en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Fer. Margareta Ball, văduvă, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem; 
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge, 
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, 
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: 
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: 
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău, 
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, 
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă. 
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn 
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Trebuie iertat, respectat, ajutat chiar şi duşmanul. Iubirea nu poate fi circumscrisă la puţine persoane sau la o comunitate, în numele unor legi psihologice sau sociologice, ci trebuie să capete dimensiunile omenirii întregi. Şi aceasta pentru că Dumnezeu este în toţi, este în comuniune, în actul de a iubi.

LECTURA I
Isus, deşi era bogat, s-a făcut sărac
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 8,1-9

Fraţilor,
vă facem cunoscut harul lui Dumnezeu
care le-a fost dat Bisericilor din Macedonia,
2 pentru că bucuria lor a prisosit
în mijlocul necazurilor grele şi a sărăciei cumplite
şi a devenit şi mai mare prin bogăţia generozităţii lor.
3 Dau mărturie că au dat de bunăvoie, după puterile lor,
ba chiar peste puterile lor.
4 Mi-au cerut cu multă stăruinţă
favoarea de a participa la slujirea sfinţilor,
5 dar nu numai după cum sperasem noi,
ci s-au dăruit mai întâi pe ei înşişi Domnului,
apoi nouă, prin voinţa lui Dumnezeu.
6 Noi l-am rugat pe Tit
să ducă la bun sfârşit între voi această binefacere,
aşa cum a început-o.
7 Dar, aşa cum sunteţi mai presus în toate,
în credinţă şi în cuvânt, în cunoaştere şi în orice străduinţă
şi în iubirea pe care v-am împărtăşit-o,
la fel să fiţi mai presus şi în această binefacere!
8 Nu spun aceasta ca o poruncă,
ci, prin zelul altora,
vreau să pun la încercare curăţia iubirii voastre.
9 Căci voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos,
care, pentru voi, din iubire,
deşi era bogat, s-a făcut sărac
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 145(146),2.5-6.7.8-9 (R.: cf. 2a)

R
.: Sufletul meu să-l laude
pe Domnul Dumnezeu!
sau:
Aleluia.

2 Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea,
voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi trăi. R.

5 Fericit este acela care îl are ca ajutor
pe Dumnezeul lui Iacob;
care-şi pune speranţa în Domnul Dumnezeul său!
6 El a făcut cerul şi pământul,
marea şi toate câte se află în ele.
El păstrează fidelitatea pe vecie. R.

7 El face dreptate celor asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
9 Domnul are grijă de cei străini,
sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor fărădelege. R.

 ALELUIA In 13,34
(Aleluia) „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii!
Aşa cum eu v-am iubit pe voi,
aşa să vă iubiţi unii pe alţii”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iubiţi-i pe duşmanii voştri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,43-48

43 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Aţi auzit că s-a spus:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!»
44 Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri
şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută,
45 ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri,
care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni
şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi!
46 Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc,
ce răsplată aveţi?
Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii?
47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri,
ce faceţi mai mult?
Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii?
48 Aşadar, fiţi desăvârşiţi
precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

2Cor 8,1-9; Ps 145; Mt 5,43-48

Modul în care Paul îşi începe discursul pe care liturgia ni-l propune astăzi este cu adevărat demn de atenţie. El scrie: „Fraţilor, noi vrem să vă facem cunoscut harul pe care Dumnezeu l-a dat Bisericilor din Macedonia”. Acum, acest har pe care Dumnezeu l-a dat este generozitatea lor. La prima vedere, noi am putea spune: „Nu Dumnezeu le-a dat lor aceasta, ci ei sunt aceia care, săraci fiind, au dat cu generozitate pentru a ajuta alţi creştini!” Paul, în schimb, numeşte această forţă a generozităţii harul dăruit de Dumnezeu, răsturnând, într-un oarecare sens, situaţia. Şi tocmai pentru aceasta lectura despre acest gest, ca, de altfel, despre oricare altă acţiune generoasă, este foarte profundă, din două motive. Primul este că ceea ce au dat au primit mai întâi de la Dumnezeu: Dumnezeu le-a dat posibilitatea să fie generoşi, oferind altora în dar ceea ce Dumnezeu le dăduse lor. Posibilitatea de a da este un har al lui Dumnezeu; impulsul, elanul de a da, este şi el un har al lui Dumnezeu; al doilea motiv, mai profund, este că, oferind cu iubire dezinteresată, ei primesc cu adevărat darul lui Dumnezeu.

Scrie sfântul Ioan în prima sa scrisoare: „Dacă unul are bogăţiile acestei lumi şi văzând pe fratele său în nevoie îşi închide propria inimă, cum va rămâne în el iubirea lui Dumnezeu?” (1In 3,17). Generozitatea este condiţia indispensabilă pentru ca iubirea lui Dumnezeu să rămână în noi şi noi să rămânem în iubirea lui Dumnezeu.

Marele har al lui Dumnezeu dat Bisericilor din Macedonia este tocmai acesta. Să trăiască în iubirea lui Dumnezeu, să primească iubirea lui Dumnezeu, să participe activ la iubirea sa. Iubirea lui Dumnezeu nu se poate primi fără a o transmite; cine o transmite trăieşte cu adevărat în ea şi o primeşte din ce în ce mai mult.

Acesta este sensul creştin al generozităţii: unirea cu iubirea lui Dumnezeu, condiţie pentru ca această iubire să ne fie dăruită mereu cu mai multă dărnicie, cu acea dărnicie despre care Isus vorbeşte în sfânta evanghelie, care face să răsară soarele, şi peste cei răi, şi peste cei buni, şi face să plouă, şi peste cei drepţi, şi peste cei nedrepţi.

Gândindu-ne la această iubire care ne vine mereu de la Tatăl ceresc, să ne deschidem inimile generozităţii faţă de cei care se află în nevoie: nevoie de pâine, nevoie de un cuvânt frăţesc, nevoie de a fi ajutat să creadă în iubirea lui Dumnezeu.