristos înviat, în Cristos înviat.

Când citim această evanghelie, noi înţelegem că este vorba despre Botez: „De nu se naşte cineva din apă şi Duh Sfânt, nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu”. Aceasta este naşterea cea nouă, care formează în noi o fiinţă spirituală nouă, capabilă de a intra în împărăţia lui Dumnezeu pentru că este fiu al lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să uităm că Botezul este numai începutul vieţii creştine şi că această nouă fiinţă trebuie să se dezvolte până la atingerea staturii lui Cristos, cum o spune încă sfântul Paul.

„Trebuie să vă renaşteţi de sus”, spune Isus, şi aceasta este valabil nu numai pentru momentul Botezului, dar pentru totdeauna. Noi trebuie să continuăm să primim făptura spirituală pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin învierea lui Isus. La fiecare etapă din viaţa noastră este necesară o nouă naştere, o a doua naştere. Şi nu trebuie să ne speriem atunci când sosesc, să spunem aşa, durerile naşterii, nu trebuie să ne mirăm că trebuie să ne naştem din nou, pentru că naşterea în Duhul Sfânt nu se petrece o dată pentru totdeauna: dificultăţile sunt o chemare de a ne naşte din nou.

„Trebuie să vă naşteţi din nou şi din Duhul Sfânt”. Duhul Sfânt este un dar pe care Dumnezeu ni-l face, şi noi trebuie să ne deschidem cu mare încredere acestui dar care ne face capabili de a ne naşte din nou. Să-i cerem lui Isus înviat harul unei mari încrederi când ne găsim în dificultăţi şi în suferinţe: credinţa ne spune că el este acela care ne pregăteşte pentru o nouă naştere.