en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Ss. Pius al V lea, pp.; Iosif Cottolengo, pr.; Sofia, fc. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A III-A A PASTELUI 

Ant. la intrare 
Înălţaţi-i lui Dumnezeu cântări de bucurie pe tot pământul, 
cântaţi mărire numelui său, 
măriţi slava lui prin laudele voastre, aleluia!         Cf. Ps 65,1 2 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Să tresalte pururi de bucurie poporul tău, Dumnezeule, 
căci i-ai reînnoit tinereţea sufletească. 
Dăruieste-le credincioşilor tăi, 
care se veselesc acum pentru că le-ai redat demnitatea de fii, 
harul, să aştepte recunoscători, 
cu speranţă neclintită, ziua învierii lor. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
să primeşti darurile Bisericii care tresaltă de veselie 
şi, precum i-ai dat sămânţa bucuriei pascale, 
dăruieşte-i şi rodul fericirii veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Discipolii l-au recunoscut pe Domnul Isus 
la frângerea pâinii, aleluia.         Lc 24,35
 
La alegere pentru anul B 
Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi 
şi să fie predicată convertirea în numele lui, spre iertarea păcatelor, 
la toate popoarele, aleluia.         Lc 24,46-47 

La alegere pentru anul C
Isus le-a zis discipolilor săi: 
„Veniţi şi mâncaţi!” 
Şi a luat pâinea şi le-a dat-o lor, aleluia.         Cf. In 21,12-13
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
priveşte cu bunătate la poporul 
pe care ai binevoit să-l reinnoieşti prin tainele veşnice 
şi călăuzeşte-l la învierea trupului, spre slava nepieritoare. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În prima lectură este prima mărturie dată de apostoli despre Cristos după ce l-au primit pe Duhul Sfânt. Nu este o simplă poveste a ceea ce s-a întâmplat cu Cristos, ci o aprofundare a evenimentului în lumina Scripturilor. Petru ne aminteşte de atitudinea de frică filială pe care trebuie s-o avem faţă de Dumnezeu. Această normă de viaţă se înrădăcinează pe credinţa în misterul lui Cristos. Conţinutul acestui mister este răscumpărarea dobândită în Cristos. Răscumpărarea care, prin credinţă, devine şi fundamentul speranţei noastre. Pedagogia lui Luca, descriind întâlnirea lui Cristos cu discipolii din Emaus, are scopul de a arăta comunităţii creştine drumul ce trebuie parcurs pentru a avea o reală întâlnire cu Cristos. Două momente sunt foarte importante: ascultarea Scripturii şi frângerea pâinii. Cele două mese, la care luăm parte, spune sfântul Ambrozie, sunt cea a cuvântului şi cea a pâinii. Fragmentul Evangheliei ne oferă şi un alt element preţios în mărturia pe care apostolii o dau despre învierea lui Isus: apariţia lui Isus, Învăţătorul, în faţa lui Petru.

LECTURA I
Nu era posibil
să fie ţinut sub puterea morţii.
Citire din Faptele Apostolilor 2,14.22-33

14
 În ziua de Rusalii,
Petru, stând în picioare,
împreună cu cei unsprezece,
şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit:
„Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim,
să vă fie cunoscută aceasta
şi fiţi atenţi la cuvintele mele!
22 Pe Isus Nazarineanul,
bărbat adeverit de Dumnezeu între voi
prin fapte puternice, minuni şi semne
pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru,
după cum voi înşivă ştiţi,
23 pe acesta, care a fost dat
după planul stabilit şi preştiinţa lui Dumnezeu
şi pe care voi l-aţi răstignit şi ucis
prin mâinile celor fărădelege,
24 pe acesta, Dumnezeu l-a înviat,
eliberându-l de durerile morţii,
deoarece nu era posibil să fie ţinut sub puterea ei.
25 Căci David spune cu privire la el:
«Îl vedeam mereu în faţa mea pe Domnul,
căci el este la dreapta mea ca să nu mă clatin.
26 De aceea s-a bucurat inima mea
şi limba mea a tresăltat de veselie;
ba, mai mult, şi trupul meu se va odihni în speranţă,
27 pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor
şi nici nu vei permite ca sfântul tău să vadă putrezirea.
28 Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii,
mă vei umple de bucurie cu prezenţa ta».
29 Fraţilor, să-mi fie permis
să vă vorbesc cu îndrăzneală despre patriarhul David:
el a murit şi a fost îngropat
şi mormântul lui este printre noi până în ziua de azi.
30 Dar fiind profet
şi ştiind că Dumnezeu îi făcuse jurământ
să aşeze pe tronul său un descendent al lui,
31 el a văzut dinainte şi a vorbit despre învierea lui Cristos:
«El nu a fost lăsat în locuinţa morţilor
şi nici trupul lui nu a văzut putrezirea».
32 Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat
şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
33 Înălţat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu
şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt
l-a revărsat pe acesta, aşa cum vedeţi şi auziţi voi”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
(16),1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 11a)

R
.: Tu îmi vei face cunoscută, Doamne,
cărarea vieţii.
sau:
Aleluia!

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că îmi caut refugiu în tine.
2a I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu”.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

9 De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău
să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

LECTURA A II-A
Aţi fost răscumpăraţi cu sângele preţios al lui Cristos,
mielul fără cusur şi neprihănit.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 1,17-21

17
 Preaiubiţilor,
dacă îl numiţi Tată
pe cel care, fără de părtinire,
judecă fapta fiecăruia,
purtaţi-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre!
18 Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur,
aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens
moştenită de la părinţi,
19 ci cu sângele preţios al lui Cristos,
care, ca un miel fără cusur şi neprihănit,
20 era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii,
dar a fost dezvăluit pentru voi în timpurile de pe urmă.
21 Prin el voi credeţi în Dumnezeu,
care l-a înviat din morţi şi i-a dat gloria,
aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 24,32
(Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne Scripturile;
fă ca inimile noastre să se aprindă
când tu însuţi ne vorbeşti! (Aleluia)

EVANGHELIA
L-au recunoscut la frângerea pâinii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 24,13-35

13
 În aceeaşi zi,
iată că doi dintre discipolii lui Isus
se duceau spre un sat al cărui nume era Emaus,
care era cam la şaizeci de stadii de Ierusalim.
14 Aceştia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate.
15 Pe când vorbeau şi se întrebau,
Isus însuşi, apropiindu-se, mergea împreună cu ei.
16 Dar ochii lor erau ţinuţi să nu-l recunoască.
17 El le-a spus: „Ce înseamnă aceste cuvinte
pe care le schimbaţi între voi pe drum?”
Ei s-au oprit trişti.
18 Unul dintre ei, numit Cleopa, răspunzând, i-a spus:
„Numai tu eşti străin în Ierusalim
şi nu ştii cele petrecute în zilele acestea?”
19 El le-a zis: „Ce anume?”
Ei au spus: „Cele despre Isus Nazarineanul,
care era profet puternic în faptă şi cuvânt
înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.
20 Cum arhiereii şi conducătorii noştri
l-au dat să fie condamnat la moarte şi l-au răstignit.
21 Noi speram că el este cel care trebuia să elibereze Israelul;
dar, cu toate acestea,
iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri!
22 Ba mai mult, unele femei dintr-ale noastre ne-au uimit.
Fuseseră la mormânt dis-de-dimineaţă
23 şi, negăsind trupul lui,
au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri
care spun că el este viu.
24 Unii dintre cei care sunt cu noi au mers şi ei la mormânt
şi au găsit aşa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut”.
25 Atunci le-a spus: „O, nepricepuţilor şi greoi de inimă
în a crede toate cele spuse de profeţi!
26 Oare nu trebuia Cristos să sufere acestea
şi să intre în gloria sa?”
27 Şi, începând de la Moise şi toţi profeţii,
le-a explicat din toate Scripturile cele referitoare la el.
28 Când s-au apropiat de satul spre care mergeau,
el s-a făcut că merge mai departe.
29 Dar ei l-au îndemnat insistent:
„Rămâi cu noi, pentru că este seară
şi ziua e de acum pe sfârşite!”
Atunci a intrat să rămână cu ei.
30 Şi, pe când stătea la masă cu ei,
luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o lor.
31 Atunci li s-au deschis ochii şi l-au recunoscut,
dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor.
32 Iar ei spuneau unul către altul:
„Oare nu ne ardea inima în noi
când ne vorbea pe drumşi ne explica Scripturile?”
33 Şi, ridicându-se în acelaşi ceas, s-au întors la Ierusalim.
I-au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei care erau cu ei,
34 care le-au zis:
„Domnul a înviat într-adevăr şi s-a arătat lui Simon”.
35 Iar ei le-au povestit cele de pe drum
şi cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii.
Cuvântul Domnului