en-USro-RO

Inregistrare | Login
24 februarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 24 februarie 2018

Sfintii zilei
Fer. Marcu de Marconi, pr.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Dt 26,16-19: Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Ps 118: Fericit este omul care umblã în legea Domnului.
Mt 5,43-48: Fiți desãvârșiți, precum Tatãl vostru ceresc este desãvârșit!
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Marcu şi Marcelian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem; 
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge, 
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, 
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: 
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: 
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău, 
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, 
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă. 
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn 
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Începem să citim în sfânta Evanghelie învăţăturile pe care Cristos le dă apostolilor înainte de a-i trimite să propovăduiască evanghelia. Sfântul Matei evocă mai întâi momentul alegerii celor 12 pe care îi trimite la turma împrăştiată. Moise fusese trimis să vestească israeliţilor că Dumnezeu vrea să-i facă poporul său. Apostolii vor vesti oamenilor înstrăinaţi de Dumnezeu că el, Cel Preasfânt, vrea să-i adopte de fii. Dumnezeu se îndură de noi, spune sfântul Paul, pentru că Isus a murit pentru noi. Împăcaţi cu Dumnezeu prin sângele lui, noi suntem salvaţi prin viaţa lui.

LECTURA I
Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi
şi un popor sfânt.
Citire din cartea Exodului 19,2-6a

2 În zilele acelea,
fiii lui Israel au plecat de la Refidim,
au ajuns în pustiul Sinai
şi şi-au fixat tabăra în pustiu.
Israel şi-a fixat tabăra în faţa muntelui.
3 Moise s-a suit la Dumnezeu.
Domnul l-a chemat de pe munte, zicând:
,,Aşa să vorbeşti casei lui Iacob
şi să spui fiilor lui Israel:
4 «Voi aţi văzut ce am făcut Egiptului,
iar pe voi v-am purtat pe aripi de vultur
şi v-am adus la mine.
5 Acum, dacă veţi asculta glasul meu
şi dacă veţi păzi alianţa mea,
veţi fi partea mea dintre toate popoarele,
căci al meu este tot pământul.
6a Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 99(100),1-2.3.5 (R.: 3c)

R
.: Noi suntem poporul Domnului
şi turma păşunii sale.

1 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

5 Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A
Am fost reconciliaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului său;
reconciliaţi fiind, vom fi mântuiţi prin viaţa lui.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 5,6-11

6 Fraţilor,
pe când eram încă neputincioşi,
Cristos a murit la timpul hotărât
pentru cei nelegiuiţi.
7 De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept.
Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară.
8 Dar Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi
prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi,
Cristos a murit pentru noi.
9 Aşadar, cu atât mai mult acum,
când suntem justificaţi prin sângele lui,
vom fi mântuiţi prin el de mânie,
10 deoarece dacă, duşmani fiind,
am fost reconciliaţi cu Dumnezeu
prin moartea Fiului său,
cu atât mai mult, reconciliaţi fiind,
vom fi mântuiţi prin viaţa lui.
11 Dar nu numai atât, ci ne lăudăm în Dumnezeu
prin Domnul nostru Isus Cristos,
prin care acum am primit reconcilierea.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Mc 1,15b
(Aleluia) „S-a împlinit timpul
şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, i-a trimis.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 9,36–10,8

9,36 În acel timp,
văzând mulţimile,
lui Isus i s-a făcut milă de ele,
căci erau istovite şi părăsite,
ca nişte oi care nu au păstor.
37 Atunci le-a spus discipolilor săi:
„Secerişul este mare,
însă lucrătorii sunt puţini.
38 Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului
să trimită lucrători la secerişul lui!”
10,1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi,
le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge
şi să vindece orice boală şi orice neputinţă.
2 Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea:
cel dintâi Simon, cel numit Petru,
şi Andrei, fratele lui;
Iacob, fiul lui Zebedeu,
şi Ioan, fratele lui;
3 Filip şi Bartolomeu;
Toma şi Matei, vameşul;
Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu;
4 Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.
5 Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece, poruncindu-le:
„Să nu mergeţi pe calea păgânilor
şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor!
6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel!
7 Mergând, predicaţi, spunând:
«S-a apropiat împărăţia cerurilor».
8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi,
curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli!
În dar aţi primit, în dar să daţi!”
Cuvântul Domnului