en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

† TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI
Ss. Amos, profet; Abraham, călug.

 Liturghierul Roman

 PREASFÂNTUL TRUP ŞI SÂNGE AL LUI CRISTOS


Ant. la intrare 
I-a hrănit cu cel mai bun grâu
şi i-a săturat cu miere din stâncă.         
Cf. Ps 80,17

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat
amintirea pătimirilor tale, fă-ne, te rugăm,
să cinstim astfel sfântul mister al trupului şi sângelui tău,
încât să simţim necontenit în noi, roadele răscumpărării tale.
Tu, care, fiind Dumnezeu.
 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să-i dăruieşti cu bunătate Bisericii tale unitatea şi pacea,
pe care le semnifică, în chip tainic,
darurile oferite pe altar.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Cine mănâncă trupul meu
şi bea sângele meu
rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul.         
In 6,56

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
să ne dăruieşti harul
de a ne bucura pe deplin, în veşnicie, de dumnezeirea ta,
pentru că primirea trupului şi sângelui tău preţios
este, în viaţa pământească, tainica pregustare a acestei bucurii.
Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

Lectionar

 Procesiune cu preasfântul sacrament. Celebrarea se încheie cu binecuvântarea euharistică.
Prima lectură ne arată cum Dumnezeu a hrănit cu mană pe poporul său atunci când călătorea în pustiu. Însă această hrană a fost numai spre viaţa trupului muritor. Isus este adevărata pâine a vieţii, pentru că “Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu, spune Isus, are viaţa veşnică”. Sfântul Paul ne arată că toţi creştinii, care se hrănesc cu trupul lui Cristos şi se împărtăşesc cu sângele lui, formează un singur corp cu Cristos şi între ei. De aceea, sărbătoarea aceasta întăreşte unirea noastră cu Mântuitorul şi cu fraţii noştri în credinţă, nutrind în noi germenul vieţii veşnice fericite
.

LECTURA I
El ţi-a dat această hrană
necunoscută de părinţii tăi.
Citire din cartea Deuteronomului 8,2-3.14b-16a

2 În zilele acelea,
Moise a vorbit către popor:
„Adu-ţi aminte de tot drumul
pe care Domnul Dumnezeul tău
te-a făcut să mergi în aceşti patruzeci de ani în pustiu
ca să te umilească şi să te încerce,
ca să cunoască ce este în inima ta:
dacă păzeşti sau nu poruncile sale!
3 Te-a umilit, te-a lăsat să suferi de foame,
apoi te-a hrănit cu mană
pe care nu o cunoşteai nici tu
şi nu o cunoşteau nici părinţii tăi,
ca să te înveţe că nu numai cu pâine trăieşte omul,
dar că omul trăieşte cu tot ceea ce iese din gura Domnului,
14b care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei;
15 care te-a făcut să mergi prin pustiul mare şi înfricoşător,
cu şerpi veninoşi şi scorpioni,
uscăciune unde nu este apă;
care a făcut să iasă pentru tine apă din stânca de cremene
16a şi care te-a hrănit în pustiu cu mana
pe care nu o cunoşteau părinţii tăi,
ca să te umilească şi să te încerce,
ca să-ţi facă bine până la sfârşit!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a)

R
.: Laudă-l Ierusalime,
pe Domnul Dumnezeul tău!
sau:
Aleluia.

12 Preamăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

14 El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

19 El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
20 El n-a făcut aşa cu niciun alt neam
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

LECTURA A II-A
Noi, cei mulţi, suntem un singur trup,
căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 10,16-17

16 Fraţilor,
potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm
nu este oare împărtăşire cu sângele lui Cristos?
Pâinea pe care o frângem
nu este oare împărtăşire cu trupul lui Cristos?
17 Pentru că este o singură pâine,
noi, cei mulţi, suntem un singur trup,
căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.
Cuvântul Domnului

SECVENŢA
(Secvenţa este facultativă; când se spune, se poate alege şi numai forma scurtă, citindu-se
doar ultimele două strofe.)

Pe Isus Mântuitorul, viaţa noastră şi păstorul,
cu iubire să-l cinstim, să-i cântăm, să-l preamărim!
Slava lui e-atât de mare, că nicicând n-am fi în stare,
vredniceşte ca să-i dăm cinstea ce i-o datorăm.

Azi creştinătatea cântă cea mai mare şi mai sfântă
din fântânile de har: Taina sfântului altar;
pâinea vieţii, pâinea vie, ce cu-atâta bucurie
în iubirea-i de nespus, tuturor ne-o dă Isus.

Inimile să tresalte în cântările înalte:
glasul plin, melodios, să răsune bucuros.
Căci e ziua cea aleasă, când Cristos la sfânta masă,
milostiv ne-a dăruit darul cel nepreţuit.

Cina fără de pereche azi încheie Legea veche.
Regele-preot, Isus, jertfă nouă ne-a adus.
Ce-a fost vechi de-acuma trece, e lumină-n noaptea rece;
şi ce-n semn s-a arătat, e-mplinit şi-adevărat.

Ce-a făcut Isus la Cină, din porunca lui divină,
veşnic se va repeta întru amintirea sa.
Ca zălog al mântuirii şi icoană-a răstignirii
Domnului vom oferi jertfa sfintei Liturghii.

Cum ne-nvaţă şi credinţa, chipul şi-a schimbat fiinţa:
pâinea-i trupul lui Cristos, vinul, sânge preţios.
Simţul nu ne lămureşte, dar credinţa ne-ntăreşte
cu lumina ei din cer, să primim acest mister.

Pâinea, vinul, ţin ascunse lucruri mari şi nepătrunse;
chipuri ce se osebesc, prin fiinţă se unesc.
Trupul lui Cristos hrăneşte, sângele ne răcoreşte;
dar şi-n pâine ca şi-n vin e Cristos întreg, deplin.

Cine se împărtăşeşte, pe Cristos întreg primeşte;
tot izvorul harului se revarsă-n pieptul lui.
Şi din pâine-aceasta vie, cât ia unul, iau şi-o mie.
Toată lumea de-ar lua, taina sfântă n-ar seca.

Însă taina cea măreaţă nu la toţi împarte viaţă,
ci doar celor ce-o primesc cu un cuget creştinesc.
Cei buni iau din ea răsplată, cei răi aspră judecată;
căci menirea i-ai schimbat, când nevrednic ai luat.

Şi când pâinea-n părţi se frânge, viaţa nu i se atinge;
o fărâmă de primeşti, prin puterea ei trăieşti.
Chipul pâinii se zdrobeşte, dar Cristos se dăruieşte
cu toată fiinţa sa, prin oricare părticea.

Iată pâinea îngerească, hrană-n valea pământească
pentru vrednicii creştini, nu de aruncat la câini.
În figuri el ni s-arată: Isaac cel jertfit de tată,
mielul cel nevinovat, mană ce-n pustiu s-a dat.

Bun păstor, Isuse bune, ca pe-a tale oi tu du-ne
spre livezile cereşti, unde milostiv domneşti.
Şi la masa ta regească, ochii noştri te-ntâlnească:
cu toţi să ne veselim, pe vecie-ai tăi să fim!

ALELUIA In 6,51ab
(Aleluia) „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer”, spune Domnul.
„Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Trupul meu este adevărată hrană,
iar sângele meu este adevărată băutură.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,51-58

51 În acel timp,
Isus le-a zis iudeilor:
„Eu sunt pâinea cea vie
care s-a coborât din cer.
Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci,
iar pâinea pe care o voi da eu
este trupul meu pentru viaţa lumii”.
52 Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând:
„Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?”
53 Dar Isus le-a zis:
„Adevăr, adevăr vă spun:
dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului
şi nu beţi sângele lui,
nu aveţi viaţă în voi.
54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
are viaţa veşnică
şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă.
55 Pentru că trupul meu este adevărată hrană,
iar sângele meu este adevărată băutură.
56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
rămâne în mine şi eu în el.
57 Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu,
iar eu trăiesc prin Tatăl,
la fel şi cel care mă mănâncă pe mine
va trăi prin mine.
58 Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer;
nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri şi au murit.
Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.
Cuvântul Domnului