en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 21 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţã duminicalã
verde, III
Lectionar
Iona 3,1-5.10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 24: Învaţã-mã, Doamne, cãrãrile tale!  
1Cor 7,29-31: Figura acestei lumi trece.
Mc 1,14-20: Convertiţi-vã şi credeţi în evanghelie!

 

Sfintii zilei

Sf. Camil de Lellis, pr. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
în mijlocul templului tău. 
Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
slava ta se întinde până la marginile pământului; 
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută. 
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă 
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice, 
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul; 
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, 
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate; 
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Continuă învăţăturile pentru misiune. Sfântul Matei reuneşte şi amestecă acum cuvinte şi fraze ale altor discursuri ale lui Isus. În afară de aceasta, el scrie după experienţa persecuţiei. Ucenicul va trebui să trăiască cu simplitate şi prudenţă; el va fi călăuzit la aceasta de către Duhul Sfânt şi de către cuvânt. Totul constă în curăţia inimii, în claritate, în obiective şi în har.

LECTURA I
De acum pot să mor liniştit,
căci ţi-am văzut faţa şi ştiu că trăieşti încă.
Citire din cartea Genezei 46,1-7.28-30

1 În zilele acelea,
Israel a plecat împreună cu tot ce avea.
A ajuns la Beer-Şeba şi a adus jertfe
Dumnezeului tatălui său, Isaac.
2 Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o viziune de noapte:
„Iacob, Iacob!”
El a răspuns: „Iată-mă!”
3 El a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău!
Nu te teme să cobori în Egipt,
căci acolo voi face să fie din tine un neam mare!
4 Eu voi coborî cu tine în Egipt
şi tot eu te voi face să urci.
Iar Iosif îşi va pune mâna peste ochii tăi”.
5 S-a ridicat Iacob de la Beer-Şeba.
Iar fiii lui Israel i-au dus pe Iacob, tatăl lor,
şi pe copiii şi soţiile lor
în carele pe care le trimisese Faraon ca să-i aducă.
6 Au luat cu ei turmele
şi averea pe care o adunaseră în ţara Canaan.
Au venit, în Egipt, Iacob
şi toată descendenţa sa împreună cu el:
7 fiii lui şi fiii fiilor lui, fiicele lui şi fiicele fiilor lui;
toată descendenţa sa a adus-o în Egipt.
28 Iacob l-a trimis pe Iuda înaintea sa la Iosif
ca să-i pregătească sosirea în ţinutul Goşen.
Şi au ajuns în ţinutul Goşen.
29 Iosif şi-a legat carul
şi a urcat să-l întâmpine pe Israel, tatăl său, în Goşen.
Îndată ce l-a văzut, a căzut pe grumazul lui
şi a plâns pe grumazul lui îndelung.
30 Israel i-a spus lui Iosif:
„De acum pot să mor,
căci ţi-am văzut faţa şi pentru că mai eşti încă viu”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 36(37),3-4.18-19.27-28.39-40 (R.: 39a)

R
.: Mântuirea celor drepţi
vine de la Domnul.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa!
4 Caută-ţi bucuria în Domnul
şi el îţi va da după cererile inimii tale! R.

18 Domnul cunoaşte zilele celor neprihăniţi,
moştenirea lor este veşnică.
19 Ei nu rămân de ruşine în timpul cel rău
şi în zilele de foamete sunt săturaţi. R.

27 Îndepărtează-te de rău şi fă binele
şi vei avea o casă pentru totdeauna!
28 Căci Domnul iubeşte judecata
şi nu părăseşte pe credincioşii săi, pe veci îi va ocroti
şi descendenţa celor nelegiuiţi va fi nimicită. R.

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,
el este ocrotitorul lor în timpul strâmtorării.
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,
îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte,
pentru că în el şi-au căutat refugiu. R.

 ALELUIA In 16,13a; 14,26b
(Aleluia) „Când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul
şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi,
ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 10,16-23

16 În acel timp,
Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le:
„Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor;
fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi simpli ca porumbeii!
17 Fiţi atenţi la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor
şi vă vor biciui în sinagogile lor!
18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor şi a regilor
ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor.
19 Când veţi fi daţi pe mâna lor,
nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi,
căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi,
20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi,
ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi!
21 Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu.
Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide.
22 Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu.
Însă, cine va rămâne statornic până la sfârşit,
acela va fi mântuit.
23 Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiţi în alta,
căci adevăr vă spun, nu veţi termina cetăţile lui Israel
până când va veni Fiul Omului”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gen 46,1-7.28-30; Ps 36; Mt 10,16-23

„Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lorY Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţiY„.

Nu este, desigur, uşor ceea ce Isus le cere discipolilor săi, în timp ce anunţă persecuţii de tot felul, ba chiar, în planul pur uman, este de-a dreptul imposibil. Dar aceasta este atitudinea pozitivă a iubirii, fondată pe credinţă. Nu suntem noi ai săi? Şi el a spus că nimeni nu va putea să ne smulgă din mâna sa. „Dacă Dumnezeu este cu noi B scria sfântul Paul B cine va fi împotriva noastră?”

Îngrijorarea este o atitudine naturală, care ne nelinişteşte; dacă ne lăsăm antrenaţi de ea, atunci suntem atinşi de egoism; şi dincolo de toate, ea este inutilă şi sterilă. Este semn de înţelepciune creştină să nu ne lăsăm preocupaţi anticipat de lucrurile de care ne temem. Poate nu se vor întâmpla niciodată şi, dacă se vor întâmpla, vom avea atunci de la Domnul darul tăriei pentru a putea trăi aşa cum el vrea.

Adevărata încredere respinge hotărât toate îngrijorările persoanele în privinţa propriului destin.

Să-i cerem Domnului ca el să ne ajute să fim fideli astăzi, să întărească credinţa şi speranţa noastră, în aşa fel încât să ne abandonăm bucuroşi voinţei sale, cu siguranţa că el ne va ajuta tot mai mult şi chiar mai bine decât ne închipuim noi.