en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 21 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţã duminicalã
verde, III
Lectionar
Iona 3,1-5.10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 24: Învaţã-mã, Doamne, cãrãrile tale!  
1Cor 7,29-31: Figura acestei lumi trece.
Mc 1,14-20: Convertiţi-vã şi credeţi în evanghelie!

 

Sfintii zilei

Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
în mijlocul templului tău. 
Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
slava ta se întinde până la marginile pământului; 
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută. 
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă 
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice, 
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul; 
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, 
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate; 
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ucenicii trimişi în misiune trebuie să plece cu bagaj uşor, să fie total disponibili. Misiunea lor este aceeaşi ca a lui Isus. Trebuie să fie însoţiţi de aceleaşi semne. Trebuie să aibă aceeaşi dispoziţie sufletească: să dea şi să se dea. Să dea gratuit ceea ce a fost primit în dar: chemarea apostolică, cunoaşterea evangheliei, puterea de a vindeca şi de a face binele, pacea.

LECTURA I
Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră,
pentru a vă păstra în viaţă!
Citire din cartea Genezei 44,18-21.23b-29; 45,1-5

44,18 În zilele acelea,
Iuda s-a apropiat de Iosif şi i-a spus:
„Te rog, domnul meu, îngăduie slujitorului tău
să vorbească înaintea domnului meu,
fără ca mânia ta să se aprindă împotriva slujitorului tău;
căci tu eşti ca Faraon!
19 Domnul meu i-a întrebat pe servitorii săi, zicând:
«Mai trăieşte tatăl vostru şi mai aveţi vreun frate?»
20 Noi am răspuns domnului meu:
«Noi avem un tată bătrân şi un frate mai mic,
care i s-a născut la bătrâneţe.
Fratele lui a murit, iar el a rămas singurul copil al mamei sale
şi tatăl său îl iubeşte».
21 Atunci tu ai spus servitorilor tăi:
«Faceţi-l să coboare la mine, ca să-l văd cu ochii mei!
23b Dacă fratele vostru mai mic nu va coborî cu voi,
nu veţi mai putea vedea faţa mea».
24 Când am urcat la slujitorul tău, tatăl meu,
i-am făcut cunoscute cuvintele domnului meu.
25 Când tatăl nostru ne-a zis:
«Mergeţi din nou şi cumpăraţi ceva de mâncare»,
26 noi i-am zis: «Nu putem coborî;
dacă este cu noi fratele nostru mai mic, atunci coborâm.
Căci nu putem să mai vedem faţa acelui om,
dacă fratele nostru mai mic nu este cu noi».
27 Atunci servitorul tău, tatăl meu, ne-a zis:
«Voi ştiţi că soţia mea mi-a născut doi fii;
28 unul s-a dus de la mine şi am zis:
a fost sfâşiat de vreun animal; până astăzi nu l-am mai văzut.
29 Dacă îl luaţi şi pe acesta din faţa mea
şi i se va întâmpla vreo nenorocire,
îmi veţi coborî cărunteţea, cu răutate, în locuinţa morţilor».
45,1 Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor de faţă
şi a strigat: „Scoateţi-i pe toţi afară dinaintea mea!”
Şi nu a mai rămas nimeni cu el;
Iosif s-a făcut cunoscut fraţilor săi.
2 Şi-a ridicat glasul şi a plâns.
L-au auzit egiptenii şi l-a auzit şi casa lui Faraon.
3 Iosif le-a spus fraţilor săi: „Eu sunt Iosif.
Mai trăieşte tatăl meu?”
Dar fraţii lui nu au fost în stare să-i răspundă,
aşa erau de înspăimântaţi de faţa lui.
4 Iosif le-a zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de mine!”
Şi ei s-au apropiat.
El le-a zis: „Eu sunt Iosif, fratele vostru,
pe care l-aţi vândut în Egipt.
5 Dar acum nu vă tulburaţi
şi nu mai fiţi cu ochii supăraţi pentru că m-aţi vândut aici,
căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră
pentru a vă păstra în viaţă!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),16-17.18-19.20-21 (R.: cf. 5a)

R
.: Să ne aducem aminte
de faptele minunate ale Domnului!
sau:
Aleluia.

16 Domnul a trimis foamete asupra ţării
şi i-a lăsat fără hrană.
17 A trimis înaintea lor un bărbat, pe Iosif,
care a fost vândut ca sclav. R.

18 I-au strâns picioarele în obezi,
i-au pus la gât lanţuri,
19 până când cuvâtnul lui s-a împlinit,
până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate. R.

20 Atunci, regele a trimis să-l lase liber
şi l-a eliberat stăpânitorul popoarelor;
21 l-a pus stăpân peste casa lui
şi stăpânitor peste toată averea lui. R.

 ALELUIA Mc 1,15b
(Aleluia) „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu!
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
În dar aţi primit, în dar să daţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 10,7-15

7 În acel timp,
Isus le-a spus: „Mergând, predicaţi:
«S-a apropiat împărăţia cerurilor»!
8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi,
curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli!
În dar aţi primit, în dar să daţi.
9 Nu luaţi nici aur, nici argint, nici ban la brâu,
10 nici desagă pentru drum, nici două tunici,
nici încălţăminte şi nici toiag,
pentru că cine lucrează are dreptul la hrană!
11 Când intraţi intr-o cetate sau într-un sat,
interesaţi-vă cine este om vrednic
şi rămâneţi acolo până când plecaţi!
12 Intrând în casă, salutaţi!
13 Şi, dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei;
însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi!
14 Dacă cineva nu vă primeşte şi nu ascultă cuvintele voastre,
ieşind din casa şi din cetatea aceea,
scuturaţi praful de pe picioarele voastre!
15 Adevăr vă spun: mai uşor va fi în ziua judecăţii
pentru Sodoma şi Gomora
decât pentru cetatea aceea”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gen 44,18-21.23-29; 45,1-5; Ps 104; Mt 10,7-15

Istoria lui Iosif este deja ca o frumoasă anticipare a evangheliei; se găsesc aici sentimente atât de delicate de bunătate capabile să ne impresioneze oricând. În lectura de astăzi, Iosif se descoperă fraţilor săi: „Eu sunt Iosif!” Căzuţi la pământ în prezenţa aceluia pe care ei au voit să-l suprime, nu găsesc nici măcar tăria să mai vorbească, dar el îi asigură: „Apropiaţi-vă de mine! Eu sunt fratele vostru pe care l-aţi vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar acum nu vă întristaţi şi nu mai regretaţi că m-aţi vândut, căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, ca să vă scap viaţa!” Ce minunat! Iosif recunoaşte, în teribila afacere în care el a fost victimă, intenţia providenţială şi plină de milă a lui Dumnezeu. Ar fi putut spune: „Dumnezeu m-a salvat şi acum îi pune în mâinile mele pe persecutorii mei. Acum eu pot să mă bucur, şi ei să poarte pe drept greutatea păcatului pe care l-au comis”. În fond, este scris şi în Scriptură că Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei buni şi îi pedepseşte pe cei răi. Dar Iosif a citit mai profund intenţia lui Dumnezeu. „Voi m-aţi vândut”. Este cruda realitate, dar în spatele ei este intenţia pozitivă a lui Dumnezeu: „Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră, ca să vă salvez”.

Generozitatea divină se foloseşte chiar şi de rău pentru a împlini binele, dar nu e uşor să-l recunoaştem când răul se înverşunează împotriva noastră. Şi încă şi mai greu este să-i ajuţi pe cei care au făcut răul, să înţelegem că Dumnezeu vrea să ne asociem infinitei sale bunătăţi oferindu-ne posibilitatea de a ierta şi de a împlini binele în favoarea celui care ne-a ofensat. Aceasta este, într-adevăr, o revelaţie divină.

În realitate, istoria lui Iosif este prefigurarea aceleia a lui Cristos, a pătimirii şi glorificării sale. Isus a fost încredinţat morţii din invidie, ca şi Iosif, a fost trimis la o moarte aproape sigură din invidia fraţilor săi. Dar această lucrare a morţii lasă loc, în schimb, din voinţa lui Dumnezeu, înălţării lui Iosif; şi Isus, pentru că a acceptat în mod voluntar moartea, este preamărit la dreapta Tatălui său. Iosif i-ar fi putut pedepsi dur pe fraţii săi, în schimb el i-a salvat de la moarte; Isus ar fi putut să se folosească de puterea sa divină pentru a-i pedepsi pe păcătoşi, le aduce învierea şi viaţa. Cutremurătoarea nedreptate în moartea lui Isus s-a transformat în mântuirea şi îndreptăţirea tuturor; Iosif, la moartea lui Iacob le va spune fraţilor săi plini de spaimă: „Nu vă temeţi! Dacă voi aţi gândit rău împotriva mea, Dumnezeu s-a gândit să facă din el un bine. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?” E admirabil! Iosif aderă cu toată inima la această transformare operată de Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta este figura Domnului Isus şi, în acelaşi timp, este un model pentru noi, învăţându-ne să recunoaştem în orice vicisitudine intenţia plină de iubire a lui Dumnezeu.